Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 1

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 1/2004


OBSAH / CONTENTS

STUDIE / STUDIES

PÁNEK Jaroslav, Historické encyklopedie (Současný stav zpracování - nástin typologie - perspektivy)
(Historical Encyclopedias (Current research results, typology and perspectives outlined))
s. 1-31

DOLEŽAL Stanislav, Právní klasifikace a literární reflexe obyvatelstva neřímského původu pozdní římské říše
(Legal classification and literary reflection of the non-Roman population of the Late Roman Empire)
s. 32-76

ČAPKOVÁ Kateřina, Uznání židovské národnosti v Československu 1918-1938
(The recognition of Jewish nationality in Czechoslovakia 1918-1938)
s. 77-103

MATERIÁLY / ARTICLES

SEKERA Martin, O Alexandru Stichovi
s. 104-121

DISKUSE / DISKUSSION

PÁNEK Jaroslav, Mezi dějinami historiografie a autorskou sebeprezentací
(Josef Janáček v pojetí Marie Koldinské)
s. 122-127

BOUČEK Jaroslav, In margine Jana Slavíka
s. 128-130

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Recenze

PETRASOVÁ Taťána-LORENZOVÁ Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1-2) (Jiří Pešek) s. 131 - KUTNAR František, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské (Milan Řepa) s. 135 - FULDA Daniel-TSCHOPP Silvia Serena (edd.), Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Aufklärung bis zur Gegenwart (Lenka Řezníková) s. 138 - KVĚT Radan, Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků (Karel Severin; Eva Semotanová) s. 140 - KRÁL Pavel, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550-1650 (Jiří Mikulec) s. 146 - SCHULZ Andreas, Vormundschaft und Protektion. Eliten und Bürger in Bremen 1750-1880 (Miloš Řezník) s. 148 - BASTL Ondřej, Spojení pražských měst v roce 1784. Edice rukopisu č. 322 (Ivana Ebelová) s. 151 - SCHEUERMANN Martin, Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völkerbundes in den zwanziger Jahren (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung) (Marie Mrázková) s. 153 - NOGA Zdzisław, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy (Olga Fejtová) s. 155

Zprávy

s. 160

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 192

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Nekrolog

Jan Havránek (7. 6. 1928-1. 9. 2003)
(Jiří Pešek)
s. 196

Konference a výstavy

Přípravy 20. mezinárodního kongresu historických věd
(Jaroslav Pánek)
s. 209

Problematika českých dějin na 38. mezinárodním medievistickém kongresu v Kalamazoo
(Jiří Mikulec)
s. 214

Sjezd německých historiků v Halle
(Miloslav Polívka)
s. 215

XXIV. mezinárodní komeniologické kolokvium
(Tomáš Sterneck)
s. 218

Konstrukce minulosti na periferii Evropy
(Marie Bláhová)
s. 219

Prameny a tradice charitativní kultury ve střední Evropě
(Marie Bláhová)
s. 221

Franky ve středověku
(Miloslav Polívka)
s. 223

Budapešťská konference o Ferdinandovi I.
(Jaroslav Pánek)
s. 224

Francouzská revoluce a její vliv na evropskou historiografii 19. století
(Milan Řepa)
s. 226

Nový cyklus seminářů Masarykova ústavu
(Josef Tomeš)
s. 226

22. vědecké zasedání Archivu hlavního města Prahy: Město a voda: Praha, město u vody
(Ivana Ebelová)
s. 228

Knihy došlé redakci

s. 232

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 232