Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA
roč. 14, č. 1, 2011OBSAHI. Studie


David KALHOUS
Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část II.)
From Libice to Kolín. The history of one region until the Hussite Movement (Part II)
s. 7

Tomáš KLIMEK
Lokalizace míst a ploch v terénu prostřednictvím určení blízkosti v textech českého středověku z 12.–14. století
Localization of places and spaces in the terrain by way of determining proximity in texts
of the Czech Middle Ages from the 12th–14th centuriess.
s. 71

Mlada HOLÁ
Finanční správa Vratislavského knížectví a její písemnosti za Jana Lucemburského
a Karla IV.
Fiscal administration of the Duchy of Wroclaw and it´s documents in the Reign of Johann
of Luxembourg and Charles IV.
s. 119


II. Literatura

Anna KERNBACH, Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku. K dějepisectví přemyslovského období, Brno 2010 (Jan Zelenka), s. 157

Milan HLINOMAZ, Dějiny kláštera premonstrátek Chotěšov, České Budějovice 2009 (Pavel Trnka), s. 160

Petr ČORNEJ, Světla a stíny husitství. Události – osobnosti – texty – tradice, Praha 2011 (Martin Musílek), s. 161

Zdeněk BERAN, Poslední páni z Michalovic. Jan IV. (†1435/1436) a Jindřich II. (†1468), České Budějovice 2010 (Robert Šimůnek), s. 164

Antonín KALOUS, Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526), Knižnice Matice moravské, sv. 30, Brno 2010 (Pavel Krafl), s. 167


III. Kronika

Prof. PhDr. VILÉM HRUBÝ, DrSc. (Luděk Galuška), s. 173
Z činnosti Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR (Pavel Krafl), s. 176


Soupis použitých zkratek, s. 179

Autoři studií, s. 181

Redakční pokyny autorům, s. 183