Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MEDIAEVALIA  HISTORICA  BOHEMICA
roč. 13, č. 1,  2010


OBSAH

Milena BRAVERMANOVÁ
Mitra z hrobu „ctihodného Bernarda, biskupa pražského“, s. 7-45

The mitre from the grave of „venerable Bernard, the Prague bishop“: The Prague bishop Bernard died in 1240 and was buried to the Romanesque basilica St. Vitus first, the grave was transferred than to the Gothic cathedral St. Vitus in 1374. The place was opened in 1928 and the funerary equipment – textiles above all – was elevated. The fragmentary preserved mitre was conserved in 2005–2006 by Angelica Sliwka. A precious mitre (so called auriphrygiata) is made of silken patterned fabric (lampas) woven somewhere in the Near East in 12th century. The mitre was probably white in the past and was very richly embroidered above all with metal threads, in some parts with colour threads. Although the embroidery is damaged and the determination of particular persons is not without doubts, it can be assumed that the trimming motive is Dominated Christ, Our lady, Jan of Baptist (?, the figure is missing), St. Paulus and St. Petrus (this figure is now missing, but it was documented in the past). In the lower strip (circulus) there were five figures, some details attest that it could have been Czech saints – St. Ludmila, St. Vitus, St. Adalbert, St. Wenceslaus and St. Procopius or St. Bernard z Clervaux (?) The fanons of the mitre and the space among the figures are trimmed by plants pattern and the motive of half moon. The mitre could have been embroidered in Bohemia, Italy or Germany.
Key words: The mitre, Prague bishop Bernard, lampas, embroidery, Czech patrons.


Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ
Anežka, vévodkyně rakouská, dcera českého krále (1269–1296), s. 47-76

Agnes, Duchess of Austria, daughter of the King of Bohemia (1269–1296): The study deals with the life story of the younger daughter of Premysl Ottokar II (1253–1278) Agnes (1269–1296) who was married to the youngest son of the Roman King Rudolph I Habsburg (1273–1291). The introduction of the life of the younger royal daughter was initiated by the find of Swiss editions which had not been used in the local historiography so far and which have brought information about the life of the royal daughter Agnes in the Habsburg family estates. The study introduces the reasons for the marriage between two children, Agnes and young Habsburg, unclear facts regarding her childhood spent in Bohemia and subsequently her departure for the Habsburg family estates. The study brings new information about her life with her husband and mainly after his death when she lived on the Swiss-Schwabian border as a widow on the revenue from her dowry estates. The text emphasizes the fact that Agnes, as a duchess, published deeds, either independently or in the name of her minor son and she placed seals on them.
Key words: Agnes Premyslid (1269–1296); Wenceslaus II. (1278/1283–1305); Premysl Ottokar II. (1253–1278); Johann Parricida; Kunhuta of Galicia; the Habsburgs.


Kateřina TELNAROVÁ
„Anna, královna česká“. Nejstarší dcera Václava II. a její osudy, s. 77-110

„Anna, the Czech Queen“. The oldest daughter of Wenceslas II and her life story: The article deals with the neglected Czech Queen Anna Premyslid (1290–1313), the oldest daughter of King Wenceslaus II. Anna, who was married to Henry of Carinthia in 1306, became one of the Premyslid “heiresses” after the Olomouc murder and based on this title she “arranged” the Bohemian royal crown for her husband twice. She is mentioned in the local sources (specifically in the Zbraslav Chronicle) in relation with her younger sister Elizabeth who replaced her in the role of the Bohemian Queen. The strictly negative evaluation of Queen Anna introduced in the Czech historiography by Petr Žitavsky contradicts the picture of Anna in chronicles and other written materials originating from the Alpine countries. The article also deals with Anna’s titles in local and foreign sources, the question of her offspring or with diplomatic materials related to the Premyslid Queen. Attention is also paid to the period of 1311–1313 when Anna lived in Tyrol and Carinthia. The most valuable source is Anna’s testament written before her death in Ljubljana in September 1313.
Key words: Anna Premyslid, Henry of Carinthia, Elizabeth Premyslid, Zbraslav Chronicle, testament.


Pavel TRNKA
Složení dvora krále Vladislava Jagellonského v letech 1471–1490, s. 111-145

The Structure of King Vladislav Jagellonian’s Court in the Years 1471–1490: This study focuses on the structure, members, and size of the royal court in Prague in the years  1471–1490. The study builds on earlier studies by Vaclav Vladivoj Tomek and Josef Macek, providing more accurate details based on sources that have been neglected so far. One of the key new findings is that King Vladislav’s court was much larger than anticipated.  Key words: Royal Court, Bohemia, King Vladislav Jagellonian, Courtiers.


I.  S t u d i e

Milena Bravermanová, Mitra z hrobu „ctihodného Bernarda, biskupa pražského“,  s. 7
The mitre from the grave of “venerable Bernard, the Prague bishop”

Dana Dvořáčková-Malá, Anežka, vévodkyně rakouská, dcera českého krále (1269–1296), s. 47
Agnes, Duchess of Austria, daughter of the King of Bohemia (1269–1296)

Kateřina Telnarová, „Anna, královna česká“. Nejstarší dcera Václava II. a její osudy, s. 77
“Anna, the Czech Queen” The oldest daughter of Wenceslas II and her life story


Pavel Trnka, Složení dvora krále Vladislava Jagellonského v letech 1471–1490, s. 111
The Structure of King Vladislav Jagellonian's Court in the Years 1471–1490

II.  L i t e r a t u r a

Robert ANTONÍN, Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300, Brno 2009 (Jiří Knap), s. 149

Eva DOLEŽALOVÁ, Svěcenci pražské diecéze 1395–1416, Praha 2010 (Zdeněk Vašek), s. 151
David PAPAJÍK, Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich násle¬dovníci, Praha 2009 (Josef Žemlička), s. 153

Izabela SKIERSKA, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średnio¬wiecznej Polsce, Warszawa 2008 (Pavel Krafl), s. 156

Antonín KALOUS, Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král, České Budějovice 2009 (Jaroslav Boubín), s. 158

Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na stře¬dověkých dvorech, Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Supple¬men¬tum 3, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2009 (Robert Antonín), s. 162


III.  K r o n i k a

Mezinárodní sympozium „Krakovské politické elity a jejich vztahy s ostat¬ními evropskými městy ve středověku a raném novověku“. Krakov, 1.–3. října 2009 (Martin Musílek), 171

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Píla, 19. – 21. októbra 2009 (Monika Skalská – Ján Lukačka), 174

Doktorandské kolokvium, Heiligenkreuz, 4.–6. březen 2010 (Radka Lomičková), s. 182


Soupis použitých zkratek, s. 185

Autoři studií, s. 187

Redakční pokyny autorům, s. 189