Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Rekonstrukční mapy HAM ČR

Historický atlas měst ČR ve své tištěné podobě obsahuje nejen texty a reprodukce starých map, plánů a vyobrazení, ale také tzv. rekonstrukční mapy a digitální modely historických krajin měst a jejich okolí. Od roku 1995 vyšlo ve svazcích atlasu několik desítek rekonstrukčních map a digitálních modelů od renomovaných autorů ve spolupráci s neméně renomovanými znalci GIS a digitální kartografie.

Rekonstrukční mapy a digitální modely jsou běžně užívány jako metody a prostředky vědeckého výzkumu (historického, geografického, archeologického, urbanistického, v památkové péči aj.) a nástroje zpracování výsledků vědecké práce. Termín „rekonstrukční mapy“ se již před časem vžil pro tematické mapy, zachycující stav historických krajin, jejich vývoj a změny od pravěku do nedávné současnosti a je v odborné  komunitě, pracující s těmito mapami, běžně užíván.

Dosud nebyly rekonstrukční mapy z Historického atlasu měst ČR souhrnněji představeny. Tvoří nepominutelný celek s množstvím témat, spjatých s dějinami měst a jejich okolím napříč staletími. Jsou výrazem intenzívního výzkumu urbánních krajin v době preindustriální i industriální. Právem zaslouží, aby byly zpřístupněny odborné i laické veřejnosti. Historický ústav AV ČR tak rovněž reaguje na oprávněný požadavek soudobé zahraniční i domácí vědy, jímž je otevřený přístup k vědeckým informacím (open access).
 
Rekonstrukční mapy, vydávané v Historickém atlasu měst ČR, jsou tematicky rozdílné s ohledem na specifika jednotlivých městských obcí. Převážně se soustřeďují na prostorový vývoj měst, územně správní problematiku, městské hospodářství či kulturní zajímavosti. V mnoha případech reflektují také období před založením města.

Rekonstrukční mapy byly zpracovány v rámci řešení grantů:

Historický atlas měst České republiky, Historical Town´s Atlas of the Czech Republic, grant GAČR, 404/94/0883, 404/97/0651, 404/00/1706, 404/03/1081, 404/06/1260, 404/09/0897

Výzkumné centrum historické geografie, GAČR, P410/12/G113

Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru), grant ministerstva kultury NAKI II,
DG18P02OVV015

Názvy a autory rekonstrukčních map s textovými komentáři k mapám (pokud byly zpracovány), naleznou uživatelé na http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/ po prokliknutí atlasových obálek v Podrobném seznamu map, plánů a vyobrazení.

Zpřístupnění rekonstrukčních map na stránce http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr/rekonstrukcni-mapy.ep/ (připravila Dana Vondrášková, HÚ AV ČR) bylo realizováno v rámci výzkumného programu Akademie věd ČR Strategie AV21, Paměť v digitálním věku. Digital Humanities - zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku. Rekonstrukční mapy z Historického atlasu měst ČR zachycují paměť urbanizovaných krajin českých zemí, jsou sondami do regionálních dějin a  identit a představují přínos ke srovnávacímu studiu měst v mezinárodním měřítku, využitelný ve veřejném prostoru i ve vzdělávání.

Další typ rekonstrukčních map, které jsou jednotně obrazem krajiny příslušného města v době před nástupem industralizace, urbanizace a dopravní revoluce, tj. před polovinou 19. století, je dostupný ze stránky http://towns.hiu.cas.cz/. Jejich zpracování je podporované projektem GAČR Výzkumné centrum historické geografie, P410/12/G113. Tyto mapy byly připraveny s  využitím povinných císařských otisků map stabilního katastru z 20.- 40. let 19. století, uložených v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru. V Historickém atlasu měst ČR nebyly vydány tiskem. Patří typologicky k mapovým rekonstrukcím, s nimiž pracují evropští odborníci, sdílející metodologické postupy tvorby historických atlasů měst v rámci činnosti  Evropské komise pro dějiny měst (International Commission for the History of Towns). Na jejich tvorbě se podíleli Eva Chodějovská (dříve HÚ AV ČR), Lucie Kupková s týmem studentů (PřF UK) a Jiří Krejčí (FSv ČVUT). 

Všechny rekonstrukční mapy na stránkách http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/
http://towns.hiu.cas.cz/ jsou k prohlížení a ke stažení zpřístupněny se souhlasem autorů. Rekonstrukční mapy, kde se souhlas autorů zatím nepodařilo získat, jsou zpřístupněny pouze k náhledu.

                                                                                                                                    Eva SemotanováLitoměřice Pardubice České Budějovice Děčín Hradec Králové Slaný Tábor Jihlava Třebíč Telč Český Krumlov Trutnov Chrudim Libeň Tišnov