Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Historická geografie

 

Časopis Historická geografie profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Vychází od 1. ledna 1968. Koncepce historickogeografického výzkumu i náplň časopisu Historická geografie se proměňuje, tak jako se mění moderní věda a její metody. Přesto zůstává časopis věrný několika hlavním problémovým okruhům: historické geografii sídel a obyvatelstva, hospodářské historické geografii, územnímu vývoji Českých zemí, fyzickogeografické historické geografii, dějinám kartografie, historické kartografii, historické geografii kultury a nejnověji environmentálním dějinám. Uvedenou tematiku doplňují např. práce teoretické, metodologické a terminologické, stěžejní výsledky z vybraných bakalářských, magisterských či doktorských prací aj.

Od 30. svazku (1999) je Historická geografie recenzovaným časopisem; od roku 2008 je zařazena v „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“. Zároveň figuruje v mezinárodní databázi ERIH PLUS.

Publikační etika časopisu Historická geografie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

O zaměření a obsahu jednotlivých svazků napsali před časem obsáhlé studie Zdeněk Boháč (Úkoly Komise pro historickou geografii při ČSAV a tematické okruhy prací, publikovaných ve sborníku Historická geografie /sv. 1–20/, in: HG 22, 1983, s. 60–95) a Leoš Jeleček (Historická geografie v Československu a její sborník „Historická geografie“, in: HG 26, 1987, s. 45–56).

Obsah ročníků

Čísla v elektronické podobě  ZDE

Vychází: 2x ročně
ISSN 0323-0988

Vydává: Historický ústav Akademie věd České republiky. v. v. i. 
Adresa: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Nový Prosek

Vedoucí a výkonný redaktor:

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

Redakční rada:

PhDr. Pavel BOHÁČ, Praha
doc. Ing. Jiří CAJTHAML, PhD., ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie
PhDr. et PaedDr. Jiří DVOŘÁK, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Dr. Ryszard GŁADKIEWICZ, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko
Mgr. Eva CHODĚJOVSKÁ, Ph.D., Moravská zemská knihovna, Brno
prof. RNDr. et Mgr. Peter CHRASTINA, Ph.D., Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko
doc. RNDr. Pavel CHROMÝ, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
prof. PhDr. Eva SEMOTANOVÁ, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha
RNDr. PhDr. Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice
PhDr. Robert ŠIMŮNEK, Ph.D., DSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha
Mgr. Aleš VYSKOČIL, Ph.D., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Brno
prof. PhDr. Josef ŽEMLIČKA, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha


Publikování v Historické geografii:

Zájemci o publikování v časopisu Historická geografie mohou kontaktovat vedoucího redaktora na e-mailové adrese: simunek@hiu.cas.cz, případně na poštovní adrese redakce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9.

Odborné studie (nabídnuté k uveřejnění v oddílu Stati) jsou posuzovány v nezávislém recenzním řízení, a to dvěma lektory. Autor je seznámen s obsahem obou posudků, jakož i s doporučením lektorů ohledně publikování stati. V případě, že jeden z posudků je v tomto směru pozitivní a druhý negativní, zadává se zpracování ještě třetího posudku.

Zprávám z vědeckého života, diskusním příspěvkům, polemikám a recenzím je věnován oddíl Recenze a zprávy.

Otištěním svého příspěvku (studie, recenze, zprávy, diskusního příspěvku) v časopisu Historická geografie dává autor souhlas rovněž k jeho elektronické publikaci.

Metadata a texty budou zpřístupněny
a) na internetových stránkách projektu Digitální knihovny AV ČR ( http://www.lib.cas.cz/cs/digitalni-knihovna-av-cr ).
    Digitalizované plnotextové dokumenty, podléhající ochranné lhůtě autorského zákona, jsou dostupné pouze v 
    Knihovně Akademie věd ČR
b) na internetové stránce Historického ústavu AV ČR v ikoně Nakladatelství ve formátu pdf, a to od ročníku 2012 vždy
    po uplynutí 1,5 roku od vydání příslušného čísla

Reprodukční práva k obrazovým přílohám se řídí ustanoveními v „Licenční nakladatelské smlouvě“.
 
Po vyjití Historické geografie obdrží autoři jeden výtisk časopisu a pět výtisků separátů.

Příspěvky do časopisu Historická geografie nejsou honorovány.

Pokyny pro autory:

Uzávěrky jsou k 31. 12. (1. číslo) a 30. 6. (2. číslo).
Rozsah příspěvku by neměl překročit 20 tiskových stran, a to textu (Times New Roman "14", poznámky Times New Roman "12") včetně všech obrazových, mapových i ostatních příloh (např. tabulky, grafy), stránky úvodní s klíčovými slovy a abstraktem, a závěrečného resumé.

Žádáme autory, aby ke svému příspěvku připojili (v českém nebo anglickém jazyce):
• resumé (v rozsahu 1 normostrana)
• abstrakt (v rozsahu 5 – 8 řádků)
• klíčová slova (4 – 8)

Žádáme autory, aby dodržovali následující pravidla citačního úzu:


Objednávky:

Jednotlivá čísla lze objednat na adrese:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: +420 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.

Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: +420 222 510 749

Časopis je možné zakoupit také v knihkupectví Academia - www.academia.cz (www.academiabooks.com).

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany, fax: 089/54218218.