Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 3/2003

 

OBSAH / CONTENTS

 

STUDIE / STUDIES

 

Čechura Jaroslav
Charakter rebelií roku 1680 v Čechách
(Der Charakter der Rebellionen von 1680 in Böhmen)
s. 457-485

David Zdeněk V.
Národní obrození jako převtělení Zlatého věku
(Czech National Awakening as a Renaissance of the Sixteenth Century)
s. 486-518

MATERIÁLY A DISKUSE / ARTICLES AND DISCUSSION

GRULICH Josef
Zkoumání "maličkostí" (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie)
(Die Erforschung der "Kleinigkeiten" (Zu Entstehung und Bedeutung der Mikrogeschichte))
s. 519-547

Kučera Jaroslav
Politický či přirozený národ?
K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného období
(Nation oder Volk? (Zur Auffassung von der Nationalität in der tschechoslowakischen Rechtsordnung der Zwischenkriegszeit))
s. 548-568

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

RAKOVÁ Svatava
Pobělohorské Temno v české historiografii 90. let: pokus o sondu do proměn historického vědomí
s. 569-58

Recenze

Samsonowicz Henryk, Północ - Południe (Miloš Řezník) s. 589 - KOUŘIL Pavel - PRIX Dalibor - WIHODA Martin, Hrady českého Slezska (Josef Žemlička) s. 591 - HRDLIČKA Josef, Hodovní stůl a dvorská společnost: Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), (Martin Franc) s. 597 - Koller Alexander (ed.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturforschung (Jiří Pešek) s. 599 - Kizik Edmund, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII. wieku, Studium z nowożitnej kultury funeralnej (Olga Fejtová) s. 603 - KAZBUNDA Karel, Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové. Stolice dějin na české univerzitě v Praze. 1914-1918. (Ivan Šedivý) s. 606

Zprávy

s. 608

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 653

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Informace o společných (mezinárodních) komisích historiků (usp. Petr Svobodný)
s. 658-666

Nekrology

Úmrtí docentky Květy Mejdřické
(Jan Havránek)
s. 667

Jörg Kurt Hoensch
(Miloslav Polívka)
s. 669

Zemřel Zdeněk Boháč
(Josef Žemlička)
s. 672

Konference

Konference o komunikaci a individuálním sebevyjádření v pramenech pozdního středověku a raného novověku
(Jaroslav Pánek - Miloslav Polívka)
s. 674

Kolokvium k otázkám vývoje národního vědomí na Moravě! !
(Josef Harna)
s. 676

Konference o dějinách parlamentarismu ve střední a východní Evropě
(Jaroslav Pánek)
s. 678

Kolokvium o ruské a ukrajinské národní identitě
(Radomír Vlček)
s. 680

Knihy došlé redakci

s. 681

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 682

Zasláno redakci

s. 695