Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
č. 23/2008OBSAH

STUDIE

Martin  H o l ý
Exercitia aularum. Dny všední a sváteční pážat na dvoře Ferdinanda I. v polovině 16. století ve světle dvou dochovaných instrukcí Exercitia aularum.
Common and Festive Days of Pages at the Court of Ferdinand I in the mid-16th Century in the Light of Two Preserved Directives  
s. 7-34

Václav  B ů ž e k  –  Rostislav  S m í š e k
Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce
The 1559 Augsburg Imperial Assembly as Seen by Jáchym of Hradec
s. 35-89

Antonín  K o s t l á n
Bohemikální alba amicorum ve fondech British Library
Bohemical alba amicorum in the British Library
s. 91-214

Marta  V a c u l í n o v á
Bohemikální památníky z první čtvrtiny 17. století v Berlíně a Haagu
Bohemical Diaries from the first Quarter of 17th Century in Berlin
and the Hague
s. 215-224

Josef  H r d l i č k a
Slavatova obrana jezuitského řádu a jeho představy o konfesijním uspořádání Čech z počátku
dvacátých let 17. století
Slavata’s Defense of the Jesuit Order and His Conception of the Confessional Arrangement
in Bohemia at the Beginning of the 1620’
s. 225-248

Jana  K r o u p o v á
„Nulla rerum humanarum ratio, sed una conscientiae ac salutis aeternae cura habenda est.“
Životní osudy představených sekularizovaných mnišských řeholních domů na Moravě na konci 18. století
„Nulla rerum humanarum ratio, sed una conscientiae ac salutis aeternae cura habenda est.“
Die Lebensschicksale der Vorstände von säkularisierten Mönchsordenshäusern in Mähren am Ende
des 18. Jahrhunderts
s. 249-283


ROZHLEDY

Svatava  R a k o v á
Světové dějiny raného novověku v české historické vědě po roce 1989: dědictví, změny a přísliby
Early Modern World History in the Czech Historical Science after 1989: Heritage, Change, Promises
s. 287-315

Pavel  M a r e k
Problematika šlechty a raně novověkého panovnického dvora v současné španělské historiografii
Nobility and the Early Modern Royal Court in Contemporary Spanish Historiography
s. 317-337


DISKUSE

Petr  M a ť a
Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, Polyxena z Pernštejna a jejich korespondence. Poznámky k edici Pavla Marka
s. 341-372


LITERATURA

Petr VOIT, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století
(Praha 2006) 
Richard  Š í p e k
s. 375-376

Rainer BABEL – Werner PARAVICINI (Hg.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische
Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert (Ostfildern 2005)
Martin  H o l ý
s. 376-380

Petr VOREL, Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618 (Pardubice 2005)
Dalibor  J a n i š
s. 380-382

Jaroslav MILLER, Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700) (Praha 2006)
Tomáš  S t e r n e c k
s. 383-386

Petr MAŤA – Thomas WINKELBAUER (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740.
Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas (Stuttgart 2006)
Jiří  H r b e k
s. 386-393

Lenka VESELÁ, Knihy na dvoře Rožmberků (Praha 2005)
Hedvika  K u c h a ř o v á
s. 393-395

Josef FORBELSKÝ, Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase (Praha 2006)
Tomáš  S t e r n e c k
s. 395-397

Petr ZEMEK, Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě. Křesťanská víra v proměnách času (Uherský Brod 2006)
Pavel  K ů r k a
s. 397-399

Václav MATOUŠEK, Třebel. Obraz krajiny s bitvou (Praha 2006)
Pavel  K ů r k a
s. 399-401

Janusz BYLIŃSKI – Włodzimierz KACZOROWSKI – Marek KRAJEWSKI (edd.),
Stanisław Kobierzycki, Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego (Wrocław 2005)
Dalibor  J a n i š
s. 401-402

Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia (Praha 2006)
Martin  H o l ý
s. 402-404

Andreas PEČAR, Die Ökonomie der Ehre. Der höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711-1740)
(Darmstadt 2003)
Petra  V o k á č o v á
s. 404-410

Zdeněk R. NEŠPOR, Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století
(Ústí nad Labem 2006)
Martina  O n d o  G r e č e n k o v á
s. 410-411