Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
25/2 2010OBSAH

I. STUDIE

Dalibor  J a n i š
K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku (Vznik a vývoj landfrýdů a role panovníka)
The Landfriede Institutes in the Moravian Provincial Law on the Threshold of Modern Period (The Origin and Making of the Land¬frieden and the Sovereign’s Role)
s. 7-28

Jiří  K u b e š
Tři pohledy na kavalírskou cestu Franze Julia hraběte Verduga v letech 1681-1683
Three Viewpoints on a Grand Tour Taken by Count Franz Julius Verdugo in 1681-1683
s. 29-65

Karel  Č e r n ý
Disciplína a další aspekty řádové organizace v české dominikánské provincii (podle zápisů provinciálů z let 1653-1721)
Discipline and Other Features of Regular Organisation in the Bohe¬mian Dominican Province (according to the Provincials’ Inscriptions Dated 1653-1721)
s. 67-112

Kateřina  P a ř í z k o v á
Barokní poutní cesta do Hájku u Prahy
Baroque Pilgrim Route to Hájek near Prague
s. 113-153


II. LITERATURA

Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa (Praha 2008)
Tomáš  S t e r n e c k 
s. 157-163

Jana MARTINÁK, Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544-1624. Realisierung einer Textsorte – historiolinguistische Analyse (Wien 2009)
Pavla  J i r k o v á
s. 163-168

Sylva DOBALOVÁ, Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj (Praha 2009)
Věra  V á v r o v á
s. 168-171

Alexander KOLLER (Hg.), Die Aussenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621) (Tübingen 2008)
Tomáš  Č e r n u š á k 
s. 171-173

Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Dekrety reformační komise pro Nové Město pražské z let 1627-1629 (edice) (Praha 2009)
Josef  H r d l i č k a
s. 173-176

Wulf WÄNTIG, Grenzerfahrungen. Böhmische Exulanten im 17. Jahr¬hundert (Konstanz 2007)
Jiří  M i k u l e c
s. 176-179

Štěpán VÁCHA – Irena VESELÁ – Vít VLNAS – Petra VOKÁČOVÁ, Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723 (Praha 2009)
Martin  K r u m m h o l z 
s. 179-185