Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
27/1 2012


OBSAHI. STUDIE

Pavel  M ar e k
Španělský královský dvůr očima české šlechtičny. Luisa z Pernštejna v procesu politické a kulturní komunikace mezi Prahou, Vídní a Madridem
The Spanish Royal Court, Seen through the Eyes of a Bohemian Noblewoman. Luisa of Pernstein in the Process of Political and Cultural Communication between Prague, Vienna and Madrid
s. 7-39

Jana  J a n i š o v á
Privilegium Rudolfa II. pro olomoucké biskupství z roku 1590.
Právní argumentace biskupa Stanislava Pavlovského
Privilege of Rudolph II to the Olomouc Bishopric in 1590. Bishop Stanislav Pavlovský's Legal Argumentation
s. 41-69

Josef  Hrdlička – Josef  Kadeřábek
Individuální prvky administrativního tlaku na konverze měšťanů českých měst ve dvacátých letech 17. století
Individual Elements of Administrative Pressure to Conversions of Bohemian Towns’ Burghers in the 1620s
s. 71-98

Alessandro  Catalano
Die Funktion der italienischen Sprache während des Episkopats des Prager Erzbischofs Ernst Adalbert von Harrach (1623-1667) und die Rolle des Kapuziners Basilius von Aire (1591-1665)
The Italian Language under the Episcopate of the Prague Arch¬bishop Arnošt Vojtěch of Harrach (1623-1667) and the Role of Capuchin Basilius von Aire (1591-1665)
Funkce italštiny v době episkopátu pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu (1623-1667) a role kapucína Basilia z Aire (1591-1665)
s. 99-134

Marie  Ryantová
Jazyková otázka v církevní správě pražské arcidiecéze kolem roku 1700
Language Issue in the Ecclesiastic Administration of the Prague Archdiocese Around 1700
s. 135-154

Martina  Ondo Grečenková
Příslib štěstí a tyranie dokonalosti. Reformy státu v depeších fran¬couzských velvyslanců o vládě Josefa II.
The Promise of Happiness and Tyranny of Perfection. State Reforms in French Envoys’ Dispatches about the Rule of Joseph II.
s. 155-186


II. LITERATURA

Jaroslav PÁNEK a kol., Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (České Budějovice 2011)
Tomáš  S t e r n e c k 
s. 189-193

Milan SVOBODA, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku (Praha 2011)
Kateřina  D u f k o v á
s. 193-196

Radmila PAVLÍČKOVÁ, Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku (České Budějovice 2008)
Milan  S v o b o d a 
s. 196-199

Svorad ZAVARSKÝ (ed.), Martin Sentiváni. Dissertatio cosmographica seu de mundi systemate. Sústava světa (Kozmologická štúdia, Slavica Slovaca 46, 2011, č. 3)
Marta  V a c u l í n o v á
s. 200-202

Marie ŠKARPOVÁ – Pavel KOSEK – Tomáš SLAVICKÝ – Petra BĚLO¬-HLÁVKOVÁ (edd.), Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ 1619-1680 (Praha 2010)
Jana  C i g l e r o v á
s. 202-207

Pavel PUMPR, Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na pří-kladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století (Brno 2010)
Josef  H r d l i č k a
s. 207-211

Karel MÜLLER, Katalog erbů Řádu německých rytířů ve sbírkách Muzea v Bruntále (Bruntál 2010)
Dalibor  J a n i š
s. 212-213