Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
27/2 2012


OBSAH
I. STUDIE

Pavel  K ů r k a
Jak nepřesvědčit protivníka o víře. Setkání katolíka a nekatolíka jako téma dialogu
How not to Convince an Adversary of the Faith. A meeting between a Catholic and a non-Catholic
as a topic for a dialogue
s. 225-236

Pavel  M a t l a s
Z poddaného sirotka Jiříka Albrechta urozeným vladykou Zbudovským z Ebenberka. K sociální a geografické mobilitě a kariérním strategiím v Čechách v 1. polovině 17. století
From the Serf Jiřík Albrecht to the Noble Squire Zbudovský of Ebenberg. Social and geographic mobility and career strategies in Bohemia in the first half of the 17th century
s. 237-261

Rostislav  S m í š e k
Císařský dvůr v polovině 17. století očima nejvyššího hofmistra arciknížete Leopolda Viléma. Deník Jana Adolfa ze Schwarzenberku z roku 1657
The 17th Century Imperial Court Seen through the Eyes of Archduke Leopold Wilhelm’s Master of the Court. The diary of John Adolf of Schwarzenberg from 1657
s. 263-314

Zdeněk  H o j d a
Dva jezuitské deníky z diplomatických misí. K úloze členů jezuitského řádu v mezinárodní diplomacii 17. století
Two Jesuit Diaries of Diplomatic Mission. On the Role of Members of the Jesuit Order in International Diplomacy of the 17th Century
s. 315-328

Jan  Ž u p a n i č
Heraldika rakouské židovské šlechty
Heraldry of the Austrian Jewish Nobility
s. 329-341


II. LITERATURA


Jiří BRŇOVJÁK – Wacław GOJNICZEK – Aleš ZÁŘICKÝ (edd.), Šlechtic v Horním Slezsku – Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století), (Katowice – Ostrava 2011)
Dalibor  J a n i š
s. 345-346

Václav BŮŽEK a kol., Světy posledních Rožmberků (Praha 2011)
Tomáš  S t e r n e c k 
s. 346-350

David PINDUR – Martin TURÓCI a kol. (edd.), Šľachta na Kysuciach a jej susedia / Šlechta na Kysucích a její sousedé (Čadca – Těšín – Žilina 2012)
Jiří  H r b e k 
s. 350-355

Ondřej HLADÍK, Kriminalita v rudolfínské Praze. Zločin a právo na Novém Městě pražském v letech 1585–1593 (Červený Kostelec 2011)
Pavel  K ů r k a
s. 355-356

Štěpán VÁCHA, Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegen-reformation und des Barock. Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen (Prag 2009)
Jiří  M i k u l e c
s. 357-359