Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
2/2008


OBSAH / CONTENTS


STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES


MILLER Jaroslav
Snový svět idejí a syrovost skutečnosti: městská historiografie raného novověku jako utopie?
(A Dream World of Ideas and Harshness of Reality: Early Modern Urban Historiography as an Utopia?)
s. 261-287

This study advocates the thesis that in the broadly understood genre of Early Modern Age urban historiography, which in addition to chronicle works also comprised family memoirs, or panegyric texts, there was inherently present, alongside a positive realistic level of communication, a normative utopian level, which mediated a vision of the ideal urban republic. The author supports this thesis through textual analysis and the comparison of urban historiographic texts with contemporary utopian works. The study further establishes that the image of the perfect mediaeval and Early Modern Urban Community, characterized by shared values and opinions, harmony, unity and order, had been influenced by Plato and Aristotle’s deliberations on an ideal political and social order. In the conclusion to his article, the author argues that urban historiography in the 18th century, in connection with the disintegration of the (self)perception of town as an autonomous community, had a tendency to see perfection in the past which was perceived as the opposite of the crisis of the present time. According to the author the normative utopian level in the narrative texts of urban provenance retreats into the backgound with the gradual genesis of civic society in the 19th century.

Abstrakt:
Studie obhajuje tezi, že v široce chápaném žánru raně novověkého městského dějepisectví byla kromě pozitivní realistické roviny sdělení inherentně přítomna také rovina normativně utopická zprostředkující vizi ideální městské republiky. Tuto tezi autor dokládá textovou analýzou a komparací textů urbánní historiografie s dobovými utopickými díly. Studie dále dokládá, že obraz středověké a raně novověké dokonalé městské obce, charakterizované hodnotovou a názorovou unifikací, harmonií, svorností a řádem, byl ovlivněn Platónovými a Aristotelovými úvahami o ideálním politickém a společenském zřízení.

This study advocates the thesis in a broadly understood genre of Early Modern Age urban historiography that there was inherently present, alongside the positive realistic level of communication, a normative utopian level, which mediated a vision of the ideal urban republic. The author supports this thesis through textual analysis and the comparison of urban historiographic texts with contemporary utopian works. The study further establishes that the image of the perfect mediaeval and Early Modern Urban Community, characterized by shared values and opinions, harmony, unity and order, had been influenced by Plato and Aristotle’s deliberations on an ideal political and social order.

Key words: Utopia, urban historiography, the Early Modern Age


HLOBIL Tomáš
Postoj pražských přírodovědců ke krásným vědám a estetice ve druhé polovině 18. století
(The Attitudes of Prague Naturalists to Schöne Wissenschaften and Aesthetics in the Second Half of the 18th Century)

s. 288-326

An analysis of the attitudes of Bohemian naturalists to the humanities, in particular Schöne Wissenschaften and Aesthetics, in the second half of the 18th century demonstrates that the dispute between supporters of the most important Bohemian naturalist Ignaz von Born (1742-1791) and supporters of the Prague University Professor of Schöne Wissenschaften Karl Heinrich Seibt (1735-1806) cannot be understood as an isolated phenomenon. This dispute was preceded by an attempt to ennoble natural science as the most important scientific discipline at the beginning of the 1760s, alongside a critique of contemporary historiography. It is symptomatic of the 1760s as a whole that there did not occur any open ideological clashes between the supporters of natural sciences and the supporters of Schöne Wissenschaften. Yet, the rapid progress of Seibt’s career, and the parallel retreat of natural sciences from those earlier achieved, although insufficient, university positions, and last but not least the arrival of the exceptionally active Born at the beginning of the 1770s significantly changed the nature of ongoing clashes. The earlier natural historical critique of humanities as such was replaced by a critique of Seibt and his collegium of Schöne Wissenschaften. The era which started with Born’s departure to Vienna in 1776 until 1783 was marked by an increasing tension between the supporters of natural sciences and Schöne Wissenschaften, yet without any further open ideological clashes. It was only in 1783 when an astronomer Anton Strnad (1749-1799) continued the Born-inspired attacks from the first half of the 1770s. In his inaugural lecture he cited foreign authorities, Johann Heinrich Lambert (1728-1777) and Georg Jonathan Holland (1742-1784), in the until now exclusively Bohemian debate. Their arguments about the danger arising from the nature of Schöne Wissenschaften in contemporary times became from that time onwards a fixed component of Bohemian critiques of Schöne Wissenschaften and its successor, Aesthetics. This development is confirmed both by Hermann’s fictitious letter (1785), which criticizes the inaugural lecture of Seibt’s successor August Gottlieb Meißner (1753-1807) and Strnad’s work recapitulating Lambert and Holland’s views on Schöne Wissenschaften and the solid sciences (1794). The post-Strnad generation, connected with Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften (1784) or königliche Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften (1791), did not pursue confrontation with Schöne Wissenschaften and Aesthetics. Natural sciences, developed henceforth on Born’s principles, had clearly established themselves at that time in Bohemia as „nützliche und erste Wissenschaften“.

Abstrakt:
Postoje pražských přírodovědců druhé poloviny 18. století ke krásným vědám a estetice dosud nebyly předmětem soustavného zkoumání. Výjimku tvoří třenice mezi stoupenci nejvýznamnějšího českého přírodovědce Ignaze von Borna (1742-1791) se stoupenci pražského univerzitního profesora krásných věd Karla Heinricha Seibta (1735-1806) odehrávající se v první polovině sedmdesátých let. Předložená studie zkoumá názory českých přírodovědců od počátku výuky přírodních věd na pražské univerzitě v padesátých letech až do konce 18. století, kdy si tyto obory vydobyly obecnou prestiž. Zvolený postup vychází z rozboru tištěných děl i archivních materiálů s cílem upozornit na neznámé okolnosti a zároveň nově nasvítit tradiční témata na čele se zmíněným sporem borniánů a seibtiánů.

The attitudes of Prague naturalists from the second half of the 18th century to Schöne Wissenschaften and Aesthetics have not yet been the subject of systematic research. One exception might be the clashes betweent supporters of the most important Bohemian naturalist Ignaz von Born (1742-1791) and supporters of the University Professor of Schöne Wissenschaften Karl Heinrich Seibt (1735-1806), which occured in the first half of the 1770s. This study investigates the views of Bohemian naturalists during the period starting with the introduction of natural sciences at Prague University in the 1750s until the end of the 18th century when these disciplines came to enjoy a high reputation. The approach adopted here is based on an analysis of the printed and archival materials with the aim of drawing attention to the as yet unknown circumstances, together with the novel approach to traditional topics, headed by the above mentioned dispute between Born and Seibt’s supporters.

Key words: Bohemia, Prague University, Aesthetics, Schöne Wissenschaften, natural sciences, the history of science, the Enlightenment


NĚMEČEK Jan
„Očista“ na ministerstvu zahraničních věcí po roce 1945. K poválečnému vyšetřování událostí spojených s okupací Česko-Slovenska
(„The Purge“ at the Ministry of Foreign Affairs after 1945. On the Post-War Insvestigation of Events Connected with the Occupation of Czechoslovakia)
s. 327-348

This study analyses the activity of the Investigative Committee of the Ministry of Foreign Affairs which, following the liberation of Czechoslovakia in 1945, dealt with the issue of the conduct of 74 Czechoslovak citizen-diplomats after the occupation of Bohemia and Moravia in March 1939, and the activities of Czechoslovak diplomats during the occupation. Its remit was to consider the possibility of their return to an active Czechoslovak diplomatic service or, in the case of their wrong-doing, hand them over to the judicial system to face punishment. The Committee did not succumb in to political pressures, which came from the Czechoslovak Communists, and despite complications caused in many cases by a lack of reliable evidence the results of its work can be judged as having been very objective. Merely nine cases concerning Czechoslovak diplomats were handed to the courts; the other group under investigation was dealt with internally, within the framework of the Disciplinary Commission of the Ministry of Foreign Affairs. The remaining diplomats were exonerated.

Abstrakt:
Studie popisuje činnost vyšetřovací komise ministerstva zahraničních věcí, která se po osvobození Československa v roce 1945 zabývala otázkou předání československých zastupitelských občanů po okupaci českých zemí v březnu 1939 a také činností československých diplomatů za okupace. Měla posoudit možnost jejich návratu do služeb československé diplomacie, v případě prohřešků pak jejich předání justici a potrestání.

This study describes the activities of the Investigative Committee of the Ministry of Foreign Affairs, which after the liberation of Czechoslovakia in 1945 dealt with the issue of the conduct of Czechoslovak citizen–diplomats after the occupation of Bohemia and Moravia in March 1939, and the activities of Czechoslovak diplomats during the occupation. It had to assess the possibility of their return to an active Czechoslovak diplomatic service, or, in the cases of their wrong-doing, hand them over to the judicial system to face punishment.

Key words: diplomacy, foreign policy, Czechoslovakia, 1945-1948


DISKUSE / DISCUSSION

SALAČ Vladimír
Praha v pravěku (a raném středověku)
(Prague in Prehistoric Times /and the Early Middle Ages/)
s. 349-357

Abstrakt:
V roce 2005 vyšla rozsáhlá monografie o pravěku Prahy, jejímiž editory byli Michal Lutovský a Lubor Smejtek. Kniha obsahuje texty a množství obrazové dokumentace vztahující se nejen k pravěkému období, ale zabývá se i raným středověkem (do 10. století) a rovněž dějinami archeologického bádání, přírodními podmínkami na území města a etymologií geografických názvů.

In 2005 an extensive monograph on Prague in prehistoric times was published. Its editors were Michal Lutovský and Lubor Smejtek. This work comprises texts and a wealth of pictorial documentation, which does not merely relate to the prehistoric period but it also deals with the Early Middle Ages (until the 10th century) and at the same time with the history of archaeological research, the natural features of the city’s territory and the etymology of its geographical names.

Key words: Prague, prehistoric times, the Early Middle Ages


DOKUMENTY / DOCUMENTS

Ocenění Františka Šmahela
(Honours for František Šmahel)
s. 358-374


OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehledy bádání a historiografických studií

PEŠEK Jiří
Historiografie prvního století dějin pražské university v evropské perspektivě Františka Šmahela (The Historiography of the First Centenary of Prague University’s History in František Šmahel’s European Perspective)
s. 375-383

Abstrakt:
This review article deals with the research into the history of Charles University from its founding in 1348 to the mid-15th century as reflected by the rich and substantial historiographical works of František Šmahel, whose Selected Studies were published last year.

Key words: History of Universities, Prague, Middle Ages, Historiography, František Šmahel


Recenze

MACHÁČEK Jiří, Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System (David Kalhous) s. 384 – TURČAN Vladimír, Byzantská kultúra a Slovensko. Zborník štúdií (Hana Chorvátová) s. 390 - ČORNEJ Petr - BARTLOVÁ Milena, Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI. 1437-1526 (František Šmahel) s. 393 - HUBER Kurt Augustinus, Katholische Kirche und Kultur in Böhmen. Ausgewählte Abhandlungen (Herausgegeben von Joachim BAHLCKE und Rudolf GRULICH), (Jaroslav Šebek) s. 395 - HARTSTOCK Erhard, Teichwirtschaft in der Oberlausitz bis 1945. Abriß der Geschichte von den Anfängen bis 1945 (Jan Zdichynec) s. 398 - GALANDAUER Jan, František kníže Thun. Místodržící Českého království (Pavel Cibulka) s. 400 - DEJMEK Jindřich, Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první. Revolucionář a diplomat (1884–1935), (Roman Holec) s. 403 - STOBIECKI Rafał, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale skomplikowana (Maciej Górny) s. 408 - CACCAMO Francesco, Jiří Pelikán, un lungo viaggio nell’arcipelago socialista (Pavel Helan) s. 411


Zprávy
s. 414

Výběr ČČH
Ze zahraničních časopisů
s. 466


Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Nekrology

Mirjam Bohatcová (28. 6. 1919 – 22. 8. 2007), (Václav Bok)
s. 470


Konference a výstavy

Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání (Klaus Schaller)
s. 474

Zasedání Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy (Hana Pátková)
s. 476

Disputatio magistrorum (Josef Žemlička)
s. 477

Mezinárodní konference o listinách, rituálech a vladaření císaře Zikmunda (Martin Wihoda)
s. 478

Reprezentace jako legitimizační instrument? Sociální mobilita ve střední Evropě 14.-18. století a její kulturně integrační strategie (Robert Šimůnek)
s. 480

Bohatství a bída v evropských venkovských společnostech od středověku do současnosti. Životní úroveň, hmotná kultura a struktura spotřeby (Josef Grulich)
s. 482

Specializace zemědělské výroby a formy vývoje venkova (Pavel Matlas)
s. 483

Reflexe dějin Československa 1918–1948 v historiografii na počátku 3. tisíciletí (Petr Prokš)
s. 485


Knihy došlé redakci
s. 488

Výtahy z českých časopisů a sborníků
s. 489