Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA
roč. 9, 2003


OBSAH


STUDIE

Vojtěch Belling
Vývoj a postavení tzv. Provincie Záhvozd v raně středověkých Čechách

David Kalhous
Jaromír - Gebhard, pražský biskup a říšský kancléř (1038-1090) (Několik poznámek k jeho životu)

Jaroslav V. Polc
Listy Inocence IV a Jana z Wildeshausenu svaté Anežce České

Markéta Špůrová
Svědkové v listinách Václava I. a jeho bratra markraběte Přemysla (třicátá léta 13. století)

Dana Malá
Skladba pražského dvora za vlády Václava II.

Anežka Vidmanová
Latinsko-česko-německá beletrie v lucemburských Čechách (Zamyšlení na začátku cesty)

Pavel Soukup
Dobývání hradu Skály v roce 1413 a husitská teorie války. Ke spisku Jakoubka ze Stříbra o duchovním boji

Thomas Krzenck
Methodische und methodologische Probleme bei der Erfassung und Auswertung spätmittelalterlicher Bürgertestamente unter besonderer Beachtung böhmischer Quellen

Tomáš Klír
Plužiny pozdně středověkých sídel na příkladě severovýchodního Nymburska

DISKUSE

Thomas A. Fudge
Obrana "kacířství": teoretické pojednání

LITERATURA

Encyclopedia of the Middle Ages. Edited by André VAUCHEZ in with Barrie DOBSON and Michael LAPIDGE. English translation by Adrian WALFORD. Cambridge 2000 (Robert Novotný)

Miroslav PLAČEK, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001 (Josef Žemlička)

Regine PERNOUDOVÁ, Žena v době katedrál (La femme au temps des Cathédrales). Přeložil Václav FREI, verše přeložil Gustav FRANCL. Praha 2002 (Karel Mlateček)

Milena LENDEROVÁ a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Praha 2002 (Dana Malá)

Marcin Rafał PAUK, Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek). Kraków - Warszawa 2000 (Petr Kopal)

Andrzej PLESZCZYŃSKI, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu. Lublin 2000 (Petr Kopal)

Dvě studie Wacława Uruszczaka z dějin polského církevního práva (Pavel Krafl)

Gabriela V. ŠAROCHOVÁ, 1. 9. 1310. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. Sňatek z rozumu. Praha 2002 (Dana Malá)

Wojciech IWAŃCZAK, Po stopách rytířských příběhů. Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století. Přeložil Luděk BROŽEK. Praha 2001 (Petr Kopal)

Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská univerzita Řím, 15.-18. prosince 1999. Edd. Miloš DRDA - František J. HOLEČEK - Zdeněk VYBÍRAL. Tábor 2001 (Jaroslav Boubín)

Walter BRANDMÜLLER, Das Konzil von Pavia - Siena 1423-1424. Paderborn - München - Wien - Zürich 2002 (Miloslav Polívka)

Fernand BRAUDEL, Modell Italien 1450-1650. Berlin 2002 (Miloslav Polívka)

Harry KÜHNEL und Kollektiv, Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung Vom alten Orient bis zum ausgehenden Mittelalter. Stuttgart 1992 (Miloslav Polívka)

Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne. Hrsg. von Werner RÖSENER. Göttingen 2000 (Miloslav Polívka)

Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, ročník 3, 2001; ročník 5, 2003, vydavatelství a nakladatelství Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury (Petr Kopal)

KRONIKA

K životnímu jubileu Dušana Třeštíka (Redakce)

Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci (sympozium k 750. výročí založení města Příbora a k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity) (Blanka Zilynská)

Film a dějiny 2002: středověk, seminář a festival českých historických filmů dějově zasazených do středověku (Petr Kopal)

Rozloučili jsme se s profesorkou Sášou Duškovou (Božena Kopičková)

Ferdinand Seibt (9. 5. 1927 - 7. 4. 2003) (Redakce)