Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Obsah historické geografie 31, 32

Historická geografie [Historical Geography]
31 (2001)

Zdeňku Boháčovi „in memoriam“ [Zdeněk Boháč „in memoriam“]


STUDIES

Jarmila BROŽOVÁ
Neznámý pohled na rudolfinskou Prahu.. [The New View on Rudolph’s Prague]
/11-29/

Josef BUBENÍK
K topografii raně středověkého osídlení v okolí dnešního města Sázavy (okr. Benešov).. [About Topography of Early Medieval Settlement in the Neighbourhood of Today’s City of Sázava (Benešov District)]
/31-45/

Jiří DVOŘÁK
Z fondu Schwarzenberská báňská správa Černá v Pošumaví, (1835) - 1906 - 1945 ve Státním oblastním archivu Třeboň, pobočka Český Krumlov.. [From the Fund of Schwarzenberk’s Mining Administration Černá in Pošumaví (1835) - 1906 - 1945 in the State Regional Archives in Třeboň, branch Český Krumlov]
/47-65/

Peter CHRASTINA
K otázke proveniencie suroviny kamenárskych artefaktov rímskeho kastela v Iži při Komárne (lokalita Leányvár).. [About the raw material provenance of stone artefacts of Roman fort in Iža near Komárno (Leánvár locality)]
/67-85/

Pavel CHROMÝ
Výzvy pro českou historickou geografii?.. [Challenges for the Czech Historical Geography?]
/87-108/

Jana KAVÁNOVÁ
Rakouský nakladatel a kartograf Franz Johann Joseph von Reilly.. [Austrian Publisher and Cartographer Franz Johann Joseph von Reilly]
/109-129/

Jiří MARTÍNEK
Fyzická geografie středověkých Čech.. [Physical Historical Geography of Bohemia in the Middle Ages]
/131-161/

Jan MUNZAR
Protipovodňové instrukce v českých zemích v minulosti.. [Flood instructions in Czech Lands in the past]
/163-189/

František MUSIL
Obraz Slovenska v Anonymově kronice (Anonymus notarius Belae regis).. [Picture of Slovakia in Anonym’s Chronicle (Anonymus notarius Belae regis)]
/191-209/

Richard NĚMEC
Žitavská cesta a založení celestinského kláštera na Ojvíně v intencích územní politiky Karla IV.. [Zittau Route and Establishment of Celestine Monastery in Ojvín as a Part of Territorial Policy of Charles IV]
/211-226/

František NESEJT
Obraz Kameniček a jejich krajiny v díle Antonína Slavíčka.. [Picture of Kameničky and Their Countryside in the Work of Antonín Slavíček]
/227-239/

Eva SEMOTANOVÁ
„Tematické“ legendy tištěných map Českých zemí ve století Jana Kryštofa Müllera.. [„Topical“ Legends of Printed Maps of Czech Lands in the Century of Jan Kryštof Müller]
/241-275/

Robert ŠIMŮNEK
Zlomek urbariálního rejstříku panství Bor (po 1476).. [The Fragment of the Urbarium Index of Bor Domain (after 1476)]
/277-297/

CHRONICLE

Eva SEMOTANOVÁ, Robert ŠIMŮNEK, Josef ŽEMLIČKA
Zdeněk Boháč zemřel (* 3. 1. 1933, † 25. 3. 2001)..
/301-302/

Eva SEMOTANOVÁ
Výběrová bibliografie prací PhDr. Zdeňka Boháče, Csc.za léta 1999-2000..
/302-303/

Jan PAŘEZ
The Irish in Europe 1580-1815 - The Other Hidden Ireland. 2. konference o Irech v Evropě..
/303-305/

Jiří DVOŘÁK
K výstavě „Toulky historickou krajinou“ v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích..
/305-307/

LITERATURE

Zdeněk BOHÁČ,
Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999.. Jiří Dvořák)
/311-313/

Ivan KUPČÍK,
Münchener Portolankarten „Kunstmann I-XIII“ und zehn weitere Portolan-karten - Munich Portolan Charts „Kunstmann I-XIII“ and Ten Further Portolan Charts.. (Milan V. Drápela)
/313-314/

Werner HILGERMANN,
Atlas zur deutschen Zeitgeschichte (1918-1968).. (Jiří Dvořák)
/314-316/
Historický atlas měst České republiky, sv. č. 8 - Jihlava.. (Jan Novotný)
/317/
Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky.. (Jiří Dvořák)
/317-319/

Bernd ROECK, Wolfgang BEHRINGER a kol.,
Das Bild der Stadt in der Neuzeit 1400-1800.. (Eva Semotanová)
/319-320/

Adrian VERHULST,
The Rise of Cities in North-West Europe.. (Eva Semotanová)
/321-322/

Martin GOJDA,
Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny.. (Tomáš Velímský)
/322-325/ Dva významné medievistické příspěvky k dějinám a topografii Českolipska

František GABRIEL, Jaroslav PANÁČEK,
Hrady okresu Česká Lípa

Lucie KRACÍKOVÁ, Jan SMETANA,
Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa.. (Robert Šimůnek)
/325-327/

Štěpán GILAR (ed.),
Městská kniha České Třebové (1375-1488). Edice.. (Robert Šimůnek)
/327-328/

Petr VOREL,
Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století.. (Robert Šimůnek)
/328-329/

Milan MICHEL, František SCHUSSER, Zdena PALOUŠOVÁ,
Kapličky na Vyšebrodsku.. (Robert Šimůnek)
/329-330/

Historická geografie [Historical Geography]
32 (2003)

STUDIES

František MUSIL
Slovensko na nejstarších mapách.. [Slovakia on Old Maps]
/11-19/

Milan V. DRÁPELA
Komenského mapy Moravy z roku 1624 - nejstarší vydání.. [Comenius Map of Moravia from 1624 / the Earliest Edition]
/21-30/

Eva BÍLKOVÁ
Samuel Globic z Bučína a zeměměřičství v Čechách v 2. polovině 17. století.. [Samuel Globic of Bučín and Geodesy in Bohemia in the 2nd Half of the 17th Century]
/31-61/

Tomáš GRIM
Výtisk Vischerovy mapy Moravy z roku 1692 v Zemském archivu v Opavě v pobočce v Olomouci.. [A Copy of Vischer´s Map of Moravia from the Year 1692 in the Olomouc Branch of the Land Archives in Opava]
/63-68/

Eva SEMOTANOVÁ
Tři dějepisné mapy Aleše Pařízka z konce 18. století.. [Three History Maps of Aleš Pařízek of the End of the 18th Century]
/69-92/

Vladimír BRŮNA, Ivan BUCHTA, Lenka UHLÍŘOVÁ
Interpretace prvků mapy prvního a druhého vojenského mapování.. [Interpretation of Elements on the Map of the First and Second Military Mapping]
/93-114/

Pavel CHROMÝ
Vývoj krajiny a formování identity území: příspěvek k environmentálním dějinám na příkladu České Kanady.. [Development of the Landscape and Formation of the Territorial Identity: a Contribution to the Environmental History Presented on the Example of Česká Kanada (Czech Canada)]
/115-134/

Jiří DVOŘÁK
Jižní Čechy jako region.. [South Bohemia as a Region]
/135-181/

Pavel ŠTĚPÁN
Barvy v zeměpisných jménech v Čechách - vybrané aspekty a souvislosti.. [Colours in the Geographic Names in Bohemia - Selected Aspects and Connections]
/183-194/

Robert ŠIMŮNEK
Unikátní dokumentace: Panství Třeboň 1420-1520 (S edicí pramenů z let 1493-1523?).. [Unique Documentation: Třeboň Demesne 1420-1520 (With Edition of Sources from the Years 1493-1523?)]
/195-237/

Rudolf FIŠER
Židovské sídliště v Třebíči od poloviny 16. století do roku 1835.. [Jewish Settlement in Třebíč from the mid-16th Century to the Year 1835]
/239-276/

Pavel DVOŘÁK
Historická předměstí v obrazu města Bechyně. Kriteria hodnocení a možnosti památkové ochrany.. [Historical Suburbs in the Picture of the Town of Bechyně. Criterions of the Evaluation and Possibilities of the Preservation of Monuments]
/277-293/

Richard NĚMEC
Zvonice roubeného kostela v Gutech (Těšínské Slezsko) a dřevěné štenýřové zvonice jako stavební typ.. [The Bell Tower of the Timbered Church in Guty (near Těšín, Silesia) and Wooden Bell Towers as a Building Type]
/295-307/

Jaroslav VACULÍK
Čeští emigranti 18. a 19. století na území dnešního Polska a jejich poválečná reemigrace.. [Czech Emigrants in the 18th and 19th Centuries in the Territory of the Present Poland and Their Post-War Re-emigration]
/309-317/

REVIEWS AND NEWS

Eva SEMOTANOVÁ,
Atlas zemí Koruny české.. (Robert Šimůnek)
/321/

Jaroslav VACULÍK,
Dějiny volyňských Čechů I. - III. díl.. (Jiří Mihola)
/322-326/

Pavel CHROMÝ, Leoš JELEČEK
Historická geografie a 11th International Conference of Historical Geographers, Quebec City, 12-18 August 2001..
/326-330/

Eva SEMOTANOVÁ
Konference „Krajina 2002 - Od poznání k integraci“, 29.5. - 31.5.2002, Ústí nad Labem..
/330-331/

Pavel BOHÁČ
8. konference OSN pro standardizaci geografického názvosloví..
/331-334/