Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 3/2004

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

STUDIE / STUDIES

EBERHARD Winfried, "Bonum commune" v konkurenci mezi monarchickou vládou a stavovskou společností
("Bonum commune" in der Konkurrenz zwischen monarchischer Herrschaft und ständischer Genossenschaft)
s. 449-474

DEJMEK Jindřich, Edvard Beneš jako předseda ministerské rady Československa (září 1921 až říjen 1922)
(Eduard Beneš as Chairman of the Council of Ministers of Czechoslovakia (September 1921-October 1922))
s. 475-520

SMETANA Vít, Nevyřízené účty. Problém československých aktiv v britských bankách a snahy britské administrativy o jeho řešení po 15. březnu 1939
(Accounts to be dealt with. The problem of Czechoslovak assets in British banks and British Government's attempts at its settlement after March 15, 1939)
s. 521-551

DISKUSE / DISCUSSION

KEJŘ Jiří, Právní dějiny středověku dnes - a co dále?
s. 552-567

MAHEL Richard, Josef Janáček - odborný historik nebo také beletrista? (Příspěvek k diskusi o významu Janáčkovy historiografické produkce)
s. 568-573

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

STERNECK Tomáš, Raně novověké bernictví v moderní historiografii
(Rozhled po Evropě a ohlédnutí za domácími výzkumy)
s. 574-608

Recenze

LEHMANN Hartmut - OUÉDRAOGO Jean Martin (Hg.), Max Webers Religionssoziologie in interkultureller Perspektive (Jan Horský - Zdeněk R. Nešpor) s. 609 - SCHATTKOWSKY Martina - THIEME André (edd.), Altzelle. Zisterzienserabtei in Mitteldeutschland und Hauskloster der Wettiner (Kateřina Charvátová) s. 614 - HLEDÍKOVÁ Zdeňka (ed.), Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus prodromus. Acta Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII. 1305-1342 (Hana Pátková) s. 617 - URBAN Jan, Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu (Petr Čornej) s. 620 - WINKELBAUER Thomas, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II (Václav Bůžek) s. 624 - FICHTNER Paula Sutter, Emperor Maximilian II (Jaroslav Pánek) s. 631 - GIORDANO Silvano (ed.), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, Volume I-III (Pavel Marek) s. 638 - Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4. Abt. 17. Jahrhundert, 7. Band: Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d'Ales. 1634-1635, bearb. von Rotraud BECKER (Alessandro Catalano) s. 640 - ZUBER Rudolf, Osudy moravské církve v 18. století, II, k vydání připravili Vojtěch Cekota a Miloš Kouřil (Ivana Čornejová) s. 642 - NĚMEČEK Jan, Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945 (Jindřich Dejmek) s. 646 - MAZOWER Mark, Inside Hitler's Greece: the experience of occupation 1941-44 (Kateřina Otáhalová) s. 651

Zprávy

s. 654

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 683

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

HLEDÍKOVÁ Zdenka, Český historický ústav v Římě v letech 2002 až 2003
s. 689

BŮŽEK Václav, Německý medievista Peter Johanek čestným doktorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
s. 692

Konference a výstavy

Zbožné putování v evropské kultuře
(Markéta Špůrová)
s. 694

Mezinárodní konference o politické kultuře v Polsku
(Roman Baron)
s. 696

Politická kultura ve střední Evropě ve středověku a raném novověku
(Roman Baron - Martin Holý)
s. 698

Přemyslovci a Piastovci - tvůrci a páni středověkých monarchií
(Marie Bláhová)
s. 701

Kolokvium Korunní země v dějinách českého státu II.
(Jana Hubková)
s. 703

Raně novověké instituce v jejich sociálním kontextu - praktiky lokální politiky, práva a správy v mezinárodním kontextu
(Václav Bůžek - Josef Hrdlička)
s. 705

Workshop o aktuálních vědeckých projektech s tematikou dvora habsburských císařů
(Václav Bůžek)
s. 707

Německo a jeho východní sousedé - příspěvek k evropským dějinám
(Václav Pražák)
s. 708

"Edvard Beneš v evropském kontextu" v Berlíně
(Martin Palán)
s. 709

IV. zasedání k problematice sepulkrálních památek
(Tomáš Sterneck)
s. 709

Knihy došlé redakci

s. 711

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 711