Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 4/2004


OBSAH / CONTENTS

STUDIE / STUDIES

WIHODA Martin, Polská koruna českých králů
(Polish Crown of Czech Kings)
s. 721-744

COHEN Gary B., Společnost, politický život a vláda v pozdně imperiálním Rakousku: zamyšlení nad novou syntézou
(Society, politics, and government in late imperial Austria: thoughts on a new synthesis)
s. 745-765

HÁLEK Jan, Německá koruna, Fridrich Vilém IV. a vznik spolku tří králů
(The German Crown, Friedrich Wilhem IV and the Foundation of An Alliance of
the Three Kings) s. 766-795

FASORA Lukáš - KLADIWA Pavel, Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. Koncept a dílčí výsledky výzkumu
(Die Tätigkeit von Gemeindeselbstverwaltungen in böhmischen Ländern 1850-1918. Lokale politische und ökonomische Eliten, Ausbau der modernen Stadtinfrastruktur. Konzept und vorläufige Forschungsergebnisse)
s. 796-827

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Recenze

BOBKOVÁ Lenka, Velké dějiny zemí Koruny české, IV, a-b 1310-1402 (František Šmahel) s. 828 - ČERNÁ Alena M. - ČORNEJ Petr - KLOSOVÁ Markéta (vyd.), Staré letopisy české. Prameny českých dějin. Nová řada, II. díl (Jana Zachová) s. 831 - SKIERSKA Isabela, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce (Pavel Krafl) s. 832 - BŮŽEK Václav - KRÁL Pavel (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740) (Jiří Pešek) s. 836 - KOHLER Alfred, Ferdinand I. 1503-1564 Fürst, König, Kaiser (Jiří Pešek) s. 844 - PALACKÝ František, Briefe an Therese. Korrespondenz von František Palacký mit seiner Braut und späteren Frau aus den Jahren 1826-1860. Mit einem Geleitwort von Jiří GRUŠA herausgegeben und eingeleitet von Jiří KOŘALKA (Jiří Štaif) s. 853 - KOMLOSY Andrea, Grenze und ungleiche regionale Entwicklung. Binnenmarkt und Migration in der Hasbsburgermonarchie (Jiří Kořalka) s. 855 - BURKE Peter, Augenzeugenschaft: Bilder als historische Quellen (Vít Vlnas) s. 858

Zprávy

s. 860

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 897

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Nekrolog

Karel Bartošek (30. 6. 1930-6. 7. 2004)
(Jan Křen)
s. 902

Konference a výstavy

První sjezd polských historiků v 21. století
(Roman Baron)
s. 909

Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentních institucí
(Roman Vondra)
s. 913

Druhá mezinárodní konference Evropské společnosti pro environmentální dějiny v Praze v roce 2003 a česká historiografie
(Pavel Chromý - Helena Janů)
s. 915

Pražská konference o německé medievistice v českých zemích do roku 1945
(Jiří Němec)
s. 918

Interpretace Francouzské revoluce ve 20. století
(Milan Řepa)
s. 920

Výstava Museli pracovat pro Říši
(Jiří Pokorný)
s. 921

Knihy došlé redakci

s. 923

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 923