Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MODERNÍ DĚJINY
roč. 28, 2020, č. 2OBSAH | CONTENTS

TÉMA ČÍSLA: POLITIKA ULICE V 19. STOLETÍ | TOPIC OF THE ISSUE: STREET POLITICS IN THE 19TH CENTURY

David Smrček – Jakub Raška
Politika ulice v 19. století: úvodní poznámky | Street Politics in the 19th Century: Introduction, s. 9–14

Nina Milotová
Národní festivity inscenované ve veřejném prostoru města Roudnice nad Labem v šedesátých až osmdesátých letech 19. století | National Festivities Staged in the Public Space of the Town Roudnice nad Labem in the 1860s to the 1880s, s. 15–40

Jakub Raška
Veřejný život, počátky dělnického hnutí a Gutenbergovi mladí ve třech stávkách: Lipsko 1865, Praha 1869, Vídeň 1870 | Public Life, the Beginnings of the Labour Movement, and Gutenberg's Youth in Three Strikes: Leipzig 1865, Prague 1869, Vienna 1870, s. 41–84

Boleslav Šmejkal
„Nechť Třebíč se stane moravským Kladnem!“ Veřejný prostor, politika ulice a dělnické hnutí v Třebíči na přelomu 19. a 20. století | „Let Třebíč Become a Moravian Kladno!“ Public Space, Politics of the Street and Working-class Movement in Třebíč on the Turn of 19th and 20th Century, s. 85–102

David Smrček
Politika ulice nebo politici v ulicích? Fenomén vůdců davu během pražských nepokojů roku 1897 | Street Politics or Politicians in the Streets? The Phenomenon of Mob Leaders during the Prague Riots of 1897, s. 103–122

Martin Klečacký
„Krvavá lázeň v Kraslicích.“ Tragické vyústění jedné demonstrace v životě jednotlivce, obce a státu | "The Bloodbath in Kraslice." The Tragic Outcome of One Demonstration on the Life of the Individual, the Community, and the State, s. 123–140

Martin Klement
Zrcadla idejí. O průvodech nacionalistických tělocvičných svazů ve střední Evropě | Mirrors of Ideas. The Parades Organised by Nationalist Gymnastic Federations in Central Europe, s. 141–172

Jan Randák
Kropící vůz? Asanace? Hygiena a „politika ulice“ | Water Cart? Sanitation? Hygiene and "Street Politics", s. 173–186


STUDIE | STUDIES

Jana Maroszová
Portrét bankéře s knihou. JUDr. Jaroslav Preiss a bibliofilie | Portrait of a Banker with a Book. JUDr. Jaroslav Preiss and the Bibliophiles, s. 189–216

Jan Štemberk
Branný sbor československých motoristů 1938–1939 | Czechoslovak Motorist Defence Corps 1938–1939, s. 217–242

Monika Kabešová
Personální změny ve funkci předsedy KNV Pardubice v letech 1949–1960 | Personnel Changes in the Post of Chairman of the Regional National Committee in Pardubice from 1949 to 1960, s. 243–270

Klára Netíková
Liang Qichao a jeho obraz národního hrdiny v životopisných článcích o západních osobnostech | Liang Qichao and His Image of a National Hero in Biographical Articles about Western Personalities, s. 271–295


MATERIÁLY / MATERIALS

Jana Maroszová
Exulantské písně bankéře JUDr. Jaroslava Preisse | Banker JUDr. Jaroslav Preiss and Sacred Songs from Exile, s. 299–319


KRONIKA | CHRONICLE

Teplé dějiny v českých zemích (Queering Czech History), Praha 29. – 30. 11. 2019. Správa z konferencie (Michal Mako), s. 323–324

Josef Dürich – Zapomenutý vítěz, Mladá Boleslav 17. 9. 2020. Vědecká konference o marginální postavě? (Vojtěch Kessler), s. 327–329


RECENZE | BOOK REVIEWS

Pavel KOLÁŘ, Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019 (Stanislav Holubec), s. 333–336

Matěj BÍLÝ – Marián LÓŽI – Jakub ŠLOUF, Nervová vláka diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956, Praha: Karolinum – Ústav pro studium totalitních režimů 2019 (Monika Kabešová), s. 336–339

Filip HERZA, Imaginace jinakosti: Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století, Praha: Scriptorium 2020 (Ivana Průchová), s. 339–341

Michal DIMITROV – Jakub JOZA – Ota KONDRÁD – Miroslav KUNŠTÁT – Martin LANDA, Ztráta starých jistot. Rakousko 1986–2000, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2020 (Ondřej Holub), s. 341–345

Autoři, s. 346–347