Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 2/2003

 

OBSAH / CONTENTS

 

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

PLESZCZYŃSKI Andrzej, Sobeslaus - ut Salomon, ut rex Ninivitarum Gesta, rituály a inscenace - propagandistické nástroje boje českého knížete v konfliktu s opozicí (1130-1131)
(Sobeslaus - ut Salomon, ut rex Ninivitarum. Gesten, Rituale und Inszenierungen - propagandistische Kampfmittel des böhmischen Herzogs im Konflikt mit der Opposition (1130-1131))
s. 237-260

ČORNEJ Petr, Pád Jana Želivského
(Der Sturz des Jan Želivský)
s. 261-305

WINTERS Stanley B., Otakar Odložilík - historik, který odešel do země zaslíbené
(Otakar Odložilík - An Historian who went to the Promised Land)
s. 306-331

DISKUSE / DISKUSSION

RYANTOVÁ Marie, Ještě jednou po stopách Knihy o Kosti
s. 332-344

KUČERA Martin - HRDLIČKA Jaroslav - KRAUSOVÁ Renata, Dvakrát in margine Boučkova Jana Slavíka
s. 345-352

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

BARON Roman, Politická kultura v moderní polské historiografii
s. 353-375

PEŠEK Jiří, Revoluce 1848/1849 očima německé historiografie let 1997-2002
s. 376-381

Recenze

CORNELISSEN Christoph (ed.), Geschichtswissenschaften. Eine Einführung (Jiří Pešek) s. 382 - SCHMITT Jean-Claude-OEXLE Otto Gerhard (edd.), Les tendences actuelles de l´histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne (Zdeněk Müller) s. 387 - SOMMER Petr, Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury (Dušan Třeštík-Josef Žemlička) s. 390 - VELÍMSKÝ Tomáš, Hrabišici. Páni z Rýzmburka (Robert Šimůnek) s. 393 - POLC Jaroslav V.-HLEDÍKOVÁ Zdeňka, Pražské synody a koncily předhusitské doby (Blanka Zilynská) s. 396 - FUDGE Thomas (ed.), The Crusade against Heretics in Bohemia, 1418-1437. Sources and documents for the Hussite Crusades (Pavel Soukup) s. 400 - MALÝ Karel-PÁNEK Jaroslav, Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) (Eduard Maur) s. 404 - HARTMANN Peter Claus, Kulturgeschichte des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1806. Verfassung, Religion und Kultur (Jaroslav Pánek) s. 408 - KOWALSKÁ Eva, Evanjelické a.v. spoločenstvo v 18. storočí. Hlavné problémy jeho vývoja a fungovania v spoločnosti (Olga Fejtová) s. 413 - MAJEWSKI Piotr, Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach (Jindřich Dejmek) s. 415 - KAŠPAR Oldřich, Dějiny Karibské oblasti (Josef Opatrný) s. 421

Zprávy

s. 425

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 466

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

POKORNÝ Jiří, Deset let katedry dějepisu a didaktiky dějepisu
s. 471

Nekrology

Za Zdeňkem Sládkem
(Jaroslav Valenta)
s. 473

Konference

Databáze v historické vědě
(Barbora Křivohlavá-Jiří Stočes)
s. 475

Kořeny středoevropských a hornoslezských hospodářských dějin
(Marie Bláhová)
s. 478

Mezinárodní interdisciplinární kolokvium o dějinách raně novověké kultury
(Jaroslav Pánek)
s. 480

Absolutismus, habsburská monarchie a české země na konferenci v Lipsku
(Jaroslav Pánek)
s. 483

Mezinárodní vědecké zasedání k náboženským migracím v raném novověku
(Jiří Mikulec)
s. 486

Konference o integraci střední Evropy za Ferdinanda I.
(Jaroslav Pánek)
s. 487

Pražské městské elity středověku a raného novověku - jejich proměny, zázemí a kulturní profil
(Lenka Bobková-Blanka Zilynská)
s. 490

Sekularizace v Bavorsku. Kulturní zlom nebo modernizace?
(Milada Krausová)
s. 493

Seminář a výstava k 250. výročí příchodu piaristů do Prahy
(Václav Bartůšek)
s. 494

Mezinárodní sympózium o slovanské vzájemnosti
(Radomír Vlček)
s. 496

František Graus - člověk a historik
(Roman Ferstl)
s. 497

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2002 v Opavě
(Josef Hrdlička)
s. 498

Knihy došlé redakci

s. 500

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 500