Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
č. 20/2003


OBSAH


I. STUDIE

Petr Sokol
Hrdelní kriminalita v 16. a první polovině 17. století (Sonda do života a mentality obyvatel raně novověkého venkova)
Halsgerichtsbarkeit und Kriminalität im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Eine Untersuchung der Lebensverhältnisse und der Mentalität der Landbewohner in der frühen Neuzeit)
s. 7-106

Josef Tlapák
K otázce skladby poddanského zatížení v zorném úhlu východočeských pramenů ze 16. a z první poloviny 17. století
Zur Frage der Belastung der Untertanen aus dem Blickwinkel einiger ostböhmischer Quellen aus dem 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
s. 107-124

Petr Maťa
Kde se v roce 1617 konalo představení "Phasma Dionysiacum Pragense"?
Wo fand im Jahre 1617 das Musikdrama "Phasma Dionysiacum Pragense" statt?
s. 125-131

Jaroslav Miller
Tištěné prameny o českém stavovském povstání z let 1618-1621 v anglických knihovnách
Printed Sources to the Bohemian Estates Uprising 1618-1621 in English Libraries
s. 133-213

Martin Elbel
Budování poutního místa. Svaté schody při františkánském klášteře v Olomouci
Making a Pilgrimage Shrine. Holy Stairs at the Franciscan Convent in Olomouc
s. 215-239


II. HISTORIKOVÉ RANÉHO NOVOVĚKU

Ruský bohemista Georgij Pavlovič Meľnikov
(Příloha: Bibliografie prací Georgije P. Meľnikova k problematice dějin a kultury Českých zemí a středovýchodní Evropy)
Jaroslav Pánek
s. 243-258


III. LITERATURA

Edice listů Ondřeje Dudiče - příspěvek k poznání intelektuálního života českých zemí v období pozdního humanismu. Andreas DUDITHIUS, Epistulae, editae curantibus Lecho SZCZUCKI et Tiburtio SZEPESSY (Budapest 2002)
Jaroslav Pánek
s. 261-266

Ludmila SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619. Katalog, I. svazek, Knihy městského hospodaření, 1. Knihy početní, a) komorní počty 1467-1619 (Brno 1999)
Tomáš Sterneck
s. 266-268

Petr MAREŠ, Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence (Ústí nad Labem 2000)
Martin Holý
s. 268-270

Marie KOLDINSKÁ - Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633 (Praha 1997)
Tomáš Sterneck
s. 271-272

Dušan UHLÍŘ, Černý den na Bílé hoře (8. listopad 1620) (Brno 1998)
Jaroslav Pánek
s. 272-275

Christiane SCHWARZ, Studien zur Stammbuchpraxis der Frühen Neuzeit. Gestaltung und Nutzung des Album amicorum am Beispiel eines Hofbeamten und Dichters, eines Politikers und eines Goldschmieds (etwa 1550 bis 1650) (Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2002)
Marie Ryantová
s. 276-282

Peter HERSCHE, Italien im Barockzeitalter 1600-1750. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien-Köln-Weimar 1999)
Petr Maťa
s. 282-286

Bronislav CHOCHOLÁČ, Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století (Brno 1999)
Tomáš Sterneck
s. 286-287

Thomas WINKELBAUER, Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen (Wien-München 1999)
Jiří Mikulec
s. 288-290

Tomáš KNOZ, Državy Karla st. ze Žerotína po Bílé hoře. Osoby, příběhy, struktury (Brno 2001)
Martin Holý
s. 291-293

Radmila PAVLÍČKOVÁ: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664-1695 (Olomouc 2001)
Dalibor Janiš
s. 293-296

Kateřina VÁLOVÁ: Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku (Olomouc 2002)
Dalibor Janiš
s. 296-298

Maren GRÖNING - Marie Luise STERNATH, Die deutschen und Schweizer Zeichnungen des späten 18. Jahrhunderts (Wien-Köln-Weimar 1997)
Jaroslav Pánek
s. 298-300