Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA
roč. 10, 2005


OBSAH

STUDIE

Vladimír P. Polách
Středověké Grónsko a Amerika - Vínland

Marzena Matla-Kozłowska
Zapiski korbejskie w zaginiony Roczniku praskim w świetle Annales Magdeburgenses brevissimi. Powiązania czeskiego i polskiego rocznikarstwa

Martina Maříková
Středověké mlýny v českých zemích (archeologické a písemné prameny)

Helena Krmíčková - Zbyněk Sviták
Dva chronologické příspěvky k listinám z období 1. interregna (1278-1283) (In margine CDB VI)

Martin Nejedlý
"Přijměte ruku této urozené dívky a čest vládnout vznešenému Českému království." K souvislostem lucemburských a českých dobrodružství v genealogickém mýtu o víle Meluzíně

Robert Šimůnek
Paměť a tradice v prostředí české šlechty v pozdním středověku. Formy a média

David Papajík
Šlechtická jména v českých zemích ve 14.-16. století

Jindra Pavelková
Genealogie boleradické větve pánů z Kunštátu

Lenka Mazancová
Chrám sv. Ducha v Hradci Králové. Oltáře a oltářní beneficia v době předhusitské

Kateřina Jíšová
Péče o nemocné a chudé na Novém Městě pražském v pozdním středověku

Pavel B. Kůrka
Peripetie s českým názvem města Kostnice

DISKUSE A LITERATURA

Král je mrtev, ať žije ... legenda (Dana Dvořáčková-Malá)

Tomáš BALETKA, Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa, Praha 2004 (Robert Šimůnek)

David PAPAJÍK, Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích, Praha 2005 (Robert Šimůnek)

Korunní země v dějinách českého státu I. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, Sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK, uspořádala Lenka BOBKOVÁ, redakčně připravili Jana FANTYSOVÁ-MATĚJKOVÁ a Jan ZDICHYNEC, Praha 2003 (Dana Dvořáčková-Malá)

Jerzy SPERKA, Wojny Wladyslawa Jagielly z księciem opolskim Wladyslawem (1391-1396), Cieszyn 2003 (Jiří Jurok)

Urkunden des Stiftes Schlägl. Die Rechts- und Geschichtsquellen der Cisterce Slage und des Prämonstratenserchorherrenstiftes Schlägl von den Anfängen bis zum Jahr 1600, bearbeitet von Isfried H. PICHLER, Schlägl 2003 (Mlada Holá)

Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83. Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482/83. Na podstawie materiałów przysposobionych przez ks. biskupa Wincentego Urbana wydal ks. Kazimierz DOLA. Przelożył z języka łacińskiego ks. Norbert WIDOK, Wrocław - Opole 2004 (Pavel Krafl)

Průvodce po rukopisných fondech v České republice IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Red. Marie TOŠNEROVÁ, Praha 2004 (Jindřich Marek)

Husitský Tábor 14, Sborník Husitského muzea, Tábor 2004 (Mlada Holá)

KRONIKA

Laudatio k poctě prof. PhDr. Pavla Spunara, CSc. (* 21. 5. 1928) (František Šmahel)

Odchody a příchody Františka Šmahela (Miloslav Polívka)

K životnímu jubileu Marie Bláhové (redakce)

Výročí mírového projektu Jiřího z Poděbrad (Jaroslav Boubín)

VI. mezinárodní husitologické sympozium (Tábor 12.-14. října 2004) (Robert Šimůnek)

Vědecká konference o Jakoubkovi ze Stříbra (Jaroslav Boubín)

Jaroslav Kadlec a Jaroslav V. Polc. Zemřeli dva přední katoličtí historici (redakce)