Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Český časopis historický

Je ústředním historickým časopisem, vycházejícím od roku 1895 (založeným 17. 11. 1894), zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. Od svého počátku je recenzovaným periodikem, v němž jsou jednotlivé studie posuzovány alespoň dvěma recenzenty a na základě jejich posudků pak rozhoduje redakční rada. Usiluje o to, aby se na jeho stránkách setkávaly jak různé metodologické přístupy, tak názory různých generací historiků. Vědecká rada dbá o to, aby v ČČH byly publikovány příspěvky odborníků z celé České republiky a aby časopis nabízel zásadní informace o zahraniční produkci i závažné informace z vědeckého života.
Je veden v mezinárodních databázích SCOPUS  a ERIH (Category INT1). Z rozhodnutí RVVI je také součástí českého Seznamu recenzovaných a neimpaktovaných periodik. 

Vydává:   
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
Published by Institute of History of the Czech Academy of Sciences

Adresa / Address:
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Nový Prosek
Tel.: +420 225 443 337
E-mail: cch@hiu.cas.cz
ISSN 0862-6111

ČČH vychází čtvrtletně / ČČH is published quarterly
Cena jednotlivého výtisku: 130,- Kč

Vedoucí redaktoři/Editors-in-chief:

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií UK Praha)

Výkonný redaktor/Managing Editor:

PhDr. Jan Slavíček, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
E-mail: slavicek@hiu.cas.cz

Technický redaktor/Administrative Editor:

Jaroslav Novotný (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
E-mail: novotny@hiu.cas.cz

Vědecká rada/Scientific Board:

Zdeněk Beneš (Univerzita Karlova), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Milan Hlavačka (HÚ AV ČR, v. v. i.), Martin Holý (HÚ AV ČR, v. v. i.), Michaela Hrubá (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem), Tomáš Knoz (Masarykova univerzita), Robert Kvaček (Univerzita Karlova), Jiří Lach (Univerzita Palackého v Olomouci), Václav Ledvinka (Archiv hlavního města Prahy), Jiří Malíř (Masarykova univerzita), Jan Němeček (HÚ AV ČR, v. v. i.), Svatava Raková (HÚ AV ČR, v. v. i.), Eva Semotanová (HÚ AV ČR, v. v. i.), Petr Sommer (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), Miroslav Šedivý (Západočeská univerzita), Petr Vorel (Univerzita Pardubice), Josef Žemlička (HÚ AV ČR, v. v. i.)

S redakčním kruhem/with Editorial Board:

Marie Buňatová (Praha), Ivan Hlaváček (Praha), Zdeněk Hojda (Praha), Miroslav Hroch (Praha), Magdaléna Pokorná (Praha), Ivan Šedivý (Praha)

Mezinárodní vědecká rada/International Scientific Board:

Hugh L. Agnew (Washington), Joachim Bahlcke (Stuttgart), Detlef Brandes (Düsseldorf), Robert J. W. Evans (Oxford), Henryk Gmiterek (Lublin), Wojciech Iwańczak (Warszawa), Dušan Kováč (Bratislava), Piotr M. Majewski (Varšava), Antoine Marès (Paris), Ralph Melville (Mainz), Nicolette Mout (Leiden), Taku Shinohara (Tokio), Thomas Winkelbauer (Wien)

Pokyny pro autory

Přijímání objednávek:
Česká pošta
-
telefonicky na bezplatné lince 800 300 302
- na www.periodik.cz
- písemně na adrese: Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00  Praha 9
- e-mailem: postabo.prstc@cpost.cz
Suweco CZ, s. r. o. (www.suweco.cz)
Kosmas, s. r. o. (www.kosmas.cz)

pro Slovensko:
Magnet Press
, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P.O. Box 17, 851 04 Bratislava, SR, 
tel.: 01/67201931-33, fax: 02/67201930, e-mail: predplatne@press.sk

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany
Fax: 089/54218218

Jednotlivá čísla lze zakoupit:
- Historický ústav AV ČR, v. v. i
., Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 443 233, e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz 
Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.
- Knihkupectví Academia - www.academia.cz
Zájem dalších knihkupectví o prodej ČČH vítáme.

OBSAH ROČNÍKŮ
2003:
číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4 
2004: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4 
2005: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4 
2006: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4 
2007: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4 
2008: číslo 1číslo 2, číslo 3, číslo 4 
2009: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2010: číslo 1číslo 2, číslo 3, číslo 4 
2011: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2012: číslo 1, číslo 2, číslo 3-4
2013: číslo 1, číslo 2číslo 3, číslo 4
2014: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4obsah čísel 1-4/2014
2015: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4obsah čísel 1-4/2015
2016: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4, obsah čísel 1-4/2016
2017: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4, obsah čísel 1-4/2017  
2018: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4, obsah čísel 1-4/2018
2019: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4, obsah čísel 1-4/2019 
2020: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4, obsah čísel 1-4/2020 

Čísla v elektronické podobě ZDE


Výběr z databází:
SCOPUS
ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) – ERIH
Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult)
Recensio.net - Rezensionsplattform für die europäische Geschitswissenschaft
ProQuest