Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Mediaevalia Historica Bohemica

Periodikum je věnováno dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. K založení časopisu došlo 1. října 1990 jeho vyčleněním z řady Folia Historica Bohemica, jež v téže době naopak zúžila svůj zájem pouze na raně novověkou tematiku. Od roku 2001 je recenzovaným periodikem. Od roku 2007 náležejí MHB do kategorie mezinárodně uznávaných vědeckých periodik (Int2) databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH) a počínaje rokem 2008 jsou anglické abstrakty publikovaných článků zveřejňovány v mezinárodní databázi CEJSH. V současné době vychází toto periodikum dvakrát ročně.

Recenze a anotace uveřejněné v časopisu MHB jsou od ročníku 2012 volně přístupné on-line na stránkách portálu Recensio.net.

Počínaje ročníkem 2017 je časopis zařazen do prestižní mezinárodní databáze odborné recenzované literatury Scopus.

Časopis primárně sestává ze dvou tematických částí: "Studie" (původní recenzované vědecké statě) a "Literatura" (anotace a recenze); příležitostně doplňovanými sekcemi "Diskuse, názory a inspirace" (diskusní příspěvky, přehledové statě ke stavu bádání, seznámení s tématy zahraničního bádání apod.) a "Kronika" (zprávy z konferenčních jednání, workshopů apod.). V sekci "Studie" jsou zveřejňovány pouze recenzované statě. Texty otištěné v části "Diskuse, názory a inspirace", jejichž otištění si vyžádalo oponentní řízení, jsou v záhlaví u titulu článku označeny kapitálkou "R".

Každá studie prochází zcela anonymním recenzním řízením, v jehož rámci jsou nezávislými oponenty vypracovány dva posudky. V případě, kdy se oponenti výrazně rozcházejí v hodnocení recenzovaného textu, je zadáván třetí, rozhodující posudek.

Publikační etika časopisu Mediaevalia Historica Bohemica vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).


Vedoucí redaktor / Editor-in-chief:

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Výkonní redaktoři / Managing Editors: 

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.  (Historický ústav AV ČR)
PhDr. Dana Dvořáčková (Malá). Ph.D.  (Historický ústav AV ČR)
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc.  (Historický ústav AV ČR)
 

Redakční rada / Associate Editors:

Lenka Bobková (Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha); Luděk Galuška (Archeologický ústav, Moravské zemské muzeum, Brno); Pavel Krafl (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity); Ján Lukačka (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava); Christian Lübke (Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften der Universität Leipzig); Karel Maráz (Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno); Hana Pátková (Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha); František Šmahel (Centrum medievistických studií, Filozofický ústav Akademie věd České republiky, Praha); Josef Žemlička (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)

Vydává / Published by:
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha
The Institut of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
ISSN 0862-979X

Adresa / Address:
Prosecká 76
190 00  Praha 9 - Nový Prosek
Tel.: +420 225 443 246
E-mail: zelenka@hiu.cas.cz
Mediaevalia Historica Bohemica

Zkratka časopisu / Journal shortcut: MHB

MHB vychází dvakrát ročně / MHB is published twice a year

Prokyny pro autory: zde (pdf, 54 kB)  


Obsahy starších čísel:

číslo 8 , 9 , 10 , 11 , 12/1 , 12/2 , 13/1 , 13/2 , 14/1 , 14/2  

Od ročníku 2012 (15/1, 2) naleznete plná čísla v elektronické podobě  ZDE


Součastí časopisu Mediaevalia Historica Bohemica je řada Supplementum, v jejímž
rámci již vyšla zvlaštní tematická čísla periodika
:

Dvory a rezidence ve středověku, MHB 10, Supplementum 1, Dana Dvořáčková-Malá (ed.), Praha 2006, ISBN 80–7286–095–X, ISSN 0862-979X.

Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti, MHB 11,
Supplementum 2, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), ISBN 978-80-
7286-134-7, ISSN 0862-979X.

Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech,
MHB  12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2009.
ISBN  978-80-7286-153-8, ISSN 0862-979X


Jednotlivá čísla MHB lze objednat na adrese:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: +420 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.


Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: +420 222 510 749

Časopis je možné zakoupit také v knihkupectví Academia - www.academia.cz (www.academiabooks.com).

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany, fax: 089/54218218.