Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 1/2005


OBSAH / CONTENTS


STUDIE / STUDIES

JAN Libor, Proces se Závišem a proměny královské vlády v letech 1289-1290
(Záviš's Trial and Changes in Royal Governance between 1289-1290)
s. 1-40

HORSKÝ Jan - NEŠPOR Zdeněk R., Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. století
(A Classification of Bohemian Faith in the Early Modern Age. The Study of Folk Religiosity in the 18th Century - Methods and Approaches)
s. 41-86

BRANDES Detlef, "Otázka transferu… Ta je tady Kolumbovo vejce": Českoslovenští komunisté a vyhnání Němců
("The transfer question …. What a conundrum over here": Czechoslovak Communists and the expulsion of ethnic Germans)
s. 87-115

MATERIÁLY / ARTICLES

HLEDÍKOVÁ Zdenka, Nově nalezený text pražského synodálního statutu ze srpna 1308
s. 116-127

DISKUSE / DISCUSSION

ŠRÁMEK Pavel, Obranyschopnost Československa v roce 1938 (Poznámky k názorům o nepřipravenosti na válku)
s. 128-139

PÁNEK Jaroslav, Program XX. mezinárodního kongresu historických věd v palbě "kritiky" (Odpověď Zdeňku Vašíčkovi)
s. 140-143

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

BENEŠ Zdeněk, Tradice a úkol: Tři polské pohledy na dějiny dějepisectví
s. 144-154

Recenze

TINKOVÁ Daniela, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa (Zdeněk R. Nešpor) s. 155 - SVOBODNÝ Petr - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Dějiny lékařství v českých zemích (Jiří Pešek) s. 160 - TRESP Uwe, Söldner aus Böhmen. Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15. Jahrhundert (Robert Šimůnek) s. 164 - LEMBERG Margret und Hans, Heinrich von Hanau. Ein Sohn des letzten Kurfürsten von Hessen - sein Leben, seine politische Kampfschrift und seine Zukunftskarten (Jiří Pešek) s. 166 - NOIRIEL Gérard, Penser avec, penser contre. Itinéraire d'un historien (Milan Řepa) s. 169 - EDELMAYER Friedrich - LANZINNER Maximilian - RAUSCHER Peter (Hgg.), Finanzen und Herrschaft (Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert) (Petr Vorel) s. 171 - RIGAU Eric-Mension (ed.), Journal de Constance de Castelbajac, marquise de Breteuil 1885-1886 (Milena Lenderová) s. 174 - GEBHART Jan - KUKLÍK Jan, Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě (Robert Kvaček) s. 176

Zprávy

s. 179

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 221

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Konference a výstavy

Partikulární synody v pozdním středověku. Srovnání Německa, Polska a českých zemí. Mezinárodní kolokvium
(Blanka Zilynská)
s. 225

VI. mezinárodní husitologické sympozium
(Petr Klučina)
s. 227

Hominem quaerere. Člověk v historickém prameni
(Markéta Dlouhá)
s. 230

Poklady ve středověku a raném novověku
(Václav Bůžek)
s. 232

Císař, dvůr a Říše v raném novověku
(Václav Bůžek)
s. 233

Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740)
(Jiří Mikulec)
s. 235

Projekt biografického lexikonu habsburské monarchie
(Václav Bůžek - Jaroslav Pánek)
s. 237

Mezinárodní kongres "Heinrich Bullinger - život, názory, vliv"
(Olga Fejtová)
s. 238

Kultura jako stimul a oponent politických cílů. Česko-slovensko-německé kontakty na poli kultury od druhé poloviny 19. století do současnosti
(Lucie Pánková - Tomáš Nigrin)
s. 239

Politické paměti v německé a britské perspektivě
(František Stellner - Radek Soběhart)
s. 241

Paměti a vzpomínky jako historický pramen
(Milada Sekyrková)
s. 243

První konference o dějinách advokacie
(Andrea Pokludová)
s. 245

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2004
(Jiří Kubeš)
s. 246

Čtrnáctý liberecký seminář
(Robert Kvaček)
s. 248

Slánské rozhovory 2004
(Kateřina Zilynská)
s. 249

Výstava Praha - Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí
(Pavel Kůrka)
s. 251

Knihy došlé redakci

s. 252

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 253