Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 3/2005


OBSAH / CONTENTS


STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

RAKOVÁ Svatava, Puritáni mladí a neklidní: konformita a transgrese v Nové Anglii 17. století
(Puritans, Young and Restless: Conformity and Transgression in Seventeenth-Century New England) s. 517-548

BAHENSKÁ Marie, Ženy ve veřejném životě ve druhé polovině 19. století. Spolek svaté Ludmily a činnost Marie Riegrové-Palacké
(Women in Public Life during the Second Half of the 19th Century. The Society of St. Ludmila and Marie Riegrová-Palacká's Public Involvement) s. 549-571

DOSKOČIL Zdeněk, Vot vožď partiji! Hle, vůdce strany! (Okolnosti volby Gustáva Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ v dubnu 1969)
(Vot vožď partiji! Look, the Leader of the Party! (Circumstances surrounding the election of Gustáv Husák as the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in April 1969)) s. 572-620

DISKUSE / DISCUSSION

KÁRNÍK Zdeněk, Nad výbornou prací o dějinách Slovenska meziválečné doby
s. 621-630

VAŠÍČEK Zdeněk, Kritika nebo "kritika"? (Odpověď Jaroslavu Pánkovi)
s. 631-632

PÁNEK Jaroslav, O (ne)předpojatosti a pozorném čtení (Ještě jedna odpověď Zdeňku Vašíčkovi)
s. 633-634

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

DEJMEK Jindřich, Zahraniční politika a mezinárodní postavení poválečného Československa (1945-1948): přehled dosavadního bádání
s. 635-654

Recenze

HOUSLEY Norman, Religious Warfare in Europe, 1400-1536 (Pavel Soukup) s. 655 - DAVID Zdeněk V., Finding the Middle Way. The Utraquists' Liberal Challenge to Rome and Luther (Pavel B. Kůrka) s. 658 - MAŤA Petr, Svět české aristokracie (1500-1700), (Jiří Pešek) s. 663 - RAKOVÁ Svatava, Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe (Miroslav Starý) s. 669 - HEYDEN-RYNCHOVÁ Verena von der, Evropské salony. Vrcholy zaniklé ženské kultury (Milena Lenderová) s. 672 - OPAT Jaroslav, Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes (Jindřich Dejmek) s. 675 - JABLONICKÝ Jozef, Samizdat o odboji. Štúdie a články (Jan Rychlík) s. 68

Zprávy

s. 686

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 723

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Konference a výstavy

Mundus hominis - civilizace, kultura, příroda. K interdisciplinárnosti historických bádání
(Marie Bláhová)
s. 728

Šesté mezinárodní setkání balkanistů v Brně
(Ladislav Hladký - Miroslav Tejchman)
s. 730

Jakoubek ze Stříbra: Texty a jejich působení
(Blanka Zilynská)
s. 731

Zahraniční politika římské kurie za pontifikátu Pavla V. (1605-1621)
(Rostislav Smíšek)
s. 734

Industrializace regionů středovýchodní Evropy v 18. a 19. století
(Lukáš Fasora)
s. 737

Napoleonské války a historická paměť
(Aleš Vyskočil)
s. 738

Historie jako politika
(Magdaléna Pokorná)
s. 740

Německo a jeho východní sousedé - příspěvky k evropským dějinám
(Václav Pražák)
s. 742

Antropologické sympozium na Jihočeské univerzitě
(Karel Kratochvíl)
s. 743

Národ místo Boha
(Tomáš Pavlíček)
s. 744

Zahraniční vyznamenání českým historikům
s. 745

Knihy došlé redakci

s. 747

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 747