Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA
roč. 11, 2007

OBSAH

STUDIE

Ondřej Zavadil
Dopis markrabího Ariba králi Arnulfovi ............9
A letter from Margrave Arib to King Arnulf........20

David Kalhous
Granum catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století?....23
Granum catalogi praesulum Moraviae as a Source of the History of Moravia in the 10th Century?....38

Jan Zelenka
Sic sapiens imperator coniuratione rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice procesu s vévodou Jindřichem Lvem.....39
Sic sapiens imperator coniurationem rebellium repressit. Fridrich Barbarossa and the Czech Principality seen with regard to the process with Saxon nad Bavarian Duke Henry the Lion...76

Karin Pátrová
Probošt versus kapitula. K problematice majetkových vztahů uvnitř vyšehradské kapituly do doby husitské.......79
Provost versus canonry. Property relationships inside the Vyšehrad canonry before the Hussite period....93

Robert Antonín
Malopolsko jako objekt zahraniční politiky Václava II. v letech 1289–1300.....95
Lesser Poland as the object of Wenceslas´ foreign policy between 1289–1300.....115

Markéta Novotná
Kamýk nad Vltavou a jeho vilikace......117
Kamýk nad Vltavou and its „villicatio“.....136

Radka Lomičková
Za klášterními zdmi. Vizitační protokoly cisterciáckých klášterů ze 14. století.....137
Behind Monastery Walls. Visitations Protocols of Cistercian Monasteries from the 14th Century.......193

Jaroslav Svátek
„Do té země jsem přijel, ale zase ji rychle opustil...“ Návštěva burgundského cestovatele Guilleberta de Lannoy v husitských Čechách...........195
„I arrived in that country, but left it soon afterwards...“ A visit of Burgundy traveler Guillebert de Lannoy in the Hussite Bohemia.......209

Jiří Jurok
Hraniční případ: rezidence litevského knížete Zikmunda Korybutoviče, husitské šlechty a vůdců husitských svazů...........211
A border case: residences of Lithuanian Prince Sigismund Korybut, the Hussite nobility and leaders of Hussite confederations......227

Hana Pátková
Středověké nekrologium z Hořovic aneb „memoria“ venkovské farnosti.........229
A medieval necrology from Hořovice or „memoria“ of rural parish.....238


LITERATURA

Kateřina Charvátová, Václav II. Král český a polský, Praha 2007 (Martin Musílek)......241

Karel Maráz, Václav III. Poslední Přemyslovec na českém trůně, České Budějovice 2007 (Dana Dvořáčková-Malá)..........244

Lenka Bobková – Ryszard Gładkiewicz – Petr Vorel (red.), Arnošt z Pardubic (1297–1364). Osobnost – okruh – dědictví, Wrocław – Praha – Pardubice 2005 (Pavel Hruboň)......248

Lenka Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české IV.a 1310–1402, Praha – Litomyšl 2003; Lenka Bobková – Milena Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny české IV.b 1310–1402, Praha – Litomyšl 2003 (Dana Dvořáčková-Malá)......250

Magistri Johannis Hus Quaestiones. Ed. Jiří Kejř, Turnhout 2004; Magistri Iohannis Hus Quodlibet. Ed. Bohumil Ryba, Turnhout 2005 (Jana Zachová)........252

Martin Čapský, Vévoda Přemek Opavský (1366–1433). Ve službách posledních Lucemburků, Brno – Opava 2005; Martin Šandera, Zikmundovi věrní na českém severovýchodě. Opočenská strana v husitské revoluci, České Budějovice 2005 (Robert Novotný)......254

Jiří Jánský, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě, Domažlice 2006 (Robert Šimůnek).........266

Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky, Praha 2007 (František Musil)........269

Zdeněk Měřínský, Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006, Brtnice – Brno 2007 (Josef Žemlička).......272

Miloslav Pojsl, Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420, Olomouc 2006 (Robert Šimůnek)......273


KRONIKA

Profesorka Jana Nechutová jubilující (Pavel Krafl).......277

Eduard Maur sedmdesátiletý (Robert Šimůnek).....279

K životnímu jubileu Josefa Žemlička. Odborník na Přemyslovce očima bývalého studenta (Martin Musílek)......283

K životnímu jubileu Lenky Bobkové (Dana Dvořáčková-Malá)......285

Mezinárodní sympozium Sacri canones servandi sunt (Praha 22.–24. listopadu 2006) (Pavel Kůrka – Jaroslav Boubín)........287

Dvě velké ztráty české literárně historické medievistiky. Doc. PhDr. Jan Lehár, CSc. (23. 1. 1949 – 29. 12. 2004). Prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. (16. 12. 1928 – 3. 3. 2006) (František Šmahel)........290

Vzpomínka na prof. PhDr. Františka Kavku, CSc. (20. 11. 1920 – 20. 10. 2005) (František Šmahel)...........295

Za Barbarou Krzemieńskou a Dušanem Třeštíkem (Josef Žemlička)......298


Soupis použitých zkratek..........301

Do sborníku přispěli.............305