Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
č. 22/2006


OBSAH

I. STUDIE

Dalibor Janiš
"Zkrocení pýchy zlých lidí". Policejní ustanovení v usneseních moravského zemského sněmu před rokem 1520 ve středoevropském srovnání
"Taming of Evil People's Pride". Police Regulations in Resolutions of the Moravian Land Diet before 1520 in Central European Comparison
s. 7-28

Jan Zdichynec
"Cur Cistercio ademptum Ossecum?" Předání oseckého kláštera pražskému arcibiskupství
"Cur Cistercio ademptum Ossecum?" The Transfer of the Osek Monastery to the Prague Archbishopric
s. 29-65

Pavel B. Kůrka
Týdenní zádušní účty, možnosti jejich využití a interpretace. Sonda do předbělohorské utrakvistické liturgické praxe
Weekly Church Accounts, Possibilities for their Use and Interpretation. A Brief Investigation of the Pre-White-Mountain Utraquist Liturgy
s. 67-86

Patrizia Radicchi
Alberico I Cybo Malaspina e Ottavio Strada. Alcune lettere inedite per un contributo allo studio dei rapporti tra lo stato di Massa Carrara e la corte imperiale
Korespondence Alberika I. Cyba Malaspiny s Ottaviem Stradou. Příspěvek ke studiu vztahů mezi italským státem Massa Carrara a císařským dvorem
s. 87-110

Marta Vaculínová
Latinské průpovědi a citáty v památnících Knihovny Národního muzea
Latin Sayings and Quotations in Diaries Deposited in the Library of the National Museum
s. 111-120

Marek Ďurčanský
Kulturní investice městské rady Starého Města pražského a knihy finančních příkazů z let 1656-1677
Cultural Investments of the Municipal Council of the Old Town of Prague and Books of Financial Orders from 1656-1677
s. 121-141

Marie-Elizabeth Ducreux
Několik úvah o barokní zbožnosti a o rekatolizaci Čech
Réflexions sur la "piété baroque" et la recatholicisation de la Boheme
s. 143-177

Pavla Stuchlá
Oběžníky prachaticko-netolicko-vodňanského vikariátu z let 1681 až 1752 jako historický pramen
Circulars in the Prachatice-Netolice-Vodňany Vicariate from 1681 to 1752 as a Historic Source
s.179-210

Jiří Hrbek
Rituál jazyka - jazyk rituálu. Příspěvek k politické komunikaci raného novověku na příkladu českých barokních korunovací
The Ritual of the Language - the Language of the Ritual. A Paper on the Political Communication in the Early Modern Age on the Example of Bohemian Baroque Coronations
s. 211-250

Štěpán Vácha
"Mutatio vestis" v korunovačním ceremoniálu českých králů z rodu Habsburků v 16. až 18. století
"Mutatio vestis" in the Coronation Ceremony of Bohemian Kings from the Habsburg Dynasty from the 16th to the 18th Centuries
s. 251-266


II. HISTORIKOVÉ RANÉHO NOVOVĚKU

István György Tóth - středoevropský historik raného novověku
Jaroslav Pánek
s. 269-273

Výběrová bibliografie prací Istvána Györgye Tótha
s. 274-281

István György Tóth - a Central-European Historian of the Early Modern Era
s. 282-283


III. LITERATURA

Martina SCHATTKOWSKY (Hg.), Witwenschaft in der Frühen Neuzeit. Fürstliche und adlige Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung (Leipzig 2003)
Milan Svoboda
s. 287-291

Peter BURKE, Lidová kultura v raně novověké Evropě (Praha 2005)
Martina Štěpánová
s. 292-298

Zdeněk VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na prahu novověku (České Budějovice 2005)
Jiří Hrbek
s. 298-301

Carol Piper HEMING, Protestants and the Cult of the Saints in German-Speaking Europe, 1517-1531 (Kirksville Missouri 2003)
Pavel Kůrka
s. 301-302

Luďa KLUSÁKOVÁ, Cestou do Cařihradu. Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima (Praha 2003)
Tomáš Sterneck
s. 302-305

Andreas GÖßNER, Die Studenten an der Universität Wittenberg. Studien zur Kulturgeschichte des studentischen Alltags und zum Stipendienwesen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Leipzig 2003)
Martin Holý
s. 305-307

Petr ZEMEK (ed.), Bartoškova kronika (Uherské Hradiště 2004)
Dalibor Janiš
s. 307-309

Michaela HRUBÁ, "Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle". Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době (Ústí nad Labem 2002)
Tomáš Sterneck
s. 309-312

Jan KILIÁN, Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře (České Budějovice 2005)
Tomáš Sterneck
s. 312-314

Silvano GIORDANO (ed.), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, I-III (Tübingen 2003)
Alessandro Catalano
s. 315-318

Jiří MIKULEC, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství (Praha 2005)
Václav Ledvinka
s. 318-321

Kazimierz PRZYBOŚ - Marek FERENC a kol. (edd.), Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku (Kraków 2004); Kazimierz PRZYBOŚ - Marek FERENC (edd.), Diariusz sejmu nadzwyczajnego 1670 roku (Kraków 2004)
Dalibor Janiš
s. 322-323

Pavla STUCHLÁ, Prachatický vikariát 1676-1750. Vybrané otázky církevní správy (Praha 2004)
Jiří Mikulec
s. 323-326

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Exulantská útočiště v Lužici a Sasku (Praha 2004)
Pavel Kůrka
s. 326-327

Pavla STUCHLÁ (ed.), 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného dne 14. září 2004 v Městské galerii ve Vodňanech u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu (Vodňany 2005)
Jiří Mikulec
s. 328-329

Zdeněk R. NEŠPOR, Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století (Ústí nad Labem 2004)
Pavel Kůrkaa
s. 329-330