Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Folia Historica Bohemica

Časopis Folia Historica Bohemica uveřejňuje především odborné studie, dále diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury, případně i jiné texty (rubriky Rozhledy, Historikové raného novověku apod.). V oddílu Studie jsou zveřejněny texty pouze po předchozím úspěšném recenzním řízení (posudkový formulář ke stažení zde).

Časopis vznikl 12. 2. 1979. V letech 1979–1990 (č. 1–13) bylo periodikum věnováno českým dějinám od 9. do poloviny 19. století; od roku 1990 (od sv. 14) se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku (16.–18. století). Od čísla 21 (2005) jsou Folia Historica Bohemica recenzovaným časopisem. V roce 2008 byla zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Zároveň figurují v mezinárodní databázi ERIH (Category INT2).

Publikační etika časopisu Folia Historica Bohemica vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

Vydavatel:
Nakladatelství Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Vychází: 2x ročně
ISSN: 0231-7494
Oficiální zkratka časopisu: FHB 

Vedoucí redaktor:

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.  (Historický ústav AV ČR)

Výkonný redaktor:

PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.  (Historický ústav AV ČR)

Redakční rada:

Ivo Barteček (FF UP Olomouc), Lenka Bobková (FF UK), Kateřina Bobková-Valentová (HÚ AV ČR), Václav Bůžek (FF JČU Č. Budějovice), Zdeněk Hojda (FF UK), Martin Holý (HÚ AV ČR),Tomáš Knoz (FF MU Brno), Antonín Kostlán (ÚSD AV ČR), Václav Ledvinka (AHMP), Eduard Maur (FF UK), Martina Ondo Grečenková (FHS UK), Jaroslav Pánek (HÚ AV ČR), Svatava Raková (HÚ AV ČR), Tomáš Sterneck (HÚ AV ČR), Petr Vorel (FF Univerzity Pardubice)

Mezinárodní redakční rada:

Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart), Alessandro Catalano (Università degli Studi di Padova), Marie-Elizabeth Ducreux (CHR/CARE, Paris; Centre Marc Bloch, Berlin), Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), James R. Palmitessa (Western Michigan University, Kalamazoo), Karl Vocelka (Universität Wien)

POKYNY PRO AUTORY


Recenzní řízení:
Každá zveřejněná studie prochází recenzním řízením, v jehož rámci jsou nezávislými oponenty vypracovány dva posudky. Žádný z oponentů nesmí být ze stejného pracoviště jakou autor (spoluautoři) posuzované studie, nesmí zde docházet ke střetu zájmů. V případě, kdy se oponenti výrazně rozcházejí v hodnocení recenzovaného textu, je zadáván třetí, rozhodující posudek.
 
Kontaktní adresa:
Folia Historica Bohemica, Prosecká 76, 190 00  Praha 9


OBSAH:
č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24/1, č. 25/1č. 25/2, č. 26/1, č. 26/2, č. 27/1, č. 27/2, č. 28/1, č. 28/2, č. 29/1,
č. 29/2č. 30/1č. 30/2 2015, č. 31/1 2016, č. 31/2 2016, č. 32/1-2 2017, č. 33/1 2018, č. 33/2 2018, č. 34/1 2019č. 34/2 2019, č. 35/1 2020 

Čísla v elektronické podobě  ZDE 

Součástí časopisu Folia Historica Bohemica je řada Supplementum, v jejímž rámci již vyšla zvláštní tematická čísla periodika:

Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, FHB – Supplementum I, Martin Holý – Jiří Mikulec (edd.), Praha 2007, 301s.

Církev a zrod moderní racionality. Víra – pověra – vzdělanost – věda v raném novověku, FHB – Supplementum II, Martina Ondo Grečenková – Jiří Mikulec (edd.), Praha 2008, 244s.
 

Jednotlivá čísla lze objednat na adrese:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: +420 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.

Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: +420 222 510 749

Časopis je možné zakoupit také v knihkupectví Academia - www.academia.cz (www.academiabooks.com).

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany, fax: 089/54218218.