Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
26/1 2011

OBSAH

I. STUDIE – TÉMA
Jedinec v řeholním společenství mezi službou a kariérou

Úvodem
s. 7

Tomáš  Č e r n u š á k
Převorka Anna versus probošt Šebestián – dva typy řeholníků v Nové Říši na konci 16. století
Prioress Anna versus Prior Sebestian – Two Types of Monks in Nová Říše at the End of the 16th Century
s. 9-17

Hedvika  K u c h a ř o v á
Opatské volby ve Strahovském klášteře v 17. a 18. století
Abbatial Elections in the Strahov Monastery over the 17th and 18th Century
s. 19-30

Jana  O p p e l t o v á
Bernard Wancke, opat premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko u Olomouce.
Prameny a interpretace životního příběhu
Bernard Wancke, Abbot of the Premonstratensian Abbey Klášterní Hradisko u Olomouce.
The Sources and Interpretation of a Life Story
s. 31-46

Michaela  F r e e m a n o v á
Povolání: milosrdný bratr
Occupation: Brother Hospitaller
s. 47-56

Jan  L i n k a
Rozjímání iuxta morem Societatis v české provincii Tovaryšstva Ježíšova aneb Lanciciovo století (1636-1739)
Meditation iuxta morem Societatis in the Bohemian Province of the Society of Jesus or else, Lancicius’ Century (1636-1739)
s. 57-75

Dana  J a k š i č o v á
Sliby evangelních rad ve světle okružních listů chudých školských sester de Notre Dame
Promises of Evangelical Counsels in Light of Circulating Letters Involving the School Sisters of Notre Dame
s. 77-87

Markéta  H o l u b o v á
Superior – představený rezidence z pohledu jezuitských evidenčních pramenů
The Superior of a Residence in Light of Jesuit Documentary Resources
s. 89-103

Miroslav  H e r o l d
Operarius a příbuzné funkce v jezuitském řádu
Operarius and Related Roles in the Jesuit Order
s. 105-115

Magdaléna  J a c k o v á
Jezuitští dramatici – mezi povinností a uměleckou tvorbou
Jesuit Playwrights – between Duty and Art
s. 117-130

Marie  Š k a r p o v á  –  Tomáš  S l a v i c k ý
Katechismové písně a zpívané katechismy.
Příspěvek jezuitů ke katolickému modu catechizandi přelomu 16. a 17. století
Catechist Songs and Sung Catechisms.
The Jesuits’ Contribution to the Catholic modus catechizandi at the Break of the 16th and 17th Century
s. 131-141

Jiří  H a v l í k
Contra (duos) Patres Societatis Jesu 1672-1675.
Jan Tanner TJ a Vilém Frölich TJ, průběh sporu o jejich teze a jeho dopady
Contra (duos) Patres Societatis Jesu 1672-1676.
Denunciation of Jan Tanner’s and Vilém Frölich’s Theses, Inquisitional Processes and their Impacts
s. 143-163

Vít  A s c h e n b r e n n e r
Hudebníci semináře sv. Josefa a jejich osudy –
příspěvek k rekonstrukci sítě hudebních styků klatovské jezuitské koleje
Musicians of the Saint Joseph Seminary and their Circumstances –
Report on Reconstruction of a Network of Musical Contacts in the Jesuit Klatovy College
s. 165-189

Jiří  M a t l
Saltatorii moduli certe non sunt tollerandi. P. Mauritius Vogt OCist jako typ řeholníka – tvůrce a jeho Conclave thesauri magnae artis musicae jako štít proti porušování pravidel
Saltatorii moduli certe non sunt tollerandi. P. Mauritius Vogt OCist as a Type of a Monk – Author and his Conclave thesauri magnae artis musicae as a Shield against Breaking Rules
s. 191-208

Pavla  S e m e r á d o v á
Postavení řeholníka hudebníka uvnitř želivské kanonie a mimo ni se zaměřením na Heřmana Antonína Jelínka
The Position of a Monk Musician within the Želiv Monastery and outside it with a Focus on Heřman Antonín Jelínek
s. 209-219

Jiří  W o l f
Očistec jako japonský žalář – theatin František Kajetán Netvorský a jeho rukopis Legatio mortuorum ad vivos
The Purgatory as a Japanese Prison – the Theatine František Kajetán Netvorský and his manuscript Legatio mortuorum ad vivos
s. 221-232

Marie  R y a n t o v á
Konvertita a exulant Jiří Holík: nelehký osud uvnitř i vně řádu
The Convert and Exile Jiří Holík: his Gruesome Circumstances Inside and Outside the Order
s. 233-245

Tomáš  P a r m a
Řád křesťanského rytířstva: mezi řeholní společností a konfraternitou
Order of The Christian Knights: between the Monastic Community and Confraternity
s. 247-265

Miroslav  M y š á k  –  Jana  O p p e l t o v á
Icones seu imagines fratrum aliquot conventus monasterii Lucensis. Rukopis s portréty a životopisy louckých premonstrátů z přelomu 16. a 17. století
Icones seu imagines fratrum aliquot conventus monasterii Lucensis. Manuscript with Portraits and Biographies of the Louka Premonstratensians from the Break of the 16th and 17th Century
s. 267-299


II. LITERATURA

Katja LINDENAU, Brauen und herrschen. Die Görlitzer Braubürger als städtische Elite in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Leipzig 2007)
Marek  Ď u r č a n s k ý
s. 303-306

Walter KRÜSSMANN, Ernst von Mansfeld (1580-1626). Grafensohn, Söldner-führer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg (Berlin 2010)
Jan  K i l i á n
s. 307-309

Klára WOITSCHOVÁ, „…což slušného a spravedlivého jest fedrovati…“ Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548-1783 (Pelhřimov 2010)
Ludmila  S u l i t k o v á
s. 309-310

Petronilla CEMUS – Richard CEMUS SJ (edd.), Bohemia Jesuitica 1556-2006 I-II (Praha 2010)
Ivana  Č o r n e j o v á
s. 311-314

Tomáš MALÝ – Vladimír MAŇAS – Zdeněk ORLITA, Vnitřní krajina zmizelého města.
Náboženská bratrstva barokního Brna (Brno 2010)
Radmila  P a v l í č k o v á
s. 314-318

Jiří BRŇOVJÁK a kol., Nobilitace ve světle písemných pramenů (Ostrava 2009)
Tomáš  S t e r n e c k
s. 318-320