Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Moderní dějiny

MODERN HISTORY 
Journal for History of 19th and 20th Century


Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.
Počínaje rokem 2008 jsou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi. V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.
Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA. V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Vychází: 2x ročně
ISSN 1210-6860


Vydává /  Editor´s Office:
Historický ústav AV ČR
Published by the Institut of History, Prague

Adresa / Address
:
Prosecká 76, 190 00 Praha 9 - Nový Prosek 


Redakce / Editor´s Office:


Vedoucí redaktor / Editor in Chief
:
doc. PhDr. Jan NĚMEČEK, DrSc., Historický ústav AV ČR

Výkonný redaktor / Managing Editor:
PhDr. Petr PROKŠ, CSc.,  Historický ústav AV ČR


Vědecká rada časopisu / Academic Council of the Journal:


doc. PhDr. Jana BUREŠOVÁ, CSc., Katedra historie FF UP, Olomouc, buresovaja@seznam.cz
PhDr. Jan GEBHART, CSc., Praha, jageb@volny.cz
PhDr. Jan HÁJEK, CSc., Praha
prof. PhDr. Milan HLAVAČKA, CSc., Historický ústav AV ČR, hlavacka@hiu.cas.cz
prof. PhDr. Drahomír JANČÍK, CSc, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha,
   drahomir.jancik@ff.cuni.cz
PhDr. Michal PEHR, Ph.D., Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Praha pehr@mua.cas.cz
PhDr. Luboš VELEK, Ph.D., Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Praha velek.lubos@volny.cz

Pokyny pro autory
Pravidla pro vydávání Moderních dějin

Obsah:
číslo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 151617/1 200917/2 2009, 18/1 2010, 18/2 2010,
19/1 2011, 19/2 2011, 20/1 2012, 20/2 2012, 21/1 2013, 21/2 2013, 22/1 2014, 22/2 2014,
23/1 2015, 23/2 2015, 24/1 2016, 24/2 2016, 25/1 2017

Čísla v elektronické podobě  ZDE 

 
Časopis Moderní dějiny je možné zakoupit:

Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00  Praha 9
  tel.: 286 882 121, l. 230, e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz
  Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám
  připravíme.
Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, 110 00  Praha 1

Od 1. ledna 1993 do 31. 12. 2008 vydáván jako sborník. Od 1. ledna 2009 vydáván jako časopis.

Potvrzení o evidenci periodického tisku: zde (jpg, 240 kB)

Jednotlivá čísla lze objednat na adrese:

Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: 286 882 121, linka 233
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Pavlína Šubrová
Telefon: +420 286 882 121, linka 317
E-mail: subrova@hiu.cas.cz

Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.

Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: 222 510 749