Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
38/2 (2012)


OBSAHSTUDIE

Martin JEŽEK
Dva životy vsi v přemyslovském loveckém hvozdu. Bratronice v raném středověku
Two lives of a village located in a Přemyslid hunting forest: Bratronice in the Early Middle Ages

Tomáš KLIMEK
Lokalizace a orientace v terénu prostřednictvím určení směru „od“ v textech českého středověku – historicko-sémantická analýza
Localization and orientation in the terrain by way of determining the direction “from” in texts of the Czech Middle Ages – Historical Semantics Analyzes

Martin DOHNAL
Koncept polyfokálních sídel na příkladu vývoje obce Opařany na Táborsku
Polyfocal settlement concept ilustrated on an example of the village of Opařany (region of Tábor)

Petr ŠAŠINKA
Proměny osídlení na českém území ve 2. polovině 20. století v kontextu zásadních společenskopolitických událostí (s důrazem na vývoj obecního zřízení)
The changes of settlement in the Czech territory in the 2nd half of the 20th century in the context of major social-political events (with an emphasis on the development of municipal system)

Michal SEMIAN
Název jako symbol regionu
Name as a symbol of region


RECENZE A ZPRÁVY

Paměť krajiny – evidence, dokumentace a popularizace drobných památek v krajině. In margine ediční řady „Paměť krajiny“ (Jakub Krček)

Kamenice a Kameničky na rychmburském panství (toponomasticko-historická úvaha) (František Musil)

Historicko-topografický atlas slezských měst (Eva Chodějovská)

Ludvík Mucha (29. 6. 1927 Ervěnice u Mostu – 13. 5. 2012 Třebotov, okr. Praha-západ) (Jiří Martínek)

11. konference Evropské asociace pro urbánní dějiny a výstava „Historický atlas měst. Evropský projekt pro srovnávací dějiny měst“ v Praze (Eva Chodějovská)

Zasedání Mezinárodní komise pro dějiny měst v Praze (Robert Šimůnek)

Mapping the subject? Reflections on the 15th ICHG Conference, Prague, August 2012  384 (Keith D. Lilley)