Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Hospodářské dějiny

ECONOMIC HISTORY


Od čísla 28/1 převzala vydávání a distribuci Hospodářských dějin Filozofická fakulta OU. 

Časopis Hospodářské dějiny - Economic History  vychází od roku 1978 (zal. 1. dubna 1978) a  je kmenovou publikační základnou oboru hospodářských a sociálních dějin v České republice. Od svého počátku je recenzovaným periodikem a status recenzovaného časopisu si podržel dodnes. Jsou zde publikovány (převážně v českém jazyce) studie věnované českému a světovému hospodářskému vývoji, zvláště v období 19. a 20. století. Zastoupeny jsou však též příspěvky ze středověku a raného novověku. 

Od roku 2010 byl časopis vydáván ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Hospodářské dějiny až do čísla 27/2 vydával Historický ústav AV ČR, od následujícího čísla přešlo vydávání i distribuce pod FF OU.

Adresa spoluvydavatele / Adress of Co-publisher:
Reální 5, 701 03 Ostrava

Distribuce od čísla 27/2 včetně starších čísel: 
Ing. Yvetta Jurová, tel.: 597 091 804, e-mail: yvetta.jurova@osu.cz
Pravidelný odběr:
Prodejna skript Ostravské univerzity
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1
tel: 597 091 049, 597 091 034
www.prodejna.osu.cz
prodejna.skript@osu.cz

Časopis je určen pro prezentaci výsledků původního vědeckého výzkumu v oboru hospodářských a sociálních dějin českých zemí, střední Evropy a Evropy (výjimečně též s širším geografickým záběrem), a to od středověku až po současnost. Do hlavních oddílů časopisu, nazvaných „Studie“ a „Materiály, diskuse“, jsou přijímány výhradně samostatné vědecké stati a články, event. materiálově zaměřené příspěvky a příspěvky do vědecké diskuse, které vycházejí z původního výzkumu autora či z jeho vlastních postřehů a inovativních metodologických přístupů. Doplňkově jsou též přijímány recenze a zprávy o relevantní literatuře, zprávy z vědeckého života a personalistické příspěvky (samostatné oddíly „Literatura“ a „Kronika“).

Periodicita vydávání časopisu je dvakrát ročně.

Časopis Hospodářské dějiny – Economic History je řízen redakční a vědeckou radou, která v reprezentativním vzorku sdružuje přední specialisty tohoto oboru z České republiky a doplňkově i ze zahraničí.

Redakční rada časopisu Hospodářské dějiny – Economic History

vedoucí redakční rady:
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)

členové redakční rady
:
doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha)
Mgr. Michaela Závodná (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ostrava)
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie FF UPOL, Olomouc)
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha)

Vědecké kolegium:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (HÚ, Praha; FF UK, Praha)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (FF UK, Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (FF UK, Praha)
PhDr. Vlastislav Lacina, CSc. (emeritní, dříve HÚ, Praha)
PhDr. Jaroslav Láník, CSc. (VÚ, Praha)
prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. (FF OU, Ostrava)
prof. Ing. Václav Průcha, CSc. (emeritní, dríve VŠE, Praha)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (FF UK, Praha)
† prof. PhDr. Alice Teichová (emeritní, dříve University of Cambridge)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (FF OU, Ostrava)
prof. PhDr. Marcela Efmertová, Ph.D. (FEL, ČVUT, Praha)
doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (FF MU, Brno)
PhDr. L´udovít Hallon (HÚ SAV, Bratislava - SVK)
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (FF OU, Ostrava)
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (FF UK, Praha)
prof. PhDr. Václav Matoušek, Ph.D. (FHS UK, Praha)
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (FF UK, Praha)
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (FF UK, Praha)
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (FF UK, Praha)

Redakční a vědecká rada jsou svolávány dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Při jejich rozhodování jsou určující hlasy přítomných členů. K jednotlivým konkrétním problémům se členové mohou vyjádřit i korespondenčně – v tomto případě platí jejich hlas jako prezenční. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko vedoucího redaktora.

Příspěvky do dvou samostatných oddílů časopisu, nazvaných „Studie“ a „Materiály, diskuse“, podléhají recenznímu řízení. Při něm je každý příspěvek posuzován dvěma nezávislými a problematiky znalými odborníky, přičemž jeden z nich může být členem redakční rady. Pokud si závěry dvou příslušných posudků protiřečí, redakce žádá o třetí posudek dalšího nezávislého specialistu. Konečné slovo má pak redakční rada.

Pokyny pro autory 

Obsah:
číslo 22, 23, 24 , 25/125/2, 26/1, 26/2, 27/1

Čísla v elektronické podobě  ZDE

Jednotlivá čísla do č. 27/1 lze objednat na adrese:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: +420 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.

Hospodářské dějiny od čísla 27/2 2012 distribuuje:
Ing. Yvetta Jurová
tel.: +420 597 091 804
e-mail: yvetta.jurova@osu.cz

Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: +420 222 510 749

Hospodářské dějiny je možné zakoupit také v knihkupectví Academia - www.academia.cz (www.academiabooks.com).

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany, fax: 089/54218218.