Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Charakteristika

CO JE HISTORICKÝ ATLAS MĚST ČESKÉ REPUBLIKY?


Projekt Historický atlas měst České republiky, realizovaný v Historickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., byl zahájen v roce 1994 jako součást evropského projektu historických atlasů k srovnávacím dějinám měst, připravovaných pod záštitou Commission internationale pour l’histoire des villes.

Výrazným rysem Historického atlasu měst České republiky je jeho transdisciplinární charakter. Atlas shrnuje a prezentuje dějiny měst v historických, urbanistických, hospodářských, regionálních, demografických, politických i kulturních souvislostech prostřednictvím reprodukcí starých map a plánů, rekonstrukčních map, ikonografického materiálu a textu. Pracuje s výsledky archeologie, dějin osídlení, historické geografie, studia patrocinií i ostatních oborů a pracovních postupů, to vše s využitím kartografických pramenů i rekonstrukčních map a digitální kartografie. Otevírají se tím netradiční průzory do života středověkého, novodobého i moderního města a vývoje jeho areálu. Zpracovávání jednotlivých svazků atlasu také podporuje rozvoj regionálního historického a vlastivědného bádání. Zároveň propojuje základní výzkum s aplikovaným.

Pro studium vývoje procesu urbanizace v českých zemích a dějin městských obcí je tvorba Historického atlasu měst České republiky nesporným přínosem. Umožňuje aplikaci komparativních přístupů v rozsahu domácích i evropských regionů v řádu velikostních i hodnotových úrovní a jejich rozmanitosti, a to nejen převážně z pohledu historické demografie, jako tomu bylo dosud, ale také v souvislostech s proměnami a vzájemnými interakcemi městské obce a krajiny. Svým rozsahem umožňuje projekt již nyní komparativní výzkum urbanizačního procesu v Česku, střední Evropě a spolu s dalšími historickými atlasy evropských zemí také ve vybraných částech evropského kontinentu od středověku do současnosti. Jde o soubor městských obcí rozdílné velikosti, způsobů založení i topografie s bohatou historií a pestrými osudy jejich obyvatel. Zvláštní pozornost je věnována pražské městské aglomeraci a městům, které jsou zařazeny do seznamu památek UNECSO.

Detailní pramenná rešerše, která přípravě každého svazku Historického atlasu měst České republiky předchází, umožňuje korigovat některé tradiční omyly a současně známé skutečnosti interpretovat v nových kontextech – jako jedno z aktuálních badatelských témat se nabízí symbióza, konkurence a konflikty mezi městy (městskými obcemi) a kláštery, k dalším tématům náleží problematika vztahů měst a šlechty (poslední výzkumy na vytipovaných lokalitách ukazují, že šlechtická domovní držba představovala ve většině měst nezanedbatelný podíl, z čehož vyplývá řada dalších rovin kontaktů v každodenním životě); u nás i v zahraničí v posledních letech intenzivně studovaná problematika vizualizace a reprezentace prostřednictvím architektury a jejích výrazových prostředků naznačuje, že podobné spektrum otázek si lze klást i v případě našich měst a reprezentativní budovy – ať financované městskými obcemi či ambiciózními jednotlivci – tak interpretačně obohacovat o nové kontexty. Řešitelé projektu průběžně hledali a hledají další nestandardní pohledy a nové inspirace ve výzkumu krajiny města v modelových případech.

V oblasti aplikovaného výzkumu lze systematicky využívat svazky atlasu v památkové péči, k aktivní ochraně, rekultivaci a tvorbě krajiny a k jejímu udržitelnému rozvoji (zejména krajinné plánování, ochrana historické krajiny, tvorba urbanizovaného prostoru v krajině, obnova historických komunikací a zeleně, tvorba krajiny pro sanace po těžbě aj.). Představitelé samospráv vítají Historický atlas měst České republiky nejen jako vhodnou a hodnotnou prezentaci svého města, ale také jako podklad pro tvorbu územních plánů a další praktické otázky městského urbanismu a architektury. Na základě vědomí o atlasových svazcích v širší veřejnosti poskytuje pracovní tým řadu konzultací k dějinám měst a městské krajiny a poskytuje k využití prameny z Mapové sbírky Historického ústavu AV ČR, v. v. i.


Zajištění realizace projektu

Realizace projektu byla ro roku 2015 zajištěna grantovým projektem Grantové agentury ČR Historický atlas měst České republiky (postupně se jednalo o granty GA ČR: 404/94/0883, 404/97/0651, 404/00/1706, 404/03/1081, 404/06/1260, 404/09/0897, 13-11425S). Menší finanční příspěvky poskytla města, např. na překlady resumé. Některá města rovněž umožnila využití kartografických a ikonografických pramenů z vlastních fondů a sbírek bez poplatků za reprodukční práva. O prestiži Historického atlasu měst České republiky svědčí nejen zájem místních samosprávných orgánů, ale i skutečnost, že města Chomutov a Plzeň (sv. č. 16 a 21) se rozhodla vydat svůj atlas v rámci atlasové řady vlastním nákladem.
Svazky č. 26 Most a č. 29 Nový Bydžov (v přípravě) jsou součástí urbánních studií Výzkumného centra historické geografie (grant GAČR č. P410/12/G113 s PřF UK na léta 2012-2018). Do roku 2015 bylo vydáno 28 svazků, svazek č. 29 (Nový Bydžov) vyjde v roce 2017. Zajištěna je aktualizace Mapového portálu Historického atlasu měst České republiky, spjatá s jeho výraznou obměnou. Pokračování projektu je dlouhodobou záležitostí, spjatou s řešením mnoha koncepčních otázek, ale také se zajištěním dalšího financování.


Kdo se na vzniku atlasu podílí?

Vznik jednotlivých atlasových svazků po stránce autorské, redakční i organizační zabezpečuje tým pracovníků Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Eva Chodějovská, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, Aleš Vyskočil a Josef Žemlička. Do projektu je formou dílčích autorských podílů, konzultací a heuristiky a rešerší zapojena řada spolupracovníků z regionů. Atlas tak napomáhá k prohloubení studia regionů a rozvoji regionálního bádání, ke zvýšení prestiže regionálních dějin a umožňuje šíření poznatků o vývoji městských obcí na mapách a plánech do škol i mezi laickou veřejnost. Spolupráce je rovněž rozvíjena na bázi institucionální, např. s vysokými školami, archivy, muzei apod., domácími i zahraničními. K externím spolupracovníkům patří dále lektoři, kteří bedlivě sledují odbornou úroveň atlasu jako mezinárodního projektu, fotografové, překladatelé a pracovníci grafických studií.


Ocenění

Projekt Historický atlas měst České republiky získal následující ocenění: „Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum“ za rok 2004 (udělena 8. listopadu 2004) a cenu Kartografické společnosti České republiky v kategorii Atlasy, soubory a edice map „Mapa roku 2004“ (udělena 6. května 2005); nominován byl opět v roce 2014.


Zkušenosti a další spolupráce

Během řešení grantových projektů k Historickému atlasu měst České republiky dochází k dílčím proměnám obsahu jednotlivých svazků, a to v mapové, obrazové i textové části. Tyto proměny se neodchylují od mezinárodní koncepce atlasů, ale reflektují nové pohledy na vývoj městské krajiny, procesu urbanizace v českých zemích i v zahraničí a využívají nové metody, zejména v oblasti tvorby rekonstrukčních map a digitálních modelů krajiny (viz níže).

V průběhu řešení projektu navázal pracovní tým  řadu nových kontaktů v České republice i v zahraničí, zejména v Německu, Polsku a Itálii, ale také v dalších zemích, které se účastní projektu historických atlasů měst nejen prostřednictvím členů Evropské komise pro dějiny měst (Commission internationale pour l’histoire des villes). Atlas byl prezentován na řadě konferencí, domácích i mezinárodních.

                                                                                                                                        Eva Semotanová
                                                                                                                                            duben 2016 

Úvod ke svazkům č. 1-5
Úvod ke svazkům č. 6-10
Úvod ke svazkům č. 11-20
Úvod ke svazkům č. 21-25