Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Hospodářské dějiny

ECONOMIC HISTORY


Od čísla 1/2020 převzala vydávání a distribuci Hospodářských dějin Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědeckého spolku. 

Časopis Hospodářské dějiny - Economic History  vychází od roku 1978 (zal. 1. dubna 1978) a  je kmenovou publikační základnou oboru hospodářských a sociálních dějin v České republice. Od svého počátku je recenzovaným periodikem a status recenzovaného časopisu si podržel dodnes. Jsou zde publikovány (převážně v českém jazyce) studie věnované českému a světovému hospodářskému vývoji, zvláště v období 19. a 20. století. Zastoupeny jsou však též příspěvky ze středověku a raného novověku. 

Od roku 2010 byl časopis vydáván ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Hospodářské dějiny až do čísla 27/2 vydával Historický ústav AV ČR, od následujícího čísla přešlo vydávání i distribuce pod FF OU, a to do konce roku 2019. Od roku 2020 je novým vydavatelem a distributorem Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědeckého spolku.


Adresa vydavatele / Address of Co-publisher:
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědeckého spolku
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
www: http://shsd.fel.cvut.cz/


Časopis je určen pro prezentaci výsledků původního vědeckého výzkumu v oboru hospodářských a sociálních dějin českých zemí, střední Evropy a Evropy (výjimečně též s širším geografickým záběrem), a to od středověku až po současnost. Do hlavních oddílů časopisu, nazvaných „Studie“ a „Materiály, diskuse“, jsou přijímány výhradně samostatné vědecké stati a články, event. materiálově zaměřené příspěvky a příspěvky do vědecké diskuse, které vycházejí z původního výzkumu autora či z jeho vlastních postřehů a inovativních metodologických přístupů. Doplňkově jsou též přijímány recenze a zprávy o relevantní literatuře, zprávy z vědeckého života a personalistické příspěvky (samostatné oddíly „Literatura“ a „Kronika“).

Periodicita vydávání časopisu je dvakrát ročně.

Časopis Hospodářské dějiny – Economic History je řízen redakční a vědeckou radou, která v reprezentativním vzorku sdružuje přední specialisty tohoto oboru z České republiky a doplňkově i ze zahraničí.

Redakční rada časopisu Hospodářské dějiny – Economic History

vedoucí redakční rady:
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)

členové redakční rady
:
doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha)
Mgr. Michaela Závodná (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie FF UPOL, Olomouc)
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha)

Vědecké kolegium:
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (České vysoké učení technické, Praha)
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. Ing. Václav Průcha, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Praha)
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava, Slovensko)
PhDr. Vladislav Lacina, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Jaroslav Láník, CSc. (Vojenský ústav, Praha)


Redakční a vědecká rada jsou svolávány dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Při jejich rozhodování jsou určující hlasy přítomných členů. K jednotlivým konkrétním problémům se členové mohou vyjádřit i korespondenčně – v tomto případě platí jejich hlas jako prezenční. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko vedoucího redaktora.

Příspěvky do dvou samostatných oddílů časopisu, nazvaných „Studie“ a „Materiály, diskuse“, podléhají recenznímu řízení. Při něm je každý příspěvek posuzován dvěma nezávislými a problematiky znalými odborníky, přičemž jeden z nich může být členem redakční rady. Pokud si závěry dvou příslušných posudků protiřečí, redakce žádá o třetí posudek dalšího nezávislého specialistu. Konečné slovo má pak redakční rada.

Pokyny pro autory 

Obsah:
číslo 22, 23, 24 , 25/125/2, 26/1, 26/2, 27/1

Čísla v elektronické podobě  ZDE

Jednotlivá čísla do č. 27/1 lze objednat na adrese:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: +420 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.

Hospodářské dějiny od čísla 27/2 2012 do konce roku 2019 distribuoval:
Mgr. Jakub Varga, Ph.D.
tel: 597 091 804
E-mail: jakub.varga@osu.cz

Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: +420 222 510 749

Hospodářské dějiny je možné zakoupit také v knihkupectví Academia - www.academia.cz (www.academiabooks.com).

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany, fax: 089/54218218.