Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
Historical Geography 
35/1 (2009)


OBSAH


STUDIE

Jiří KUPKA
Historická krajina a institut krajinného rázu. Možnosti ochrany dochovaných znaků historické krajiny formou ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Václava HORČÁKOVÁ
Prostor zmizelý i současný – rekonstrukce v prostředí Google

Petr NOVÝ
Cesta přes horu Osek do končin kraje bechyňského. Archeologie starých cest jako součást historickogeografického bádání 

Dušan CENDELÍN
Postavení Uherského Brodu na raně středověké dopravní síti ve světle objevů reliktů zaniklých dopravních tras

Robert ŠIMŮNEK
Krajina a příroda ve vnímání a myšlení středověkého člověka

Petr MEDUNA – Jiří SÁDLO
Bezdězsko – Dokesko. Krajina mezi odolností a stagnací

Eva SEMOTANOVÁ
Kladsko jako barokní komponovaná krajina?

Ivana TRPÁKOVÁ – Pavel TRPÁK
Proměny polabské krajiny národního hřebčína Kladruby nad Labem ve světle starých map a archivních podkladů

Věra VÁVROVÁ – Markéta ŠANTRŮČKOVÁ
Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k I. vojenskému mapování

Irena BUKAČOVÁ
Cesta opata Fortunáta Hartmanna (1755–1779). Příspěvek k barokní topografii Plaska

Vratislav RYŠAVÝ
Červené Poříčí, zámek a park v krajině

Vojtěch STORM
Krajina podle stabilního katastru. Proměny krajiny Blanského lesa za posledních 180 let

Peter CHRASTINA
Vnímanie krajiny v minulosti – historická krajina slovenskej enklávy Békešská Čaba dnes

Martin ŠÁMAL
Vnímání krajiny v pramenech osobní povahy na příkladu Zdenky Braunerové (1858–1934)

Jiří DVOŘÁK
Krajina Lipna a tzv. Šumavské moře – proměny ve 20. století

Jan MUNZAR – Stanislav ONDRÁČEK – Eva KALLABOVÁ
Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených

Eva KALLABOVÁ – Bohumil FRANTÁL – Eva NOVÁKOVÁ
Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času


RECENZE A ZPRÁVY

Historický atlas italských měst Eva Chodějovská

Barbora a Marek LAŠŤOVKOVI, Plán Prahy a Vyšehradu na základě mapování stabilního katastru (1856), Praha 2008 Eva Chodějovská

Walter SPERLING, Bäume und Wald in den geographischen Namen Mitteleuropas: Die böhmischen Länder, Leipzig 2007 [vyd. 2008] Robert Šimůnek

Tomáš KLÍR, Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku, Praha 2008 Robert Šimůnek

Peter CHRASTINA, Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby, Nitra 2009 Eva Semotanová

Andrew GOUDIE, The Human Impact on the Natural Environment, Malden 2006 Peter Chrastina

Pátá historickogeografická konference „Vnímání krajiny v minulosti – historická krajina dnes“ Eva Semotanová

„Čriepky z dejín Slovenska“: medzinárodná konferencia na Katedre histórie FF UKF v Nitre (konaná pri príležitosti životného jubilea Doc. PhDr. Idy Zubáckej, CSc.) Veronika Slneková