Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
25/1 2010


OBSAH

I. STUDIE

Tomáš Č e r n u š á k
Papežská politika v českých zemích za nunciatury Antonia Caetaniho (1607-1609)
The Papal policy in the Bohemian Lands during Antonius Caetani’s Nunciature (1607-1609)
s. 7-22

Kateřina B o b k o v á - V a l e n t o v á
Litterae annuae provinciae Bohemiae (1623-1755)
s. 23-49

Hedvika K u c h a ř o v á
Strahovský klášter a jeho podíl na duchovní správě v českých diecézích na přelomu 18. a 19. století
The Strahov Monastery and its Contribution to the Spiritual Administration of Bohemian Dioceses at the Break of 18th and 19th Century
s. 51-89


II. MATERIÁLY

Petr K r e u z
Poznámky k problematice pramenné základny ke studiu dějin kouzelnických a čarodějnických procesů v českých zemích v pozdním středověku a raném novověku
Comments on the History of Wizardry and Witchcraft Processes in the Late Middle Ages and Early Modern Period
s. 93-115


III. LITERATURA

Michael HOCHEDLINGER, Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit (Wien – München 2009)
Tomáš S t e r n e c k
s. 119-120

Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (Praha 2009)
Pavel K ů r k a
s. 120-122

Václav BŮŽEK – Ondřej JAKUBEC – Pavel KRÁL, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků (Praha 2009)
Tomáš S t e r n e c k 
s. 122-124

Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (České Budějovice 2008)
Jana H u b k o v á
s. 124-139

Ernst LEIPPRAND, Deutsche und Tschechen im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Ein Nationalitätenproblem (Baden-Baden 2008
Jan K i l i á n
s. 139-143

Jörg-Peter FINDEISEN, Axel Oxenstierna. Architekt der schwedischen Großmacht-Ära und Sieger des Dreißigjährigen Krieges (Gernsbach 2007)
Jan K i l i á n
s. 144-149

Thomas WINKELBAUER, Gundaker von Liechtenstein als Grundherr in Niederösterreich und Mähren. Normative Quellen zur Verwaltung und Bewirtschaftung eines Herrschaftskomplexes und zur Reglementierung des Lebens der Untertanen durch einen adeligen Grundherrn sowie zur Organisation des Hofstaates und der Kanzlei eines „Neufürsten“ in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Wien – Köln – Weimar 2008)
Josef H r d l i č k a
s. 149-154