Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
24/1 2009


OBSAH

I. STUDIE – TÉMA
Zázraky a zbožnost v raném novověku

Karel  Č e r n ý
Zázraky, historie a biomedicína
Miracles, History and Bio-Medicine 
s. 7-19

Martin  G a ž i
Vesmírná jeviště v „lidských bíd hospodách“. Barokní zázraky v dějinách Českých Budějovic a Klatov od Jana Floriána Hammerschmidta
Cosmic Scenes in the “Taverns of People’s Misery”. Baroque miracles in the history of České Budějovice and Klatovy by Jan Florian Hammerschmidt  
s. 21-55

Vít  H o n y s
Zázračná vyslyšení z Jeníkova a Kostomlat pod Milešovkou – dvou barokních zapomenutých mariánských poutních míst severních Čech
Miraculous Healings from Jeníkov and Kostomlaty pod Milešovkou – Two Forgotten Marian Pilgrimage Sites of North Bohemia  
s. 57-76


II. STUDIE – MISCELLANEA

Mlada  H o l á
„Altem loblichem prauch nach“. Slezská holdovací cesta Maxmiliána II. z roku 1563
„Altem loblichem prauch nach“. Oath-taking Journey of Maxi-milian II to Silesia
from Year 1563  
s. 79-110

Jiří  D a v i d
Moravské stavovství a zemské sněmy ve druhé polovině 17. století
The Moravian Estates and Provincial Diets in the Second Half of the 17th Century  
s. 111-165

Rostislav  S m í š e k
Šlechtic a sňatek ve druhé polovině 17. století. Sňatkové strategie Jana Adolfa a Ferdinanda ze Schwarzenberku
The Nobleman and the Wedlock in the Second Half of the 17th Century. Marriage Strategies of Jan and Ferdinand of Schwarzenberg 
s. 167-198

Martina  O n d o  G r e č e n k o v á
Paměť a propaganda. Dějiny habsburské monarchie jako učebnice vědy o vládě v díle francouzských osvícenských historiků
Memory and Propaganda. History of the Habsburg Monarchy as a Textbook about Ruling in the Works of French Enlightened Historians 
s. 199-230


III. MATERIÁLY

Pavel  Z a h r a d n í k – Jan  M u n z a r
Cisterciácké cestovní deníky z let 1765-1771 jako pramen informací o počasí a jeho extrémech ve střední Evropě
Cistercian Itineraries Dating 1765-1771 as Source of Information on the Weather and its Extremes in Central Europe 
s. 233-249


IV. LITERATURA

Friedhelm JÜRGENSMEIER ¬ Regina Elisabeth SCHWERDTFEGER (Hrsg),
Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform, 1500-1700, I-III (Münster 2005-2007)
Jan Z d i ch y n e c  
s. 253-257

Vladimír BŘEZINA, Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku. Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století (České Budějovice 2008)
Tomáš  S t e r n e c k  
s. 257-260

Jana JANIŠOVÁ (ed.), Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic 1541-1556). Historická studie a edice (Brno 2007)
Tomáš  S t e r n e c k  
s. 260-264

Marina DMITRIEVA, Italien in Sarmatien. Studien zum Kulturtransfer im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance (Stuttgart 2008)
Martin  H o l ý  
s. 264-266

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (edd.), Nádoby mdlé hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku (Praha 2008)
Kateřina  V a l e n t o v á  
s. 266-268

Jiří JUST, 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody (Praha 2009)
Pavel  K ů r k a  
s. 268-269

Vladimír URBÁNEK – Lenka ŘEZNÍKOVÁ (edd.), Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové (Praha 2008)
Martin  H o l ý  
s. 269-270

Alessandro CATALANO, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách (Praha 2008)
Jiří  M i k u l e c  
s. 271-275

Pavla STUCHLÁ (ed.), Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách (Vodňany 2008)
Martin  G a ž i 
s. 275-277

Karel MÜLLER, Erbovní galerie těšínské šlechty – Galeria herbów szlachty cieszyńskiej (Český Těšín 2008)
Dalibor  J a n i š  
s. 277-278