Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 4/2003

OBSAH / CONTENTS

STUDIE / STUDIES

ŠMAHEL František, Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377-1378. I. Prolegomena: nové poznatky a otázky
(Eine Studie über die Reise Karls IV. nach Frankreich 1377-1378. I. Prolegomena: Neue Erkenntnisse und Fragen)
s. 781-817

CERMAN Ivo, Vzdělání a socializace kancléře Rudolfa Chotka
(Bildung und Sozialisierung des Kanzlers Rudolph Chotek)
s. 818-853

MATERIÁLY / ARTICLES

ČECHUROVÁ Jana - KUKLÍK Jan Jr., Historikovy hovory s prezidentem o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Válečná setkání Jana Opočenského a Edvarda Beneše
(Gespräche zwischen Historiker und Präsident über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Kriegstreffen von Jan Opočenský und Edvard Beneš)
s. 854-881

DISKUSE / DISKUSSION

DAVID Zdeněk V., Celistvost církve pod obojí a otázka novoutrakvismu
(The Integrity of the Bohemian Utraquist Church and the Problem of Neo-Utraquism)
s. 882-910

DOKUMENTY / DOCUMENTS

Petice 17. listopadu 2003: Prohlášení Sdružení historiků ČR k ohrožení výuky dějepisu v ČR
s. 911-912

Připomínky k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě, parlamentní tisk č. 428
s. 913-915

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

SVOBODNÝ Petr, Dějiny medicíny na přelomu tisíciletí
s. 916-927

Recenze

SEMOTANOVÁ Eva, Historická geografie českých zemí (František Musil) s. 928 - HADRAVOVÁ Alena-HADRAVA Petr (edd.), Tychonis Brahe Astronomiae instauratae mechanica; HADRAVOVÁ Alena-HADRAVA Petr (vyd.), Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu; CHRISTIANSON John Robert-HADRAVOVÁ Alena-HADRAVA Petr-ŠOLC Martin (edd.), Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science (Jan Horský) s. 931 - KNOZ Tomáš, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře (Ivana Čornejová) s. 937 - REZNIKOW Stéphane, Francophilie et identité tcheque (1848-1914) (Doubravka Olšáková) s. 940 - DÖNNINGHAUS Victor, Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft. Symbiose und Konflikte (1494-1941) (Jiří Pešek) s. 944 - BĚLOŠEVSKÁ Ljubov (ed.), Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice 1919-1939 (Méně známé aspekty) (Tetjana Pavlush) s. 947

Zprávy

s. 950

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 986

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Nekrology

Zemřel Milan Švankmajer
(Radomír Vlček)
s. 990

Konference a výstavy

13. slavistický kongres v Lublani
(Jaroslav Pánek)
s. 993

Mezinárodní kongres o dějinách 18. století a osvícenství v Los Angeles
(Martina Grečenková - Jaroslav Pánek)
s. 997

Mezinárodní komise pro dějiny měst
(Josef Žemlička)
s. 1001

Státnost a etnicita: srovnávací a nadnárodní perspektivy v Evropě
(Milan Řepa)
s. 1001

V hlavní roli jazyk
(Milan Hlavačka)
s. 1003

Člověk, společnost, dějiny
(Zdeněk Bezecný)
s. 1006

Problémy české historiografie na přelomu 20. a 21. století
(Radomír Vlček - Ladislav Hladký)
s. 1007

Causa creandi. O pragmatismu historického pramene
(Marie Bláhová)
s. 1009

Dvorské dějepisectví ve středověké Evropě
(Marie Bláhová)
s. 1009

Kolektivní představy o svobodě v raně novověké Evropě
(Václav Bůžek - Zdeněk Vybíral)
s. 1012

Bavorská zemská výstava 2003: Zimní král
(Lenka Bobková - Jana Hubková)
s. 1014

Vranovský seminář o rekatolizaci
(Kateřina Zilynská)
s. 1016

Olomoucká konference o monsignoru Janu Šrámkovi
(Aleš Vyskočil)
s. 1017

Jubilejní desáté zasedání česko-polské Kladské komise historiků
(Eva Semotanová)
s. 1019

Liberecký seminář potřinácté
(Robert Kvaček)
s. 1021

Seminář k 300. výročí založení gymnázia v Benešově
(Jaroslav Šebek)
s. 1022

Knihy došlé redakci

s. 1024

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 1024