Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Folia Historica Bohemica

Časopis Folia Historica Bohemica uveřejňuje především odborné studie, dále diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury, případně i jiné texty (rubriky Rozhledy, Historikové raného novověku apod.). Časopis vznikl 12. 2. 1979. V letech 1979–1990 (č. 1–13) bylo periodikum věnováno českým dějinám od 9. do poloviny 19. století; od roku 1990 (od sv. 14) se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku (16.–18. století). Od čísla 21 (2005) jsou Folia Historica Bohemica recenzovaným časopisem. V roce 2008 byla zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Zároveň figurují v mezinárodní databázi  ERIH  (Category INT2).

Vydavatel:
Nakladatelství Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Vychází: 2x ročně
ISSN 0231-7494 

Vedoucí redaktor/Editor-in-chief:

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.  (Historický ústav AV ČR)

Výkonný redaktor / Managing Editor:

PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.  (Historický ústav AV ČR)

Redakční rada/Associate Editors:

Ivo Barteček (FF UP Olomouc), Lenka Bobková (FF UK), Václav Bůžek (FF JČU Č. Budějovice), Zdeněk Hojda (FF UK), Martin Holý (HÚ AV ČR),Tomáš Knoz (FF MU Brno), Antonín Kostlán (ÚSD AV ČR), Václav Ledvinka (AHMP), Eduard Maur (FF UK), Martina Ondo Grečenková  (HÚ AV ČR), Jaroslav Pánek (HÚ AV ČR), Svatava Raková (HÚ AV ČR), Tomáš Sterneck (HÚ AV ČR), Petr Vorel (FF Univerzity Pardubice)

International Editorial Board:

Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart), Alessandro Catalano (Università degli Studi di Padova), Marie-Elizabeth Ducreux (CHR/CARE, Paris; Centre Marc Bloch, Berlin), Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), James R. Palmitessa (Western Michigan University, Kalamazoo), Karl Vocelka (Universität Wien)

POKYNY PRO AUTORY


Recenzní řízení:
Každá zveřejněná studie prochází recenzním řízením, v jehož rámci jsou nezávislými oponenty vypracovány dva posudky. Žádný z oponentů nesmí být ze stejného pracoviště jakou autor (spoluautoři) posuzované studie, nesmí zde docházet ke střetu zájmů. V případě, kdy se oponenti výrazně rozcházejí v hodnocení recenzovaného textu, je zadáván třetí, rozhodující posudek.
 
Kontaktní adresa:
Prosecká 76, 190 00  Praha 9


UPOZORNĚNÍ REDAKCE:
Počínaje rokem 2008 budou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi.
V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.

OBSAH:
č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24/1, č. 25/1č. 25/2, č. 26/1, č. 26/2, č. 27/1, č. 27/2, č. 28/1, č. 28/2, č. 29/1,
č. 29/2č. 30/1č. 30/2 2015, č. 31/1 2016, č. 31/2 2016,

Čísla v elektronické podobě  ZDE 
 

Jednotlivá čísla lze objednat na adrese:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., distribuce knih, Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská
tel.: 286 882 121, linka 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Pavlína Šubrová
Telefon: +420 286 882 121, linka 317 
E-mail: subrova@hiu.cas.cz


Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.

Hlavní distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: 222 510 749

Časopis je možné zakoupit také v knihkupectví Academia - www.academia.cz (www.academiabooks.com).

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany, fax: 089/54218218.