Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
26/2 2011

OBSAH


I. STUDIE – TÉMA

Jedinec v řeholním společenství mezi službou a kariérou

Veronika  Č a p s k á
Členové servitského řádu mezi anonymitou a věhlasem. Možnosti a meze biografického studia servitských řeholníků
Members of the Servite Order between Anonymity and Fame. Possibilities and Limits of Biographical Research of Servite Friars
s. 335-354

Jakub  Z o u h a r
Prameny k životu a kariéře členů České dominikánské provincie raného novověku
Resources on the Lives and Careers of Members of the Bohemian Dominican Province in the Early Modern Period
s. 355-364

Kateřina  B o b k o v á - V a l e n t o v á
Jak vytvořit životopis jezuity. Přehled řádových evidenčních pramenů, jejich dochování, dostupnost a vypovídací hodnota
How to Create the Jesuit’s Biography. Outline of Monastic Personal Records, Their Preservation, Availability and Reference Value
s. 365-402

Alena  B o č k o v á
Epistolae Generalium ad Nostros – řádová korespondence jako biografický pramen
Epistolae Generalium ad Nostros – Monastic Correspondence as a Historical Source
s. 403-416

Petra  O u l í k o v á
A nostro domestico – o anonymitě jezuitských umělců v písemných pramenech
A nostro domestico – Anonymity of Jesuit Artists in Written Documents
s. 417-435


II. STUDIE – MISCELLANEA

Blanka  K u b í k o v á
Celofigurové podobizny Viléma z Rožmberka. Příspěvek k jejich ikonografii a k problematice rožmberské portrétní galerie
Full-lenght Portraits of William of Rožmberk. an Article on Their Iconography and the Rožmberk Portrait Gallery
s. 439-478

Anton  T a n t n e r
Die Frag- und Kundschaftsämter in Prag und Brünn – Informationsvermittlung im frühneuzeitlichen Böhmen und Mähren
Prague and Brno Intelligence Offices – Information Broking in Early Modern Bohemia and Moravia
s. 479-506


III. MATERIÁLY

Jana  C i g l e r o v á
Zpracování sekundárních autorů v elektronické verzi Knihopisu
Processing of Secondary Authors in an Electronic Form of Knihopis
s. 509-520


IV. LITERATURA

Franz BRENDLE – Anton SCHINDLING (Hg.), Geistliche im Krieg (Münster 2009)
Tomáš  S t e r n e c k 
s. 523-525

Michaela HRUBÁ, Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku (Praha 2011)
Petr  Š m í d
s. 525-528

Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620) (Praha 2010)
Marek  D u r č a n s k ý
s. 528-531

Marie TOŠNEROVÁ, Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v letech 1526-1620 (Praha 2010)
Pavel  K ů r k a
s. 532-533

Radim JEŽ, Listiny těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy „Matrica privilegiorum ab anno 1558“ (Český Těšín 2010)
Dalibor  J a n i š
s. 533-535

Petr KOZÁK, Zemská hotovost Opavského knížectví z roku 1608 (Opava 2010)
Mlada  H o l á
s. 535-536

Peter C. HARTMANN – Florian SCHULLER (Hg.), Der Dreißigjährige Krieg. Facetten einer folgenreichen Epoche (Regensburg 2010)
Vít  M i š a g a 
s. 536-540

Pavel MATLAS, Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století (Praha 2011)
Tomáš  S t e r n e c k 
s. 540-544

Roman VONDRA, České země v letech 1705-1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků (Praha 2010)
Martina  O n d o G r e č e n k o v á
s. 544-546