Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
č. 21/2005

OBSAH


I. STUDIE

Petr Vorel
Místodržitelský dvůr arciknížete Ferdinanda Habsburského v Praze roku 1551 ve světle účetní dokumentace
Der Hof des Statthalters Erzherzog Ferdinands von Habsburg in Prag im Jahre 1551 im Spiegel der Rechnungen
s. 7-66

Annemarie Enneper
"Luget omnis Czechia tellus". Tod und Begräbnis des letzten Herrn von Rosenberg in der neulateinischen Ars moriendi und Appendix des Matěj Cyruss.
s. 67-82

Tomáš Sterneck
K objektivitě berních přiznání z předbělohorské Moravy na příkladu královských měst v brněnském berním kraji
Zur Objektivität der Steuerbekenntnisse in Mähren vor der Schlacht am Weißen Berg am Beispiel königlicher Städte im Brünner Steuerbezirk
s. 83-110

Martin Holý
Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. století
Die Erziehung und Bildung des böhmischen und mährischen Adels im 16. und im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts
s. 111-210

Bohumil Baďura
Documenti ignoti sui comici italiani della terza decade del Seicento
s. 211-218

Vít Vlnas
Dva pražské literární ohlasy turecké války z let 1716-1718
In memoriam Alexandra Sticha
Zwei Prager literarische Reflexionen des Türkenkrieges aus den Jahren 1716-1718
s. 219-234

Eduard Maur - Tomáš Chrobák
Nový hlas Francouze o Čechách (Popis Prahy a mravů jejích obyvatel z roku 1742)
Une nouvelle voix d'un Français sur la Boheme (La description de la ville de Prague et des moeurs de ses habitants de 1742)
s. 235-264


II. HISTORIKOVÉ RANÉHO NOVOVĚKU

Dva polští historici raného novověku - Jan Seredyka a Marceli Kosman (K jejich ocenění Medailí Františka Palackého)
Jaroslav Pánek
s. 267-277

Výběrová bibliografie prací Jana Seredyky
s. 278-284

Výběrová bibliografie prací Marceliho Kosmana
s. 285-292

90-lecie urodzin Juliusza Bardacha
Marceli Kosman
s. 293-294

Jan Pirożyński (1936-2004) - badacz kultury wczesnych czasów nowożytnych
Marceli Kosman
s. 295-298


III. LITERATURA

August SEDLÁČEK, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty [Atlanten der Wappen und Siegel des mittelalterlichen böhmischen und mährischen Adels], Bände I-V, hrsg. von Vladimír Růžek (Praha 2001-2003)
Jaroslav Pánek
s. 301-303

Josef PAUSER - Martin SCHEUTZ - Thomas WINKELBAUER (Hrsg.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch (=Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 44) (Wien-München 2004)
Tomáš Sterneck
s. 303-305

Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700) (Praha 2004)
Zdeněk Vybíral
s. 305-312

Jindřich HALAMA, Sociální učení českých bratří 1464-1618 (Brno 2003)
Petr Vorel
s. 312-315

Ondřej JAKUBEC, Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Umělecké objednávky biskupů v letech 1553-1598, jejich význam a funkce (Olomouc 2003)
Jiří Mikulec
s. 315-318

Petra VEČEŘOVÁ, Šumanská tiskárna (1585-1628) [Die Schumannsche Druckerei (1585-1628)] (Praha 2002)
Jaroslav Pánek
s. 318-320

Bohumír ROEDL (ed.), Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587. Edice pramene (=Clavis Monumentorum Litterarum Regni Bohemiae, Memorabilia II) (Praha 2003)
Tomáš Sterneck
s. 320-322

Pavel KRÁL, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku
(=Monographia historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 4) (České Budějovice 2004)
Martin Holý
s. 322-324

Jan KILIÁN (ed.), Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova. Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce ve dnech 4.-5. května 2004 (Mělník 2004)
Dalibor Janiš
s. 325-326

Josef HRDLIČKA (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova (=Monographia historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 3) (České Budějovice 2003)
Andrea Holasová
s. 327-331

Peter ENGLUND, Nepřemožitelný. Historie první severní války (Praha 2004)
Tomáš Sterneck
s. 331-332

Soupis poddaných podle víry z roku 1651, 22 sv. (Praha 1993-2003)
Eduard Maur
s. 333-335

Mathis LEIBETSEDER, Die Kavalierstour. Adlige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert (Köln 2004)
Martin Holý
s. 336-338

Jiří KUBEŠ (ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 (Praha 2004)
Pavel Kůrka
s. 339

Valentin URFUS, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně (Praha 2004)
Eduard Maur
s. 340-342

Bohumil SAMEK (ed.), Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí (Brno 2003)
Jiří Kubeš
s. 342-343

Pavel BĚLINA - Jiří KAŠE - Jan P. KUČERA, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. X (1740-1792) (Praha-Litomyšl 2001)
Svatava Raková
s. 344-350