Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Nabídka nakladatelství

           

Řada A - Monographia
Seznam publikací  ZDE

Řada B - Editiones
Seznam publikací  ZDE

Řada C - Miscellanea
Sv. 24. Pavel Otmar KRAFL a kolektiv
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations
Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae. Praha, HÚ 2016, 240 s. + 16 s. příloh
Naše cena: 260 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.
Sv. 23. Petr PROKŠ a kol.
České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. (2010) 
Anotace    Svazek je rozebrán.
Sv. 22. Emil VORÁČEK a kol. 
The Disintegration of Czechoslovakia in the End of 1930s. Policy in the Central Europe. (2009)
Naše cena: 75 Kč (po slevě)   Anotace
Sv. 21. Regiony, časoprostorové průsečíky? 
(Vědec. red.): Robert Šimůnek. (2009) 
Svazek je rozebrán.

Sv. 20. Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové
(Ed.): Pavel B. Kůrka, Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka. (2008) 
Anotace     Svazek je rozebrán 
Sv. 19. Sacri canones servandi sunt. 
Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV.
(2008)
Svazek je rozebrán. 
Sv. 17. Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války
(Ed.): Zlatica Zudová-Lešková. (2007)  
Svazek je rozebrán.

Sv. 16. Cestou dějin.
K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Sv. 1, 2.
(2007)
Naše cena: 400 Kč (po slevě)

Sv. 15. Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel 
věnovaný profesoru Josefu Petráňovi
. (2004)
Naše cena: 349 Kč (po slevě)

Sv. 14. In memoriam Josefa Macka (1922-1991) 
Naše cena: 135 Kč (po slevě)  Svazek je rozebrán.

Sv. 13. K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Jaroslava Marka 

Naše cena: 135 Kč (po slevě)  Svazek je rozebrán.

Řada D - Bibliographia

Svazky 2 - 16  ZDE 

Řada E - Encyclopaedica
Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek IV, D-G
(dadaismus - gymnázium)
(Věd. red.): Jaroslav Pánek. (2015)
Naše cena: 560 Kč  Úvod
Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek III, Č/2 
(česko-pruské vztahy - čtyři pražské artikuly)

(Věd. red.): Jaroslav Pánek. (2012). Naše cena: 560 Kč  Úvod   Svazek je rozebrán.
Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek II, Č/1 
(čarodějnické procesy - česko-portugalské vztahy)

(Věd. red.): Jaroslav Pánek. (2011). Naše cena: 560 Kč  Úvod    Svazek je rozebrán
Akademická encyklopedie českých dějin. A-C. 
(Věd. red.): Jaroslav Pánek. (2009). Naše cena: 280 Kč (po slevě)
Anotace     Svazek je rozebrán
Český časopis historický

Obsahy ročníků  ZDE        
Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma
 
Obsahy čísel ZDE
Slovanský přehled
 Obsahy ročníků  ZDE
Folia Historica Bohemica
       
Od svazku 20 - 27 supplement  ZDE
Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova

 
Svazky 1 - 14  včetně supplementa  ZDE  
Poznámka: Posledním svazkem periodika je číslo 14 (2010).

Historická geografie

 
Od svazku 28 včetně supplement  ZDE  

Historický atlas měst České republiky

 
Od svazku 4   ZDE  

Hospodářské dějiny. Economic History

Od svazku 16   ZDE
Poznámka: Hospodářské dějiny až do čísla 27/2 vydával Historický ústav AV ČR,
od následujícího čísla přešlo vydávání i distribuce pod FF OU, Reální 5, 701 03 Ostrava

Mediaevalia Historica Bohemica
   
Od svazku 10 včetně supplement   ZDE  
Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století. Modern History

Od svazku 4  včetně supplement   ZDE   

Slovanské historické studie

  
Od svazku 22   ZDE  

Biografický slovník českých zemí
 
Vydané svazky  ZDE
Politické programy

Sv. 7. Politické programy českého politického katolicismu 1894-1938
(Ed.): Pavel Marek. (2011)
Naše cena: 189 Kč

Sv. 6. Politické programy českých pokrokových stran 1896-1920
(Eds.): Josef Harna, Martin Kučera. (2010)
Naše cena: 189 Kč

Sv. 5. Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938 
(Eds.): Josef Harna, Vlastislav Lacina. (2007)
Naše cena: 70 Kč (po slevě)  Svazek je rozebrán.

Sv. 3. Politické programy českých národních stran 1860-1890 
(Ed.): Pavel Cibulka. (2000)
Svazek je rozebrán.

Sv. 2. Politické programy českoslovanské a československé
Sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948

(Ed.): Petr Prokš (1999)
Svazek je rozebrán.
Sv. 1.  Politické programy českého národního socialismu
(Ed.): Josef Harna (1998) 
Svazek je rozebrán.
Dokumenty československé zahraniční politiky
Československá zahraniční politika na sklonku války 1945
Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/6
K vydání připravili: Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková
Praha, Historický ústav 2015, 610 s. Naše cena: 326 Kč  Anotace
Československá zahraniční politika v roce 1942
Dokumenty československé zahraniční politiky sv. II
(1. srpen - 31. prosinec 1942)
Praha, Historický ústav 2015, 504 s.  Naše cena: 326 Kč  Anotace 
                      
Seznam všech svazků  ZDE
Fontes Rerum Bohemicarum. Series nova / Prameny dějin českých. Nová řada

Sv. 1. Svazek je rozebrán

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V (1346-1355)


Fasciculus 3 (1350-1352).
Jana Zachová (ed.). Naše cena: 350 Kč (po slevě)  

Mimo edice a řady
Seznam publikací   ZDE