Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICA
č. 9/2002TABLE OF CONTENTS

I. ARTICLES

Jaroslav Pánek
Land Codes of the Bohemian Kingdom in Relation to Constitutional
Changes in Central Europe on the Threshold of the Early Modern Age
7-39

Tomáš Knoz
Natus Moravus, Linguae Bohemus. Nation, State, Language and Culture in Early Modern Moravia
41-59

Markéta Křížová
Espejo del Nuevo Mundo (Las misiones cristianas en América y su esfurzo reformador)
61-91

Stanley B.Winters
Bohumil Němec. The Scientist as Political and Cultural Activist
93-124

Oldřich Tůma
Czech Historiography of contemporary history (1945-1989)
125-154

Eva Semotanová
Cultural Landscape, Historical Landscape, Landscape Memory and its Digital Modelling
155-183

II. DISCUSSION

Marina DMITRIEVA - Karen LAMBRECHT (Hg.), Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat, Stuttgart 2000
Jiří Pešek
187-202

Die frühmodernen Metropolen in Ostmitteleuropa - Bilanzen, Ausblicke, Kontroversen
Marina Dmitrieva - Karen Lambrecht
203-207

Die Landes- und Staatsmetropolen in Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit
(Antwort auf Karen Lambrecht - Marina Dmitrieva, Die frühmodernen Metropolen in Ostmitteleuropa - Bilanzen, Ausblicke, Kontroversen)
Jiří Pešek
208-211

III. BOOK REVIEWS

General Works

A Guide to the Central Archives of the Czech Stat
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách [The Central State Archives in Prague. A Guide to the Archive Deposits and Collections], I/1-2 - II/1-3, Praha 1988-2000. - Part I. Prepared by a research group led by Alena PAZDEROVÁ: Volume I/1 (1997), Volume I/2 (2000), Part II. Prepared by a research group led by Jaroslav VRBATA and Věra HELEŠICOVÁ as project editor: Volume II/1 (1988), Volume II/2 (1988), Volume II/3 (1990)
Jaroslav Pánek
215-218

Three New Publications from the Area of Historical Cartography
Eva SEMOTANOVÁ - Robert ŠIMŮNEK, Katalog Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky do roku 1850 [A Catalogue of the Map Collection of the Historical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, until 1850], Praha 2002; Eva SEMOTANOVÁ, Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí [Maps of Bohemia, Moravia and Silesia through the Mirror of the Centuries], Praha 2001; Eva SEMOTANOVÁ, Atlas zemí Koruny české [An Atlas of the Czech Crown Lands], Praha 2002
Jaroslav Pánek
218-221

Lexikon současných českých historiků [The Lexicon of the contemporary Czech Historians/Lexikon der aktuellen tschechischen Historiker]. Herausgegeben von Jaroslav PÁNEK und Peter VOREL in Zusammenarbeit mit weiteren Historikern, Praha 1999
Jaroslav Mezník
221-222

Jaroslava HOFFMANNOVÁ - Jana PRAŽÁKOVÁ, Biografický slovník archivářů českých zemí [A Biographic Dictionary of Czech Lands Archivists], Praha 2000
Jaroslav Pánek
222-223

Jan RYCHLÍK (in Zusammenarbeit mit Ivan PAVLOV, Vladimir PENČEV, Emilia ANGELOVA und Svetlana BAJČINSKA), Dějiny Bulharska [Geschichte Bulgariens], Praha 2000
Ladislav Hladký
223-225

MEDIEVAL HISTORY

Pavel KOUŘIL - Dalibor PRIX - Martin WIHODA, Hrady českého Slezska [Die Burgen Böhmisch-Schlesiens], Brno-Opava 2000
Jaroslav Mezník
225-227

Libor JAN, Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy [Die Entstehung des Landesgerichts und die Verwaltung des mittelalterlichen Mähren], Brno 2000
Jaroslav Mezník
228-229

Jiří KEJŘ, Husův proces [Der Hus-Prozeß], Praha 2000
Pavel Krafl
229-230

EARLY MODERN HISTORY

An Inventory of Vedutas Deposited in the Archives of the Czech Republic
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/1-2 [An Inventory of Vedutas Originating from before 1850. Volume II/1-2]. Collected and edited by Michal WANNER, assisted by Josef HORA and staff in regional archives. Praha 1999-2001
Jaroslav Pánek
230-232

Marie KOLDINSKÁ, Každodennost renesančního aristokrata [Der Alltag eines Aristokraten in der Renaissance], Praha-Litomyšl 2001
Tomáš Sterneck
233-234

Josef HRDLIČKA, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650) [Die festliche Tafel und die Hofgesellschaft. Ernährung an den neuzeitlichen aristokratischen Höfen in den böhmischen Ländern (1550-1650)], České Budějovice 2000
Tomáš Sterneck
235-236

Jiří MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva v Čechách [Religiöse Bruderschaften im barocken Böhmen], Praha 2000
Jaroslav Pánek
236-240

Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka [Prinz Eugen von Savoyen. Leben und Ruhm eines barocken Feldherrn], Praha-Litomyšl 2001
Jaroslav Pánek
240-245

Milan ŠVANKMAJER, Kateřina II. Lesk a bída impéria [Katharina II. Glanz und Elend des Imperiums], Praha 2001
Radomír Vlček
245-246

19TH AND 20TH CENTURY HISTORY

Miroslav HROCH, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě [Im nationalen Interesse. Forderungen und Ziele europäischer nationaler Bewegungen des 19. Jahrhunderts in vergleichender Perspektive], Praha 1999
Pavel Cibulka
246-248

Miroslav HROCH, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost [An der Schwelle der nationalen Existenz. Verlangen und Wirklichkeit], Praha 1999
Pavel Cibulka
248-250

Jitka LNĚNIČKOVÁ, České země v době předbřeznové [Die böhmischen Länder in der Vormärzzeit] 1792-1848, Praha 1999
Pavel Cibulka
250-251

Jiří KUTHAN - Ivan MUCHKA, Aristokratická sídla období klasicismu [Aristokratensitze in der Zeit des Klassizismus], Praha 1999; Jiří KUTHAN, Aristokratická sídla období romantismu a historismu [Aristokratensitze in der Zeit der Romantik und des Historismus], Praha 2001
Milan Řepa
251

Gary B. COHEN, Němci v Praze [Die Deutschen in Prag], 1861-1914, Praha 2000
Pavel Cibulka
252-253

Petr PROKŠ (Hg.), Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948 [Die politischen Programme der Tschechoslawischen und der Tschechoslowakischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei], Praha 1999
Pavel Cibulka
253-254

Ivan ŠEDIVÝ, Češi, české země a Velká válka 1914-1918 [Die Tschechen, die böhmischen Länder und der Große Krieg 1914?1918], Praha 2001
Pavel Cibulka
254-256

Zdeněk KÁRNÍK, Československo v éře První republiky (1918-1938), díl první - Vznik, budování a zlatá éra republiky (1918-1929) [Die Tschechoslowakei in der Ära der Ersten Republik (1918-1938), Erster Teil - Entstehung, Aufbau und die goldene Ära der Republik], Praha 2000
Aleš Vyskočil
256-258

Antonín KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české [Große Geschichte der Länder der Böhmischen Krone], Bd. XIII. 1918-1929, Praha-Litomyšl 2000; Velké dějiny zemí Koruny české, [Große Geschichte der Länder der Böhmischen Krone], Bd. XIV. 1929-1938, Praha-Litomyšl 2002
Aleš Vyskočil
258-259

Vlastislav LACINA - Jan HÁJEK, Kdy nám bylo nejlépe? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy [When Were We at our Best? From Economic Disintegration to the Integration of Central Europe], Praha 2002
Jiří Novotný - Jiří Šouša
259-265

Václav VEBER, Mikuláš II. a jeho svět. (Rusko 1894-1917) [Nikolaus II. und seine Welt (Rußland 1894?1917)], Praha 2000
Radomír Vlček
265-266

Vladimír GONĚC, Z osudů ruské demokracie - Alexandr Kerenskij [Aus den Schicksalen der russischen Demokratie - Alexander Kerenski], Brno 1999
Radomír Vlček
266-267

Vladimír GONĚC, Sergius Hessen a Československo [Sergius Hessen und die Tschechoslowakei], Brno 2000
Radomír Vlček
267-268

Vladislav MOULIS, Běsové ruské revoluce [Dämonen der russischen Revolution], Praha 2002
Radomír Vlček
268-269

Václav VEBER, Komunistický experiment v Rusku 1917-1991 aneb Malé dějiny SSSR [Das kommunistische Experiment in Rußland 1917-1991 oder Kleine Geschichte der UdSSR], Praha 2001
Radomír Vlček
269-270

ADDRESSES OF AUTHORS

271