Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICA
č. 10/2003


TABLE OF CONTENTS

I. ARTICLES

Martin Wihoda
Mähren in der Geschichtsschreibung der Přemyslidenzeit
7-27

Robert Šimůnek
Das Verwaltungssystem adeliger Dominien im Spätmittelalter: Böhmisches und mitteleuropäisches Modell
29-52

Václav Bůžek - Géza Pálffy
Integrating the Nobility from the Bohemian and Hungarian Lands at the Court of Ferdinand
53-92

Jaroslav Pánek
Brothers, Patriots and Debauchees (Forming Impressions by Czechs of their Polish Neighbour on the Threshold of the Modern Age)
93-116

Benita Berning
"Dante Deo et Ordinum Concordia" Zur böhmischen Königskrönung Friedrichs von der Pfalz
117-133

Radomír Vlček
Genesis und Entwicklung des russischen Panslawismus
135-163

Vlastislav Lacina - Jan Hájek
The Disintegration of Central European Economies after World War I and Czechoslovakia
165-195

René Petráš
Minderheiten in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei - ihre rechtliche und faktische Stellung
197-228

Jan Němeček
Zum Problem der tschechoslowakisch-österreichischen Beziehungen. Vermögensrechtlicher Ausgleich zwischen der Tschechoslowakei und Österreich nach dem 2. Weltkrieg
229-254


II. REVIEW ARTICLE

Jaroslav Pánek
Neue tschechisch-polnische Beiträge zur Geschichte des Glatzer Landes
257-265


III. BOOK REVIEWS

General Works

Dějiny Rakouska [The History of Austria], by Václav VEBER, Milan HLAVAČKA, Petr VOREL, Miloslav POLÍVKA, Martin WIHODA a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Praha 2002
Pavel Cibulka
269-271

A History of Charles University. Edited by František KAVKA and Josef PETRÁŇ. Vol. I-II, Prague 2001
Jaroslav Pánek
271-274

Josef PETRÁŇ (Hg.), Památky Univerzity Karlovy [Denkmäler der Karls-Universität], Praha 1999
Jaroslav Pánek
275-277

Milena LENDEROVÁ und Kollektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století [Eva nicht nur im Paradies. Die Frau in Böhmen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert], Praha 2002
Dana Malá
278-280

Stanislav KASÍK - Petr MAŠEK - Marie MŽYKOVÁ, Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu [The Lobkowiczs, history and genealogy of a family], České Budějovice 2002
Pavel Cibulka
280-281


MEDIEVAL HISTORY

Martin NODL, František ŠMAHEL (Edd.), Člověk českého středověku [Der Mensch des böhmischen Mittelalters], Praha 2002
Eva Doležalová
281-284

August SEDLÁČEK, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty [Atlases of the Coats of Arms and Seals of the Medieval Bohemian and Moravian Nobility], vols. I-V, edited by Vladimír RŮŽEK, Praha 2001-2003
Jaroslav Pánek
284-286

Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium, Praha 9.-10. Februar 1999, hrsg. von Petr SOMMER, Praha 2001
Aleš Pořízka
286-287

Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských 1198-1253. Proměny státu a společnosti [Die Anfänge des königlichen Böhmens 1198-1253. Die Wandlung von Staat und Gesellschaft], Praha 2002
Dana Malá
288-289

Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 3, 1250-1310 [Große Geschichte der Länder der Böhmischen Krone 1250-1310, III. Teil], Praha 2002
Dana Malá
289-291

Tomáš VELÍMSKÝ, Hrabišici. Páni z Rýzmburka [The Hrabišic Noble Family. Lords of Riesenburg], Praha 2002
Robert Šimůnek
291-293

Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-1420. Díl 1. Fundace 12. století. Díl 2. Kláštery založené ve 13. a 14. století [Die Geschichte des Zisterzienserordens in Böhmen 1142-1420. 1. Band: Gründung im 12. Jahrhundert. 2. Band: Klöster, die im 13. und 14. Jahrhundert gegründet wurden], Praha 1998-2002
Božena Kopičková
293-294

Jiří KEJŘ, Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven [Summae Confessorum and Other Writings pro Foro Interno in the Manuscripts of Bohemian and Moravian Libraries] - Summae confessorum et alii tractatus pro foro interno qui in codicibus manu scriptis in bibliothecis Bohemiae et Moraviae asservantur (Studie o rukopisech, Monographia, Středověké kanonické právo v rukopisech České republiky, [Study on Manuscripts, Monographia, Medieval Canonic Law in the Manuscripts of the Czech Republic], Volume I. - Ius canonicum medii aevi in codicibus manu scriptis in Re publica Bohema asservatum, Vol. I.), Praha 2003
Aleš Pořízka
294-295

Jaroslav V. POLC - Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Pražské synody a koncily předhusitské doby [Prague synods and councils in the pre-Hussite period], Praha 2002
Pavel Krafl
295-296

Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 [Iglauer Aufzeichnungen von Henkern und Geächteten der Jahre 1405-1457], hg. von František HOFFMANN. Archiv český, Band XXXVIII, Praha 2000
Jana Zachová
297-298

František ŠMAHEL, Mezi středověkem a renesancí [Zwischen Mittelalter und Renaissance], Praha 2002
Eva Doležalová
298-299


EARLY MODERN HISTORY

Bronislav CHOCHOLÁČ, Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století [Bäuerliches Geld. Eine Untersuchung zur Finanzwirtschaft der Untertanen in Westmähren im 16. und 17. Jahrhundert], Brno 1999
Tomáš Sterneck
299-301

Pavel KRÁL, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650 [Between life and death. Testaments of Czech nobility from 1550 to 1650], České Budějovice 2002
Tomáš Sterneck
301-302

Paula Sutter FICHTNER, Emperor Maximilian II, New Haven and London, 2001
Jaroslav Pánek
303-307

Petra VEČEŘOVÁ, Šumanská tiskárna (1585-1628) [The Schumann Press (1585-1628)], Praha 2002
Jaroslav Pánek
307-309

Eva FRIMMOVÁ, Daniel Basilius (1585-1628). Život a dielo [Daniel Basilius (1585-1628). Life and Work], Bratislava 1997
Jaroslav Pánek
309-311

Dušan UHLÍŘ, Černý den na Bílé hoře (8. listopad 1620) [The Black Day at the White Mountain (8th November 1620)], Brno 1998
Jaroslav Pánek
311-314


19TH AND 20TH CENTURY HISTORY

Jindřich VYBÍRAL, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století [Czech architecture on the threshold of modernity. Nineteen essays on the 19th century], Praha 2002
Pavel Cibulka
314-315

Jiří PERNES, Spiklenci proti Jeho Veličenstvu. Historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách [Plotters against His Majesty. History of the "Omladina conspiracy" in Bohemia], Brno 2002
Pavel Cibulka
315-316

Milena LENDEROVÁ, Chytila patrola aneb prostituce za Rakouska i republiky [Caught by the police patrol, or prostitution at the time of the Austro-Hungarian Empire and the First Czechoslovak Republic], Praha 2002
Pavel Cibulka
317

Václav TOMEK, Český anarchismus a jeho publicistika 1880-1925 [Czech anarchism and related journalism in 1880-1925], Praha 2002
Pavel Cibulka
318-319

Pavel MAREK, Český katolicismus 1890-1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století [Czech Catholicism 1890-1914. Chapters from the History of the Czech Catholic Camp at the Turn of the 19th and 20th Centuries], Olomouc-Rosice 2003
Jaroslav Šebek
319-323

Tomáš G. MASARYK, Parlamentní projevy 1907- 1914 [Parliament Speeches 1907-1914], eds. Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník, Martin Kučera, Praha 2002
Ladislav Hladký
323-324

Jan GALANDAUER, 2. 7. 1917 - bitva u Zborova. Česká legenda [2.7.1917 - Battle of Zborov. A Czech legend], Praha 2002
Pavel Cibulka
325

Eva IRMANOVÁ, Maďarsko a versailleský mírový systém [Hungary and the Versailles Peace System], Ústí nad Labem 2002
Pavel Cibulka
326

Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938) - Díl 2: Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935) [Czech Lands in the period of the First Republic (1918-1938), Volume Two - Czechoslovakia and the Czech Lands in a crisis and in danger (1930-1935)], Praha 2002
Aleš Vyskočil
327-328

Jan Boris UHLÍŘ, Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace [In the shade of the Reich Eagle. The Protectorate of Bohemia and Moravia, resistance and collaboration], Praha 2002
Pavel Cibulka
328-329

Ferdinand SEIBT, Ta stará ošklivá melodie. Několik ohlédnutí za německou historií 1900-1945 [The Old Ugly Tune. Several Retrospectives of German History 1900-1945], Praha 2003
Jaroslav Šebek
329-331

Volker ZIMMERMANN, Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-45) [Sudeten Germans in the Nazi State. Politics and Attitudes of the Inhabitants of the Reichsgau Sudetenland (1938-45)], Praha 2001
Jaroslav Šebek
331-334

Josef HANZAL, Josef Pekař. Život a dílo [Josef Pekař. Life and work], Praha 2002
Milan Řepa
334

Jaroslav BOUČEK, Jan Slavík. Příběh zakázaného historika [Jan Slavík. The story of a suppressed historian], Jinočany 2002
Radomír Vlček
335-336

ADDRESSES OF AUTHORS

337

TABLE OF CONTENTS

339