Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Moderní dějiny

MODERN HISTORY 
Journal for the History of the 19th and 20th Century


Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.
Počínaje rokem 2008 jsou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi. V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.
Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA. V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Vychází: 2x ročně
ISSN 1210-6860


Vydává /  Editor´s Office:
Historický ústav AV ČR
Published by the Institut of History, Prague

Adresa / Address
:
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Nový Prosek 


Redakce / Editor´s Office:


Vedoucí redaktor / Editor in Chief
:
doc. PhDr. Jan NĚMEČEK, DrSc., Historický ústav AV ČR

Výkonný redaktor / Managing Editor:
Mgr. Jakub RAŠKA, Historický ústav AV ČR


Vědecká rada časopisu / Academic Council of the Journal:


prof. PhDr. Jana BUREŠOVÁ, CSc., Katedra historie FF UP, Olomouc, jana.buresova@upol.cz  
PhDr. Zdeněk DOSKOČIL, Ph.D., Historický ústav AV ČR, doskocil@hiu.cas.cz
prof. Mgr. Lukáš FASORA, Ph.D., FF MU, Brno, fasora@phil.muni.cz
PhDr. Jan HÁJEK, CSc., Praha
prof. PhDr. Milan HLAVAČKA, CSc., Historický ústav AV ČR, hlavacka@hiu.cas.cz
prof. PhDr. Drahomír JANČÍK, CSc, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha, drahomir.jancik@ff.cuni.cz
PhDr. Michal PEHR, Ph.D., Praha
doc. PhDr. Andrea POKLUDOVÁ, Ph.D., Katedra historie OU, Ostrava, andrea.pokludova@osu.cz
PhDr. Petr PROKŠ, CSc., Historický ústav AV ČR
doc. JUDr. PhDr. Jakub RÁKOSNÍK, Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha, jakub.rakosnik@ff.cuni.cz
PhDr. Radka ŠUSTROVÁ, Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK – Faculty of History, University of Cambridge, radka.sustrova@ff.cuni.cz
PhDr. Luboš VELEK, Ph.D., Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Praha, velek@mua.cas.cz
doc. Mgr. Martin VESELÝ, Ph.D., Katedra historie FF UJEP, Ústí nad Labem, Martin.Vesely@ujep.cz

Mezinárodní vědecká rada časopisu / International Academic Council of the Journal:


prof. Dr. Peter BECKER, Institut für Geschichte, Universität Wien (Austria)
Dr. Christiane BRENNER, Collegium Carolinum (Germany)
prof. Mark CORNWALL, University of Southampton (Great Britain)
prof. Dr. Frank HADLER, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, GWZO (Germany)
PhDr. Dušan KOVÁČ, DrSc., Historický ústav, Slovenská akademie věd (Slovakia)
Dr. Piotr MAJEWSKI, Uniwersytet Warszawski (Poland)
prof. Antoine MARÈS, Université Paris I Pantheón-Sorbonne (France)
Dr. Jelena P. SERAPIONOVÁ, d.i.n. Институт славяноведения Российской академии наук (Russia)


Pokyny pro autory


Obsah:
číslo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 151617/1 200917/2 2009, 18/1 2010, 18/2 2010,
19/1 2011, 19/2 2011, 20/1 2012, 20/2 2012, 21/1 2013, 21/2 2013, 22/1 2014, 22/2 2014,
23/1 2015, 23/2 2015, 24/1 2016, 24/2 2016, 25/1 2017, 25/2 2017, 26/1 2018, 26/2 2018, 27/1 2019, 27/2 2019, 28/1 2020, 28/2 2020 

Čísla v elektronické podobě  ZDE 

 
Časopis Moderní dějiny je možné zakoupit:

Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, 190 00  Praha 9
tel.: +420 225 443 230, e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz
Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.
Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, 110 00  Praha 1

Od 1. ledna 1993 do 31. 12. 2008 vydáván jako sborník. Od 1. ledna 2009 vydáván jako časopis.

Potvrzení o evidenci periodického tisku: zde (jpg, 240 kB)

Jednotlivá čísla lze objednat na adrese:

Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: +420 225 443 233
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.

Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: +420 222 510 749