Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Citační úzus

UPOZORNĚNÍ REDAKCE

V zájmu plynulého průběhu redakčních prací Vás redakce prosí o dodržování určitých zásad při psaní rukopisů. Nezavádíme žádné výrazné změny, spíše chceme připomenout to základní:

Způsob odevzdání rukopisů

Články a recenze nám prosím zasílejte e-mailem na adresu: cch@hiu.cas.cz ve formátech textového editoru Word. Pokud používáte jiný program než Word, pak Vás prosíme o sdělení této skutečnosti.
Obrazové přílohy rukopisu je třeba dodat také samostatně v datové, případně písemné podobě pro ofotografování do sazby. K obrazovým přílohám je nutné připojit vždy popisky uvádějící autorství a zdroj. Autorská a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor. Součástí dodaného článku musí být krátký abstrakt v rozsahu cca 800 znaků včetně mezer, klíčová slova a též resumé v rozsahu cca 2500 znaků.

Rozsah příspěvků

Redakce doporučuje, aby rozsah článků včetně poznámkového aparátu nepřesáhl 40 stran (dle našeho úzu: písmo Courier New – velikost 12, řádkování přesně 23 b.; v poznámkách pod čarou: Courier New – velikost 11, řádkování jednoduché). Větší rozsah je předem třeba dojednat s redakcí.
U recenzí bývá obvyklý rozsah 5–8 (10) stran včetně poznámkového aparátu, zprávy o literatuře pak přijímáme v rozsahu 1–4 strany. Vezměte prosím na vědomí, že neotiskujeme zprávy z konferencí, na české polytematické sborníky ani na periodicky vycházející publikace.

Citace v poznámkách

Vzor:
  1. Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, fond E. Engel (dále LA PNP, f. Engel), kart. 26, složka Exekutivní výbor pravice.
  2. Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.
  3. Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 31997, s. 250.
  4. David CRANZ, Historie der böhmischen Emigration. Eine historisch-kritische Edition (= Jabloniana, Bd. 4), Hrsg. von Matthias NOLLER, Wiesbaden 2013.
  5. Karl Wolfgang DEUTSCH, Nation und Welt, in: Heinrich August Winkler (ed.), Nationalismus, Königstein/Ts. 1978, s. 51; TÝŽ, Nationenbildung – Nationalstaat – Integration, Düsseldorf 1972, s. 28. 117 | 2019 Český časopis historický číslo 1 POKYNY PRO AUTORY 266
  6. Tamtéž, s. 172n., s. 178nn.
  7. Daniela TINKOVÁ, Osvícenství, revoluce a otázka absolutního trestu, Dějiny a současnost 22, 2000, č. 1, s. 14–19.
  8. Josef ŽEMLIČKA, Kníže a král v souřadnicích přemyslovského věku, Český časopis historický 114, 2016, s. 7–31.
  9. Heslo Chotek, in: Ottův slovník naučný, XII, Praha 1897, s. 370.
  10. Peter JUKES, Tony Judt: The Last Interview, Prospect, 21. 7. 2010, http://www. prospect-magazine.co.uk/magazine/tony–judt–interview/ (20. 12. 2013).
Při opakování odkazu stačí uvést:
11. J. PEKAŘ, Bílá hora, s. 50.


Při citacích archivního materiálu platí obecná zásada, že je třeba nejprve uvést název a místo instituce (archivu), název fondu a bližší určení pramene.

Zkratky a označení

Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů a sborníky se uvádějí arabskými, díly vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo.
Vzor: CDB II, s. 328, č. 324.

Při první citaci uvádějte úplný název časopisu, archivu, fondu a v závorce pak oficiální zkratku pro případ opakované citace. V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek. Způsob citací a zkracování musí být v celém rukopise jednotný.

Děkujeme za to, že tyto zásady dodržujete. Uděláme vše proto, aby se Vaše příspěvky po kladném recenzním řízení objevily na stránkách ČČH co nejdříve.

Podle prostorových možností bezplatně otiskneme program Vašich chystaných sympozií, konferencí, přednáškových cyklů. Tyto informace – v rozsahu do jedné stránky – nám vzhledem k výrobním lhůtám časopisu dodávejte s dostatečným časovým předstihem.