Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

OBSAH HISTORICKÉ GEOGRAFIE 34

Historická geografie [Historical Geography]
34

STUDIE

Zdeněk KUČERA
Historická geografie mezi geografií a historiografií

Oto TOMEČEK
Poznámky k vývoju a aktuálnemu stavu historickogeografického výskumu na Slovensku

Robert ŠIMŮNEK
Pozůstalost Wolfganga z Krajku (†1491). Sídelní, krajinná a admini¬stra¬tivní struktura šlechtického dominia v pozdním středověku

Václav MATOUŠEK – Jan ŠIMEK – Blanka ALTOVÁ – Petr KARLÍK
Pohled na zámek Brandýs nad Labem a opevnění švédského tábora v prostoru Staré Boleslavi z roku 1640 v díle M. Meriana

Jan MUNZAR – Stanislav ONDRÁČEK – Tomáš ŘEHÁNEK
Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 – obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?

Jiří DVOŘÁK
K projektu nerealizované přehrady na Vltavě u Želnavy

MATERIÁLY
Společnost a krajina v minulosti na rekonstrukčních mapách (195).– Eva SEMO¬TANOVÁ, Dějiny, současnost a perspektivy rekonstrukčních map (197). – Eva CHODĚJOVSKÁ, Rekonstrukční mapy v Historickém atlasu měst České republiky (216). – Robert ŠIMŮNEK, Katalog rekonstrukčních map jako součást projektu Atlasu českých dějin (úvodní informace) (220). – Petr PŘIDAL, Zpřístupnění starých map a vedut pomocí Internetu (231). – Bogusław CZECHOWICZ, Historiogrammy – zapomniana forma wizualizacji dziejów (237). – Martin KUNA, Rekonstrukční a predikční mapy v archeo¬logii (252). – Tomáš KLÍR, Rekonstrukční mapy polních systémů (261). – Aleš VYSKOČIL – Pavel KLAPKA – Eva NOVÁKOVÁ, Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska (296). – Dana FIALOVÁ – Pavel CHROMÝ – Miroslav MARADA, Historickogeografická analýza změn funkčního využití břehů Vltavy (v ob¬dobí od přelomu 18. a 19. století do současnosti) (307). – Zdeněk KUČERA, Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945 – základní analýza (317). – Tomáš ORŠULÁK – Pavel RAŠKA – Sáva SUCHEVIČ, Rekonstrukční vícerozměrná geovizualizace měst¬ských krajin: příkladová studie a perspektivy (334). – Hana HERMOVÁ – Miroslava POLKOVÁ – Karel WATZKO, Analýza vývoje území jako podklad pro současné pláno¬vání (na příkladu Mariánské zahrady na Jičínsku) (350). – Peter CHRASTINA – Kateřina KŘOVÁKOVÁ – Vladimír BRŮNA, Zmeny krajiny v rumunskom bihore (na príklade slovenskej enklávy Borumlak a Varzaľ) (371).

ZE STUDENTSKÝCH PRACÍ
Jitka MAREČKOVÁ, Hospodářské a lesnické mapy plzeňského panství ze sbírek Západočeského muzea v Plzni (konec 18. a 1. polovina 19. století) (401). – Tomáš CHMELA, Problematika hranice českého a uherského státu v 10.–13. století v kon¬textu práce Metoděje Zemka (429). – Martin ODLER, Ervín Černý a výskum zanik¬nutých stredovekých osád na Drahanskej vrchovine (433). – Zora DAMOVÁ, Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků (435). – Pavel TRENČINSKÝ, Atlas církevních dějin českých zemí 1918–1999 (436). – Hana ČADOVÁ, Zmizelé Sudety (438).

SUMMARIES

RECENZE A ZPRÁVY

NABÍDKA PUBLIKACÍ