Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 1/2003


OBSAH / CONTENTS

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

BENEŠ Zdeněk, Kleió ve škamnách a na stupínku. Několik poznámek k situaci českého školního dějepisu
(Clio vor und hinter dem Lehrerpult. Einige Bemerkungen zur Situation des Geschichtsunterrichts an den tschechischen Schulen)
s. 1-26

TINKOVÁ Daniela, Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti
(Prévenir ou punir? Le probleme de l´infanticide dans la société des Lumieres)
s. 27-76

KOZÁK Jiří, Spory o úpravu ústavního poměru Čechů a Slováků 1945-1948
(Streitigkeiten über die verfassungsrechtlichen Änderungen des Verhältnisses der Tschechen und Slowaken im Jahren 1945-1948)
s. 77-105

DISKUSE / DISKUSSION

ČECHURA Jaroslav - ČECHUROVÁ Jana, Znovu po stopách Pekařova třetího dílu Knihy o Kosti
s. 106-120

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Recenze

BYLINA Stanisław, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza (František Šmahel) s. 121 - LANGER Andrea-MICHELS Georg (edd.), Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert (Jiří Pešek) s. 125 - RATAJ Tomáš, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí (Josef Hrdlička) s. 131 - KIZIK Edmund, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku (Olga Fejtová) s. 134 - MIKULEC Jiří, Barokní náboženská bratrstva v Čechách (Jaroslav Pánek) s. 137 - BUCHHOLZ Kai-LATOCHA Rita-PECKMANN Hilke-WOLBERT Klaus (Hg.), Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Kunst und Leben um 1900 (Tomáš Hermann) s. 141 - HANZAL Josef, Josef Pekař. Život a dílo (Bořivoj Čelovský; Zdeněk Beneš) s. 145

Zprávy

s. 151

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 192

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

PEŠEK Jiří, 475 let Filipovy Univerzity v Marburgu
s. 196

Nekrology

Naplněný osud Josefa Hanzala (11. března 1934-25. června 2002)
(Petr Čornej)
s. 199

Konference

Regiony a města. Přínosy mezinárodního bádání a jeho perspektivy
(Josef Žemlička)
s. 204

Česko-polská konference ve Włodavě
(Jaroslav Pánek)
s. 205

Dvanáctý liberecký seminář
(Robert Kvaček)
s. 207

Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti (Brno, 6. listopadu 2002)
(Roman Baron)
s. 208

Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích v 60. letech 20. století
(Pavla Horská)
s. 209

Česko-francouzské akademické dni v Paříži 7.-9. listopadu 2002
(Eduard Maur)
s. 210

Historické vědomí v židovském kontextu
(Iveta Vondrášková)
s. 212

Oblíbencův pád. Dvorské strany v Evropě od 13. do 17. století
(Ivo Cerman)
s. 213

Horní Lužice v raně novověké Evropě. Politika - hospodářství - kultura
(Lenka Bobková)
s. 216

Ferdinand I. (1503-1564) - arcikníže, král, císař
(Václav Bůžek)
s. 218

Evropa v letech 1938-1950 z perspektivy nucených migrací
(Lucie Pánková)
s. 219

XXVII. mikulovské sympozium Vývoj církevní správy na Moravě
(Pavel Krafl)
s. 221

Konference k 800. výročí kláštera v Chotěšově
(Hana Pátková)
s. 223

Knihy došlé redakci

s. 224

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 224