Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Autorský rejstřík 

ADLER, Jiří
1974: Vliv skláren na přeměnu krajiny ve středních a jihovýchodních Čechách, HG 12, 1974, s. 119–152.

ALEKSANDROVSKIJ, A. L.
1988: Use of the Methods of Pedology for the Historical Geography, HG 27, 1988, s. 123–149.

ANNĚNKOV, Vladimír V.
1982: New Horisons of Historical Geography, HG 20, 1982, s. 261–296 – 1983: Současný stav historické geografie v ČSSR, HG 22, 1983, s. 61–68 – 1987: Historičnost územní organizace společenské reprodukce, HG 26, 1987, s. 7–24 – 1988: Noosphere: Historico-geographical Approach, HG 27, 1988, s. 73–88.
+ GORKIN, Alexander K. 1980: Historical Changes in Industrial Systems, HG 19, 1980, s. 197–208 – + JELEČEK, Leoš 1985: Zpráva o činnosti historických geografů v Mezinárodní geografické unii, HG 24, 1985, s. 269–274.

BAKER, Alan R. H.
1987: Některé aspekty vývoje britské historické geografie v letech 1966–1986, HG 26, 1987, s. 25–43.

BALATKA, Břetislav
+ SLÁDEK, Jaroslav 1976: Reliéf Prahy, HG 14–15, 1976, s. 5–18.

BASTL, Ondřej
1995: Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II., HG 28, 1995, s. 155–182 – 1995a: Vědecká konference o řádech a řeholním životě ve střední a východní Evropě v X.–XX. století (25.–27. listopad 1993), HG 28, 1995, s. 277–278.

BEDNÁŘ, Karel
1968: Problematika znázornění hospodářských jevů na mapách Atlasu československých dějin (koreferát), HG 1, 1968, s. 28–37 – 1968a: Zřízení komise pro historickou geografii, HG 1, 1968, s. 135–138 – 1969: Francouzské pojetí tzv. "géohistoire", HG 2, 1969, s. 98–111 – 1969a: Druhé zasedání Komise pro historickou geografii, HG 3, 1969, s. 136 – 1970: Domácká práce v průmyslu českých zemí koncem 19. století, HG 4, 1970, s. 146–163.

BĚLINA, Pavel
1983: Místopisný obraz Hradce Králové v době předhusitské, HG 21, 1983, s. 315–335.

BEZDĚKA, Jindřich V.
1972: Staré názvy lesů kolem Dobříše 1598, HG 8, 1972, s. 194–204.

BIČÍK, Zdeněk
1970: Zaniklá ves Crkaň u Přelouče, HG 5, 1970, s. 99–103 – 1972: Kde ležela zaniklá obec Lepějovice?, HG 8, 1972, s. 181–186.

BIČÍK, Ivan
1988: Areas Structure Development in the Northern Bohemia Region as the Reflection of Society-Environment Relation, HG 27, 1988, s. 199–223.

BLAHŮŠEK, Zdeněk
+ CÍSAŘ, František 1976: Změny ve vztahu bydliště – pracoviště v rozvojových územích Prahy, HG 14–15, 1976, s. 387–397.

BOHÁČ, Pavel
1983: Územní rozsah majetku vyšehradského proboštství na Prachaticku ve 13. – 14. století, HG 21, 1983, s. 337–371 – 1985: Rukopisná mapa kultur království českého z let 1837–1844, HG 24, 1985, s. 133–144.

BOHÁČ, Zdeněk
1969: Pokus o rekonstrukci obrazu středověkých cest středního Povltaví, HG 2, 1969, s. 27–37 – 1969a: Příspěvek k demografickému a národnostnímu vývoji jihozápadní oblasti Lužice v 19.–20. století, HG 3, 1969, s. 51–84 – 1970: Časové vrstvy patrocinií českých měst a jejich význam pro dějiny osídlení, HG 4, 1970, s. 7–41 – 1970a: Patrocinia kostelů při nejstarších klášterech a kapitulách v českých zemích, HG 5, 1970, s. 51–77 – 1970b: Uznání celoživotního díla doc. Františka Roubíka DrSc., HG 5, 1970, s. 200 – 1970c: Pětasedmdesátiny prof. Dr. Vladimíra Šmilauera DrSc., HG 5, 1970, s. 200 – 1970d: Za Dr. Karlem Bednářem CSc., HG 5, 1970, s. 201–202, personální bibliografie s. 223–225 – 1971: Historickogeografická závislost rodiště významných lužickosrbských kulturních pracovníků na hospodářském i kulturním rozvoji jednotlivých oblastí Lužice, HG 6, 1971, s. 159–193 – 1972: Patrocinia románských kostelů v Čechách, HG 8, 1972, s. 31–52 – 1972a: K lokalizaci klimentského kostela na Opyši ve vyšehradském falsu 12. století, HG 8, 1972, s. 65–71 – 1972b: Pozdní kolonizace levobřežního úseku středního Polabí, HG 8, 1972, s. 105–114 – 1972c: Toponomastická mapa středního Povltaví, HG 8, 1972, s. 188–193 – 1972d: Rozvoj vlastivědného výzkumu na území Lužice v NDR, HG 9, 1972, s. 3–67 – 1972e: Člen korespondent ČSAV Jaroslav Purš padesátiletý, HG 9, 1972, s. 219–222, personální bibliografie s. 223–246 – 1973: K některým geografickým aspektům středověkého osídlení našich zemí, HG 10, 1973, s. 151–169 – 1973a: Bibliografie vlastivědných prací univ. prof. MUDr. Ervína Černého, HG 10, 1973, s. 225–227 – 1973b: K raně středověkému osídlení Čech, HG 11, 1973, s. 209–228 – 1973c: Dr. Ivan Honl pětasedmdesátníkem, HG 11, 1973, s. 305, personální bibliografie s. 323–361 – 1973d: Za akademikem Josefem Dobiášem (1888–1972), HG 11, 1973, s. 309–310 – 1973e: Památce Dr. Jana Svobody (1899–1973), HG 11, 1973, s. 310–311 – 1974: Újezdy a Lhoty. Příspěvek k dějinám osídlení středověkých Čech, HG 12, 1974, s. 3–25 – 1974a: Za členem korespondentem Františkem Roubíkem, HG 12, 1974, s. 359–361 – 1974b: Akademik Oldřich Říha zemřel, HG 12, 1974, s. 361–362 – 1974c: Vytvoření Pracovní skupiny pro evidenci zaniklých středověkých osad při Komisi pro historickou geografii, HG 12, 1974, s. 368–369 – 1975: Deset let od vydání Atlasu československých dějin, HG 13, 1975, s. 261–270 – 1976: Tisíciletý vývoj Prahy, HG 14–15, 1976, s. 19–54 – 1976a: PhDr. Jiří V. Horák šedesátiletý, HG 14–15, 1976, s. 700–701, personální bibliografie kartografických prací s. 702–704 – 1978: K metodice studia dějin předhusitského osídlení v Čechách, HG 17, 1978, s. 3–63 – 1978a: Přehled vývoje osídlení středního Povltaví v době předhusitské, HG 17, 1978, s. 149–172 – 1978b: Dr. Ivan Honl osmdesátiletý, HG 17, 1978, s. 486–487, personální bibliografie kartografických prací s. 488–510 – 1979: K problematice studia feudální pozemkové držby v předhusitských Čechách, HG 18, 1979, s. 5–30 – 1979a: Pozemková držba pražského arcibiskupství v době předhusitské, HG 18, 1979, s. 165–203 – 1980: Topical Groups of Papers Published in "Historická geografie – Historical Geography" in the Years 1968–1979 (vol. 1–18), HG 19, 1980, s. 103–134 – 1982: Katastry – málo využitý pramen k dějinám osídlení, HG 20, 1982, s. 15–87 – 1983: Univ. prof. MUDr. Ervín Černý, CSc. sedmdesátiletý, HG 21, 1983, s. 5–7 – 1983a: Vesnice v sídelní struktuře předhusitských Čech, HG 21, 1983, s. 37–116 – 1983b: Bibliografie vlastivědných prací univ. prof. MUDr. Ervína Černého, CS. (do r. 1983), HG 21, 1983, s. 381–385 – 1983c: Úkoly Komise pro historickou geografii při ČSAV a tematické okruhy prací, publikovaných ve sborníku Historická geografie, HG 22, 1983, s. 69–95 – 1984: The Development of Feudalism and Territorial Organization in the Czech Lands up to the Hussite Revolution, HG 23, 1984, s. 93–129 – 1985: České řeky ve světle písemných pramenů a starých map, HG 24, 1985, s. 31–54 – 1985a: PhDr. Dušan Trávníček, CSc. šedesátiletý, HG 24, 1985, s. 279–280, personální bibliografie s. 281–283 – 1985b: Dr. Ivan Honl zemřel, HG 24, 1985, s. 284–286, personální bibliografie s. 287–289 – 1985c: Za ing. Ivanem Vávrou, HG 24, 1985, s. 293–294, personální bibliografie s. 295–296 – 1986: Geneze sídla a plužiny jako pramen k dějinám osídlení, HG 25, 1986, s. 7–52 – 1986a: K problematice a terminologii pustnutí a zanikání sídel v písemných pramenech vrcholného a pozdního středověku, HG 25, 1986, s. 269–283 – 1986b: PhDr. Jiří Horák sedmdesátiletý, HG 25, 1986, s. 404 – 1986c: Za Vladislavem Navrátilem, HG 25, 1986, s. 407 – 1987: Dr. Ota Pokorný, CSc., pětasedmdesátiletý, HG 26, 1987, s. 162, výběrová bibliografie s. 163–165 – 1987a: K osmdesátinám Jana Němce, HG 26, 1987, s. 166–167 – 1988: The Share of the Medieval Colonisation in the Alternation of the Inland Part of Bohemia During the Feudalism Period, HG 27, 1988, s. 153–172 – 1995: Nové perspektivy Komise pro historickou geografii, HG 28, 1995, s. 7–9 – 1995a: České země z pohledu starých letopisců, HG 28, 1995, s. 19–26 – 1995b: Středověké kláštery v Čechách a na Moravě v době předhusitské, HG 28, 1995, s. 137–153 – 1995c: Mapy k územnímu vývoji české a moravské církevní provincie, HG 28, 1995, s. 183–191 – 1995d: Univ. prof. Ervín Černý, DrSc., osmdesátiletý, HG 28, 1995, s. 265 – 1995e: PhDr. Jaroslav Vaniš není mezi námi, HG 28, 1995, s. 267 – 1995f: Za PhDr. Václavem Davídkem, HG 28, 1995, s. 272 – 1995g: Výstava "Italské Toskánsko na mapách a plánech 18. a 19. století", HG 28, 1995, s. 280–281 – 1997: K počtu řeholníků v předhusitských klášterech, HG 29, 1997, s. 11–20 – 1997a: Za docentem Dušanem Trávníčkem, HG 29, 1997, s. 373 – 1999: Trnitá cesta Slovenska k samostatné církevní provincii, HG 30, 1999, s. 11–22 – 1999a: Jaroslav Purš zemřel (*13.5.1922, †16.10.1997), HG 30, 1999, s. 249
+ HORÁK, Jiří V. 1974: Deváté zasedání Komise pro historickou geografii, HG 12, 1974, s. 364–367.
Srv. též Smetánka, Zdeněk!

BOKES, František
1968: Atlas československých dějin a slovenská historiografia (koreferát), HG 1, 1968, s. 15–17.

BREJNÍK, Martin
1997: Proměny krajiny a sídel v průběhu jednoho století (1740–1840) [panství Kosmonosy], HG 29, 1997, s. 21–50.

BROFT, Miroslav
1968: Vojenskohistorická část Československého vojenského atlasu (koreferát), HG 1, 1968, s. 64–82 – 1976: Osvobození Prahy Sovětskou armádou, HG 14–15, 1976, s. 87–122.

BROŽOVÁ, Jarmila
1997: Sklářské podnikání v topografii barokní Prahy, HG 29, 1997, s. 51–81.

BUDINKA, Zdeněk
1976: Vývoj silničních a městských komunikací od počátku 20. století v Praze, HG 14–15, 1976, s. 375–386.

BUCHVALDEK, Miroslav
1973: K využití kartografické metody v archeologii, HG 10, 1973, s. 17–26.

BURDA, Tomáš
Srv. Jeleček, Leoš!

CARTER, F. W.
1969: The Trading Organisation in the Dubrovnik Republic, HG 3, 1969, s. 33–50 – 1971: Rozvoj historické geografie se zvláštním zřetelem k Anglii, HG 6, 1971, s. 54 -76.

CIBULKOVÁ-SEKOTOVÁ, Věra
1972: Nejstarší mapa kyšpereckého panství [mezi lety 1728–38], HG 8, 1972, s. 205–208.

CÍSAŘ, František
Srv. Blahůšek, Zdeněk!

ČÁSLAVKA, Ivo
1985: Za RNDr. Marií Medkovou, HG 24, 1985, s. 290–292.

ČECHURA, Jaroslav
1979: Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské, HG 18, 1979, s. 233–305.

ČERNAVSKAJA, M. M.
Srv. Krenke, A. N.!

ČERNÝ, Ervín
1973: Osudy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině, HG 11, 1973, s. 195–208 – 1980: Historico-Geographical Research into Deserted Mediaeval Villages and their Field Patterns, HG 19, 1980, s. 173–193 – 1982: Dosavadní výsledky a závěry historickogeografického výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině, HG 20, 1982, s. 89–112 – 1983: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny jako historickogeografický faktor v obraze středověké a dnešní krajiny, HG 22, 1983, s. 97–111 – 1984: Deserted Medieval Villages and their Field Patterns as a Historico-geographical Factor of the Image of the Medieval and Present Landscape, HG 23, 1984, s. 131–142 – 1986: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny na Drahanské vrchovině ve vztahu k nynějším silnicím a polním a lesním cestám, HG 25, 1986, s. 127–145 – 1986a: Antropogeomorfní útvary neznámého původu a účelu zjištěné při povrchovém průzkumu na Drahanské vrchovině, HG 25, 1986, s. 233–254 – 1988: The Results of Historical and Geographical Research into the Deserted Mediaeval Villages and their Field Patterns in the Drahanska Uplands in Czechoslovakia, HG 27, 1988, s. 173–197.

DRAGOUN, Zdeněk
1978: Přehled vývoje osídlení Bozeňska v době předhusitské, HG 17, 1978, s. 173–207.

DUDEK, František
1975: Přínos československé marxistické historiografie po roce 1945 k dějinám cukrovarnického průmyslu v Československu, HG 13, 1975, s. 105–126 – 1976: vývoj cukrovarnického průmyslu na území Velké Prahy v období průmyslové revoluce, HG 14–15, 1976, s. 329–365 – 1977: Sovětský historický atlas o životě a díle V. I. Lenina, HG 16, 1977, s. 19–37 – 1980: Terriorial Development of Sugar-Beet and Sugar Production Regions in the Czech Lands at the Time of the Industrial Revolution, HG 19, 1980, s. 283–303 – 1984: Territorial Organization of the Agricultural Industry and its Raw Material Base in the Czech Lands in the 19th Century, HG 23, 1984, s. 219–250.

DURDÍK, Tomáš
1973: Předsunuté bašty vrcholně středověkého hradu (Příspěvek k povrchovému průzkumu), HG 10, 1973, s. 139–149.

DVOŘÁK, Jiří (I.)
1973: Dvě pražské pozdně středověké cesty [poutní cesty do Staré Boleslavi a do Hájku], HG 11, 1973, s. 139–161.

DVOŘÁK, Jiří (II.)
1997: Význam mapové sbírky ve fondu Národohospodářského fondu jihočeského (Praha 1924–1941) pro historickou geografii jižních Čech, HG 29, 1997, s. 83–101 – 1999: Nad jihočeským dopravním plánem Národohospodářského sboru jihočeského -Praha po roce 1935, HG 30, 1999, s. 23–40.

EIGENDORF, Eberhard
+ LINKE, Max 1984: The Effects of Copper Ore Mining on the Cultural Landscape of the Mansfeld Region, HG 23, 1984, s. 143–170.

ENYEDI, György
1984: Types of Rural Settlements in Hungary, HG 23, 1984, s. 67–84.

FILLA, Přemysl
1976: Čištění ulic v Praze, HG 14–15, 1976, s. 529–555.

GABRIEL, František
1995: Struktura rozložení hradů na pískovcích, HG 28, 1995, s. 49–61
+ PANÁČEK, Jaroslav 1986: Příspěvek k dějinám venkovského osídlení okresu Česká Lípa, HG 25, 1986, s. 355–364.

GALKOVIČ, Boris G.
1983: Istoričeskaja kartografija: predmet, metod i vozmožnosti, HG 22, 1983, s. 137–168.

GOĽDENBERG, Leonid A.
1983: Kratkij očerk razvitija istoričeskoj geografii v SSSR, HG 22, 1983, s. 169–200.

GORKIN, Alexander K.
Srv. Anněnkov, Vladimír V.!

GÖTZ, Antonín
1974: Minulost pěstování cukrovky ve východních Čechách, HG 12, 1974, s. 185–203 – 1975: Třicet let zemědělské výroby v osvobozeném Československu, HG 13, 1975, s. 45–69 – 1984: Problems and Methods of Mapping the Dynamics of Rural Areas, HG 23, 1984, s. 85–90 – 1988: Consequences of Changes in the Intensity of Cattle Breeding in Czechoslovakia from 1918 to 1988, HG 27, 1988, s. 225–237.

GRIMM, Leo
1975: Vývoj rozhlasového vysílání v Československu, HG 13, 1975, s. 189–201.

HÁNEK, Pavel
1995: Za doc. Emanuelem Procházkou, HG 28, 1995, s. 267–270, personální bibliografie s. 270–272.

HEJNA, Antonín
1973: K sídlištní genezi panství hradu Vízmburka, HG 10, 1973, s. 105–121 – 1983: Zjišťovací a záchranný výzkum v Novém Sedle nad Bílinou, HG 21, 1983, s. 279–296.

HLAVÁČEK, Ivan
1972: Zum Itinerar Karls IV. vor der Erlangung der Königswürde, HG 8, 1972, s. 115–121.

HOBZEK, Josef
1970: O státních seznamech kulturních památek, HG 4, 1970, s. 192–195.

HOJDA, Zdeněk
+ PEŠEK, Jiří 1979: Osídlení a feudální rozdrobenost v Plzeňském kraji (na základě berního rejstříku z r. 1379), HG 18, 1979, s. 103–163.

HOLEČEK, Milan
1988: The Electrification of Czechoslovak Railways – A Contribution to the Reduction of Negative Influence upon the Natural Environment, HG 27, 1988, s. 291–305.

HONL, Ivan
1969: Zánik kruhové představy Země v řeckém kulturním prostředí, HG 2, 1969, s. 22–26 – 1969a: Okeanos v nejstarších představách anitckých Řeků, HG 3, 1969, s. 3–7 – 1970: Účast Antonína Zefyrina Malocha na Heberově díle o českých hradech, HG 4, 1970, s. 125–130 – 1970a: Některé české a moravské prvky v toponymii Arktidy, HG 5, 1970, s. 171–180 – 1971: Vogemontův vodocestný projekt spojení tří moří [poč. 18. století], HG 6, 1971, s. 150–158 – 1972: Jméno Šumavy ve spisech humanistů, HG 8, 1972, s. 141–152 – 1973: Drahanská vrchovina – rodný kraj prof. Ervína Černého, HG 10, 1973, s. 9–15 – 1973a: Stručný přehled nejstaršího období vltavské plavby, HG 11, 1973, s. 117–137 – 1974: Drobné příspěvky k místním jménům v Čechách, HG 12, 1974, s. 283–314 – 1976: Výskyt jména Praha v zeměpisném názvosloví našich zemí, HG 14–15, 1976, s. 185–196.

HORÁK, Karel
1975: Československá energetika 1945–1975, HG 13, 1975, s. 35–43 – 1976: Zásobení hlavního města Prahy elektrickou energií, HG 14–15, 1976, s. 603–617.

HORÁK, Jiří V.
1968: Politická a kulturní tematika v Atlase československých dějin (koreferát), HG 1, 1968, s. 21–22 – 1968a: Viktor Korneljevič Jacunskij, HG 1, 1968, s. 122–128 – 1969: Z života a díla Josefa Homolky, uherského kartografa (1840–1907), HG 3, 1969, s. 132–135 – 1970: Kritika map v historických publikacích I. [v díle Umění pravěku a starověku, Praha, Odeon 1966–67], HG 4, 1970, s. 196–198 – 1970a: Kritika map v historických publikacích II. [v díle Umění středověku, Praha, Odeon 1969], HG 5, 1970, s. 193–198 – 1971: Kritika map v historických publikacích III., HG 6, 1971, s. 254–262 – 1971a: Životní jubileum universitního profesora Karla Kuchaře, HG 6, 1971, s. 264–265 – 1971b: Páté zasedání Komise pro historickou geografii konané dne 4. prosince 1970, HG 6, 1971, s. 266–269 – 1972: Kritika map v historických publikacích IV. Dvě mapky k dějinám československé architektury, HG 8, 1972, s. 209–214 – 1972a: Ota Pokorný šedesátníkem, HG 8, 1972, s. 235 – 1972b: Šesté zasedání Komise pro historickou geografii konané dne 13. prosince 1971, HG 8, 1972, s. 253–255 – 1972c: Kritika map v historických publikacích V. [v díle A. MERHAUTOVÉ, Raně středověká architektura v Čechách, Praha, Academia 1971], HG 9, 1972, s. 209–217 – 1973: Hlavní cesty Foiničanů, HG 11, 1973, s. 230–235 – 1973a: Dr. Jožo Martinka osmdesátníkem, HG 11, 1973, s. 305–306 – 1973b: Sedmé a osmé zasedání Komise pro historickou geografii [14. prosince 1972, 8. prosince 1973], HG 11, 1973, s. 318–321 – 1975: Kartografické novinky k jubilejním letům 1974–1975, HG 13, 1975, s. 271–282 – 1975a: Karel Kuchař (15. 4. 1906 – 16. 4. 1975), HG 13, 1975, s. 307–308 – 1975b: Isaak Moisejevič Majergojz (1908–1975), HG 13, 1975, s. 308–309 – 1976: Praha na nejstarších mapách Čech, HG 14–15, 1976, s. 197–206 – 1977: Administrativní a kulturní vývoj SSSR v atlase Vznik a rozvoj SSSR, HG 16, 1977, s. 109–126 – 1982: Hospodářská tematika v historických mapách, HG 20, 1982, s. 249–260.
Srv. též Boháč, Zdeněk!

HOSÁK, Ladislav
1969: Materiály k historickému zeměpisu východní Moravy z let 1550–1572, HG 2, 1969, s. 89–97 – 1969a: Zprávy o živelních katastrofách, epidemiích a úrodě na Moravě v l. 1500–1848, HG 3, 1969, s. 86–130 – 1970: "Staré" a "Nové" město v období středověké kolonizace na Moravě, HG 4, 1970, s. 82–86 – 1971: Teritoriální vývoj Českého státu a jeho zemí I., HG 6, 1971, s. 133–149.

HRALA, Jiří

1968: Archeologická část Atlasu československých dějin, HG 1, 1968, s. 18–20.

HRDLIČKA, Ladislav
1973: Nález skalpelu na slovanském hradišti ve Vraclavi, HG 10, 1973, s. 219–224.

HRŮZA, Jiří
1976: Geografie budoucí Prahy, HG 14–15, 1976, s. 73–85.

HUML, Václav
1976: Výzkum opevněného sídla v Chodově (Praha 4 – Jižní Město), HG 14–15, 1976, s. 162–178 – 1983: Příspěvek k lokalizaci zaniklých feudálních sídel na Táborsku a v pražském okolí, HG 21, 1983, s. 255–277 – 1995: Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku, HG 28, 1995, s. 93–134.

HŮRSKÝ, Josef
1969: Zjišťování intenzity dopravního zpřístupňování (Morava a Slezsko 1891–1955), HG 2, 1969, s. 79–87 – 1970: Osobní doprava na Moravě a ve Slezsku v první polovině 19. století, HG 4, 1970, s. 110–124 – 1971: Specifická hustota stanic jako ukazatel dopravního vývoje (Na příkladu Moravy v polovině 19. století), HG 6, 1971, s. 205–233 – 1972: Dopravní poloha administrativních center Čech do r. 1848, HG 8, 1972, s. 123–140 – 1973: K vývoji mechanizace dopravy na území ČSSR (S návrhy na sestrojení atlasových map), HG 11, 1973, s. 163–194 – 1975: K rozvoji osobní dopravy v Československu od osvobození v roce 1945, HG 13, 1975, s. 127–163 – 1976: Vývoj dopravního a poštovního spojení Prahy s českými městy do začátku 19. století, HG 14–15, 1976, s. 619–41.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina
1979: Osecká klášterní država do poloviny 14. století, HG 18, 1979, s. 307–350 – 1995: Vývoj osídlení na panství kláštera v Teplé ve 13. století, HG 28, 1995, s. 71–91.

CHRASTINA, Peter
1999: Rekonštrukcia počasia v regióně stredného Podunajska a priľahlej časti Podunajskej nížiny v 2. polovici 2. storočia, HG 30, 1999, s. 41–51.

CHROMÝ, Pavel
Srv. Jeleček, Leoš!

ISTOMINA, Enessa G.
1982: Nekotoryje aspekty sovremennogo razvitija istoričeskoj geografii v SSSR, HG 20, 1982, s. 297–313 – 1988: The Problem of Society-Nature Interaction in the Soviet Historical Geography: the Contemporary Status, HG 27, 1988, s. 11–35.

JANCZAK, Julian
1975: Historický atlas Slezska z konce 18. století, HG 13, 1975, s. 288–298.

JELEČEK, Leoš
1971: K metodologickým otázkám historické geografie sídel, HG 6, 1971, s. 29–53 – 1972: Vývoj venkovských obcí okresu Jičín v letech 1869–1910 ve vztahu k vývoji hospodářskému, HG 9, 1972, s. 155–207 – 1973: Vývoj lesnatosti Čech ve 2. polovině 19. století, HG 10, 1973, s. 177–205 – 1975: Vývoj československého zemědělství v letech 1945–1975 a literatura k jeho historiografickému zpracování, HG 13, 1975, s. 71–103 – 1976: Historická geografie na 23. mezinárodním geografickém kongresu v Moskvě, HG 14–15, 1976, s. 689–698 – 1977: Atlas dějin Komunistické strany Sovětského svazu, HG 16, 1977, s. 3–18 – 1979: Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti historické geografie, HG 18, 1979, s. 400–418 – 1980: Current Trends in the Development of Historical Geography in Czechoslovakia, HG 19, 1980, s. 59–102 – 1983: Nástin vývoje československé historické geografie, HG 22, 1983, s. 11–51 – 1984: Main Historical Changes in Spatial Organization of Agriculture in Bohemia in the 2nd Half of the 19th Century, HG 23, 1984, s. 171–218 – 1984a: "Historická geografie – Historical Geography" Vols. 19–22 (1980–1983), HG 23, 1984, s. 295–306 – 1984b: Historical Geography at the Symposium "Geographical Research in the Czechoslovak Academy of Sciences 1952–1982", HG 23, 1984, s. 307–312 – 1985: 16. mezinárodní kongres historických věd a historická geografie, HG 24, 1985, s. 256–268 – 1986: Univ. prof. RNDr. Vlastislav Häufler, CSc., zemřel, HG 25, 1986, s. 405–406 – 1987: Historická geografie v Československu a její sborník "Historická geografie", HG 26, 1987, s. 45–56 – 1987a: Padesátiny Vladimíra V. Anněnkova, HG 26, 1987, s. 154–156, výběrová bibliografie s. 157–160 – 1987b: Nové tendence v mezinárodní spolupráci historických geografů, HG 26, 1987, s. 168–172 – 1988: Some Thoughts on Historical Geography of Environmental Changes. Development of Agricultural Landscape of Czech Lands in Historical Perspective, HG 27, 1988, s. 351–380 – 1988a: Report on "Historická geografie – Historical Geography" Vols. 23–26 (1984–1987), HG 27, 1988, s. 383–393 – 1999: Enviromentalizace historické geografie a historický Land Use, HG 30, 1999, s. 53–84 – 1999a: Jubilejní 10. mezinárodní konference historických geografů, 1998, HG 30, 1999, s. 262–266
+ BURDA, Tomáš – CHROMÝ, Pavel 1999: Historická geografie a výzkum vývoje struktury půdního fondu Česka od poloviny 19. století, HG 30, 1999, s. 253–261
+ KUDELÁSEK, Miloslav 1982: Bibliografie prací akademika Jaroslava Purše za léta 1972–1982, HG 20, 1982, s. 347–364.
Srv. Anněnkov, Vladimír V.!

JEŘÁBEK, Ondřej
1995: Odešel ing. František Hlaváč, HG 28, 1995, s. 272–274.

JÍHLAVEC, Jaroslav
1979: Po stopách žitavské cesty, HG 18, 1979, s. 383–398.

JIRÁSKO, Luděk
1978: Osídlení Novobystřicka v předhusitském období, HG 17, 1978, s. 209–272.

KÁDNER, Slavoj
1976: Vznik a vývoj železničního uzlu Praha, HG 14–15, 1976, s. 367–373.

KALINA, Tomáš
1972: Příspěvek k založení Starého Města a k vývoji jeho areálu ve 13. století, HG 8, 1972, s. 73–104 – 1976: Příspěvek k metodice syntetického zpracování vývoje československých měst, HG 14–15, 1976, s. 643–668 – 1978: Vývoj polohy sídel v Pražské kotlině od 10. do pol. 14. stol., HG 17, 1978, s. 311–368.

KARAVAJEVOVÁ, Z. F.
1968: Historické mapy a jejich sestavování, HG 1, 1968, s. 84–120.

KASTNER, Quido
1986: K počátkům tzv. Nového Města Roudnického, HG 25, 1986, s. 365–378.

KAŠPAR, Jaroslav
1985: Geografická metoda a kartografická metoda v historikově práci (Příspěvek terminologický), HG 24, 1985, s. 203–218 – 1997: Čelákovice roku 1842. Historicko-topografický obraz města podaný na základě rozboru údajů stabilního katastru, HG 29, 1997, s. 103–151.

KAVALÍR, Milan
1985: Několik poznámek k tzv. Klaudyánově mapě Čech z roku 1518 a významu starých map jako historického pramene, HG 24, 1985, s. 7–30.

KLÁPŠTĚ, Jan
1973: Černokostelecko jako kolonizační oblast, HG 10, 1973, s. 123–138.

KLOS, Richard
1995: K dějinám Šluknovska ve 13. a 14. století (Podnět k diskusi), HG 28, 1995, s. 63–69.

KOPAČKA, Ludvík
1975: Československý průmysl v období 1945–1975, HG 13, 1975, s. 5–33 – 1976: Vývoj průmyslu v praze v období 1945–1975, HG 14–15, 1976, s. 265–306 – 1977: Ekonomická náplň ve vybraných sovětských atlasech, HG 16, 1977, s. 39–65 – 1980: Some Economic-Geographical Aspects of the Development of Czechoslovak Industry after the Year 1945, HG 19, 1980, s. 321–375 – 1982: Elektroenergetika ve vývoji československého hospodářství po roce 1945, HG 20, 1982, s. 203–247 – 1983: Historickogeografická analýza změn struktury československého průmyslu po roce 1945, HG 22, 1983, s. 123–136 – 1984: Development of Industry and Economy and Landscape Changes in Czechoslovakia during Socialism, HG 23, 1984, s. 251–291 – 1988: Economy and Environmental Changes of Czechoslovak Socialist Republic and Global Ecology Problems, HG 27, 1988, s. 307–350.

KOSTÍLKOVÁ, Marta
1975: Třicet let československé letecké dopravy, HG 13, 1975, s. 165–187 – 1975a: Zpráva o symposiu k 150. výročí narození K. Kořistky, HG 13, 1975, s. 300–302.

KOŠINA, František
1986: Původní půdorysy osad na Holešovsku a jejich srovnání s půdorysy zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině, HG 25, 1986, s. 147–156.

KOVAŘÍK, Jaroslav
1968: Několik poznámek ke kartografickému zpracování Atlasu československých dějin (koreferát), HG 1, 1968, s. 40–42.

KRENKE, A. N.
+ ČERNAVSKAJA, M. M. 1988: Secular Fluctuation of Climate, HG 27, 1988, s. 91–108.

KUBŮ, Eduard
1979: Pozemková držba kláštera kladrubského v předhusitské době (do r. 1420), HG 18, 1979, s. 205–232.

KUDELÁSEK, Miloslav
Srv. Jeleček, Leoš!

KUDRNOVSKÁ, Olga
1985: Josefské mapování českých zemí a jeho topografický popis (s rozborem popisu pražské sekce), HG 24, 1985, s. 55–103 – 1995: XIII. sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" (14. prosinec 1992), HG 28, 1995, s. 275–276.

KURKA, Jiří
1974: Někoik zeměpisných omylů historiografie severních Čech, HG 12, 1974, s. 93–117.

KURKA, Josef
1976: Pražské vodárny, HG 14–15, 1976, s. 449–465.

LÁNÍK, Jaroslav
1982: Vývoj pozemkové držby pražského arcibiskupství od 10. do 14. století, HG 20, 1982, s. 113–125.

LAŠTOVKOVÁ, Věra
1978: Postup osídlení v oblasti labského pravobřeží od 11. do konce 14. století, HG 17, 1978, s. 273–309.

LINKE, Max
Srv. Eigendorf, Eberhard!

LUKAS, Jiří
1978: Vývoj osídlení Slánska a Mělnicka od 10. do poloviny 14. století, HG 17, 1978, s. 99–148.

MACHANOVÁ, Miluše
1976: Pražské plány, veduty a rytiny v Ústředním archivu geodézie a kartografie, HG 14–15, 1976, s. 207–227.

MÁLEK, Jiří
1976: Soupis průvodců městem Prahou, HG 14–15, 1976, s. 229–264.

MÁLEK, Jaromír
1970: K využití biogeocenologické typologie pro studium vývoje osídlení (Problematika počátku pomezního hvozdu na Haberské cestě), HG 5, 1970, s. 79–83.

MAREČKOVÁ, Marie
1997: K podmínkám provozu středoevropského dálkového obchodu a transforamce ekonomiky na prahu novověku na příkladu aktivit východoslovenského měšťanstva, HG 29, 1997, s. 153–171.

MAREŠ, Jaroslav
1980: Historical Changes in the Location of the Czechoslovak Industry, HG 19, 1980, s. 305–320.

MARTÍNEK, Jiří
1999: Sušicko – bylo či nebylo?, HG 30, 1999, s. 85–100.

MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ, Eva R.
1971: Příspěvek k metodice kartografického zpracování regionálních celků a typových obcí v 16.–20. století [na příkladu panství Telč], HG 6, 1971, s. 3–28.

MEĽNIKOVOVÁ, Jelena A.
1987: Legendový zeměpis západoevropského středověku, HG 26, 1987, s. 57–78.

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk
1983: Poznámky k možnostem rekonstrukce území zaniklých středověkých vesnic na jižní a jihozápadní Moravě, HG 21, 1983, s. 177–204.

MLEZIVA, Štěpán
1999: Územní změny a změny názvů obcí a osad v českých zemích od roku 1850 do současnosti ve světle právních norem, HG 30, 1999, s. 101–118.

MUCHA, Ludvík
1970: České školní nástěnné mapy v letech 1848–1918, HG 4, 1970, s. 179–190 – 1975: Česká atlasová kartografie v letech 1945–1975, HG 13, 1975, s. 235–259 – 1985: Neznámý glóbus pražského nakladatele Marka Berry z roku 1842, HG 24, 1985, s. 145–150 – 1995: Klub přátel slunečních hodin v Praze, HG 28, 1995, s. 279 – 1997: Ivančice a Ivančicko na starých mapách. Ivančickému muzeu ke 100. výročí jeho založení, HG 29, 1997, s. 173–198 – 1997a: Josef Hůrský zemřel, HG 29, 1997, s. 370–373 – 1999: IX. sympozium Mezinárodní Coronelliho společnosti pro globografii, HG 30, 1999, s. 266 – 1999a: 19. sympozium Z dějin geodézie a kartografie v Národním technickém muzeu v Praze, HG 30, 1999, s. 267.

MUNZAR, Jan
1988: The Climate in Central Europe in Historical Past and Possibilities of its Reconstruction, HG 27, 1988, s. 109–122 – 1995: Znehodnocování životního prostředí Prahy v 19. století, HG 28, 1995, s. 239–254 – 1997: Počasí, podnebí a životní prostředí v českých zemích v 16. století (podle humanistických popisů a prvních meteorologických pozorování), HG 29, 1997, s. 199–209 – 1999: Počátky kvantifikace přírodních složek životního prostředí v Čechách v 18. století na příkladu ovzduší, HG 30, 1999, s. 119–134
+ PAŘEZ, Jan 1997: Historické povodně a jejich vliv na krajinu a sídla v dolním Poohří, HG 29, 1997, s. 211–237.

MUSIL, František
1999: K problematice vývoje středověkých komunikací v Poorlicku v době předhusitské, HG 30, 1999, s. 135–153.

NARWELEIT, Gerhard
Srv. Strenz, Wilfried!

NAVRÁTIL, Vladislav
1983: Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Dašovice a její zaniklé plužiny, HG 21, 1983, s. 217–233 – 1986: Uspořádání sídla a plužiny – pramen k dějinám osídlení úzce vymezeného regionu, HG 25, 1986, s. 53–96 – 1986a: K povrchovému průzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin na jihozápadní Moravě, HG 25, 1986, s. 201–231.

NESEJT, František
1999: Krajina Orlických hor v díle českých malířů první poloviny 20. století, HG 30, 1999, s. 155–170.

NEUSTUPNÝ, Jiří
1973: K nepřetržitosti pravěkého osídlení, HG 10, 1973, s. 55–61.

NORTON, William
1980: Current Trends of Historical Approach in Geographical Research, HG 19, 1980, s. 37–57.

NOVOTNÝ, Josef
1972: Jihočeské rybníky, HG 8, 1972, s. 153–174.

NOVOTNÝ, Jiří
+ ŠOUŠA, Jiří 1997: K teritoriálnímu rozložení filiálek a významnějších expozitur českých obchodních bank v první polovině 20. století (do roku 1938), HG 29, 1997, s. 239–274.

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše
1976: Soupis pomístních jmen na území Velké Prahy, HG 14–15, 1976, s. 179–183 – 1986: Pomístní jména jakožto důležitý faktor při určování a lokalizaci zaniklých osad, HG 25, 1986, s. 255–267.

PANÁČEK, Jaroslav
+ GABRIEL, František 1983: Přehled pramenů k dějinám vesnického osídlení okresu Česká Lípa, HG 21, 1983, s. 133–175.

PAŘEZ, Jan
Srv. Munzar, Jan!

PAVEL, Jakub
1969: Studie k itineráři Karla IV., HG 2, 1969, s. 38–78.

PECKA, Karel
1985: Účast zeměměřičů na josefském katastru, HG 24, 1985, s. 105–116.

PEŠEK, Jiří
Srv. Hojda, Zdeněk!

PILAŘ, Ondřej
1974: Dílo neznámého bavorského geografa, HG 12, 1974, s. 205–282.

PIŠTĚLÁK, Josef
1986: Zaniklé středověké osady v katastrálním území Kladky, HG 25, 1986, s. 185–199.

PODZIMEK, Josef
1976: Vltava v Praze, HG 14–15, 1976, s. 427–448.

POKORNÝ, Ota
1968: Mapy administrativního členění Atlasu československých dějin, HG 1, 1968, s. 38–39 – 1970: Územní členění berní správy v Čechách před rokem 1848, HG 4, 1970, s. 131–145 – 1970a: K některým otázkám vývoje a kartografického zobrazení využití půdního fondu, HG 5, 1970, s. 181–191 – 1970b: Druhá celostátní konference o problematice zaniklých středověkých osad v Československu, HG 5, 1970, s. 205–207 – 1971: Poznámky k správnímu členění našich zemí zejména v 18. a 19. století, HG 6, 1971, s. 195–204 – 1973: Povrchový průzkum zaniklých osad v našich zemích a některé jeho historickogeografické aspekty, HG 10, 1973, s. 63–80.

POKORNÝ, Pavel R.
1986: K nejstaršímu dokladu obce Dušejova, HG 25, 1986, s. 379–386.

POLÍVKOVÁ, Helena
1976: Občanské vybavení v Praze, HG 14–15, 1976, s. 557–573.

POSPELOV, Jevgenij
1980: Toponymic Methods of Historical-Geographical Reconstruction, HG 19, 1980, s. 159–171.

PŘIBYL, Miroslav
1976: Pražská kanalizace dříve a dnes, HG 14–15, 1976, s. 467–477.

PURŠ, Jaroslav
1968: Atlas československých dějin (referát), HG 1, 1968, s. 6–14 – 1970: Průmysl v Čechách počátkem 19. století, HG 4, 1970, s. 87–109 – 1970a: Přírodní podmínky a energetická základna průmyslové revoluce, HG 5, 1970, s. 141–170 – 1973: Historiometrie, historickokartografická informace a počítače, HG 10, 1973, s. 27–54 – 1980: Changes in the Spatial Organization of Industry in Bohemia at the Treshold of the Industrial Revolution, HG 19, 1980, s. 247–282 – 1983: Historiometrie v Československu, HG 21, 1983, s. 9–36 – 1984: Asynchronism, Phase Shift and Periodisation of the Industrial Revolution: A Historical Perspektive, HG 23, 1984, s. 11–52.

RAAB, Petr
1976: Příspěvek k vývoji problematiky znečišťování ovzduší v Praze, HG 14–15, 1976, s. 507–528.

RAKOVÁ, Ivana
1979: Vývoj pozemkové držby pánů z Vartenberka v letech 1281–1415, HG 18, 1979, s. 69–102.

Red. kol.
1971: Výběrová bibliografie historické geografie Čech za léta 1961–1970, HG 7, 1971, s. 1–396 – 1982: Akademik Jaroslav Purš šedesátiletý, HG 20, 1982, s. 7–13 – 1983: Šedesátiny PhDr. Jaroslava Vaniše, HG 22, 1983, s. 215–217, personální bibliografie s. 218–229 – 1983a: PhDr. Zdeněk Boháč, CSc., padesátiletý, HG 22, 1983, s. 231–233, personální bibliografie s. 234–254 – 1983b: RNDr. Jaroslav Kolář zemřel, HG 22, 1983, s. 255 – 1987: Šedesátiny PhDr. Miloslava Kudeláska, HG 26, 1987, s. 161 – 1997: Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. sedmdesátiletý, HG 29, 1997, s. 360–362 – 1997a: K životnímu jubileu Josefa Žemličky, HG 29, 1997, s. 363–370 – 1999: Doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc., sedmdesátiletý, HG 30, 1999, s. 248 – 1999a: K životnímu jubileu Zdeňka Boháče, HG 30, 1999, s. 250, výběrová bibliografie (léta 1994–99), s. 250–253.

ROOK, Hans-Joachim
Srv. Strenz, Wilfried!

ROUBÍK, František
1971: Z archivních vzpomínek, zvláště o historické geografii a kartografii, HG 6, 1971, s. 235–253 – 1972: Malíř Hanuš a jeho mapa úseku českobavorské hranice na Domažlicku z r. 1557, HG 8, 1972, s. 175–180.

ROZSÍVALOVÁ, Eva
1976: Z historie pražských nemocnic, HG 14–15, 1976, s. 575–601.

ROŽMBERSKÝ, Petr
1986: Zaniklá středověká vesnická sídla na Klatovsku, HG 25, 1986, s. 285–354.

RYNEŠ, Václav
1999: K počátkům kostela sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem, HG 30, 1999, s. 171–179.

SEMOTANOVÁ, Eva
1985: Spolková činnost zeměměřičů a její společenskoekonomické aspekty v českých zemích koncem 19. a počátkem 20. století, HG 24, 1985, s. 151–178 – 1985a: O významu dějin geodézie a kartografie v českých zemích do roku 1945, HG 24, 1985, s. 179–202 – 1985b: Dějiny geodézie a kartografie na dvou sympoziích v závěru roku 1984, HG 24, 1985, s. 275–276 – 1987: Dějiny geodézie a kartografie v české odborné literatuře po roce 1945, HG 26, 1987, s. 79–123 – 1987a: VII. sympozium "Z dějin geodézie a kartografie", HG 26, 1987, s. 175–176 – 1988: The Significance of Old Maps and Plans in the Formation and Preservation of the Living Environment in Prague, HG 27, 1988, s. 241–289 – 1995: Kam směřuje naše historická geografie?, HG 28, 1995, s. 11–16 – 1995a: Člověk a příroda na pražských ostrovech v minulosti (do počátku 20. století), HG 28, 1995, s. 195–237 – 1995b: Zápis z 1. zasedání Komise pro historickou geografii konaného dne 14. ledna 1992, HG 28, 1995, s. 256–258 – 1995c: Konference "Jan Amos Komenský a mapová tvorba" (6. a 7. duben 1992), HG 28, 1995, s. 274–275 – 1995d: XIV. sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" (9. prosinec 1993), HG 28, 1995, s. 278 – 1995e: Staré mapy ze sbírek Městského muzea v Litomyšli, HG 28, 1995, s. 279–280 – 1997: Katalog Mapové sbírky Historického ústavu AV ČR I. Plány měst, HG 29, 1997, s. 275–312 – 1997a: Historickogeografický výzkum v Historickém ústavu AV ČR, HG 29, 1997, s. 374–375 – 1999: Proměny krajiny na mapách českých zemí, HG 30, 1999, s. 181–205
+ ŠOUŠA, Jiří 1995: 65 let doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc., HG 28, 1995, s. 265–266.

SCHULZ, Jindřich
1970: Vývoj českomoravské hranice do 15. století, HG 4, 1970, s. 52–81 – 1973: Za profesorem Ladislavem Hosákem, HG 11, 1973, s. 307–309.

SKUTIL, Jan
1983: Raně středověký Rajhrad a jeho místní i funkční proměny, HG 21, 1983, s. 235–253.

SLÁDEK, Jaroslav
Srv. Balatka Břetislav!

SLÁMA, Jiří
1973: Civitas Wiztrachi ducis, HG 11, 1973, s. 3–30.

SMETÁNKA, Zdeněk
1973: Povrchový průzkum na lokalitě Karlík u Dobřichovic, HG 10, 1973, s. 81–96
+ BOHÁČ, Zdeněk 1973: Neskutečná šedesátka univ. prof. Ervína Černého, HG 10, 1973, s. 3–7.

SMRČEK, Otto
1976: Počátky strojírenského průmyslu v Praze (do r. 1873), HG 14–15, 1976, s. 307–328.

SOMMER, Jiří
1997: Malíři Železných hor, HG 29, 1997, s. 313–321.

SPĚVÁČEK, Jiří
1970: Das Itinerar Karls IV. als Markgrafen von Mähren, HG 5, 1970, s. 105–140.

STEHLÍKOVÁ, Marta
1976: Městská hromadná doprava v Praze, HG 14–15, 1976, s. 399–425.

STRENZ, Wilfried
1982: Zum Verhältnis zwischen historischer Geographie und geographischer Wirtschaftsgeschichte, HG 20, 1982, s. 315–325
+ ROOK, Hans-Joachim – NARWELEIT, Gerhard 1980: Tendencies in the Spatial Formation of Territorial Structures of Industry in Capitalist Germany (1800–1945), HG 19, 1980, s. 209–246 – + NARWELEIT, Gerhard – ROOK, Hans-Joachim – THÜMMLER, Heinzpeter 1988: The Influence of Society on the Biosphere during the Period from the Industrial Revolution to the Transition to Imperialism, HG 27, 1988, s. 37–72.

STUCHLÍK, František
1976: Pražské klima a jeho výkyvy, HG 14–15, 1976, s. 479–505.

ŠIMŮNEK, Robert
1999: Urbář panství Vítkův Kámen z roku 1515, HG 30, 1999, s. 207–245.

ŠMELHAUS, Vratislav
1972: Villa, HG 8, 1972, s. 53–63.

ŠMILAUER, Vladimír
1970: Mytební jména v předpolí Jizerských hor a Krkonoš, HG 4, 1970, s. 42–51.

ŠOUŠA, Jiří
Srv. Novotný, Jiří! a Semotanová, Eva!

ŠROT, Jan
1986: K lokalizaci zaniklých středověkých osad na Prostějovsku, HG 25, 1986, s. 157–184.

TABÁŠEK, Oldřich
1986: O vytčení plužin na hukvaldském panství, HG 25, 1986, s. 97–125.

THÜMMLER, Heinzpeter
Srv. Strenz, Wilfried!

TRÁVNÍČEK, Dušan
1970: Přehled vývoje české historické geografie od založení České společnosti zeměvědné až do počátku druhé světové války, HG 4, 1970, s. 164–178 – 1973: Staré cesty na Vitorazsku a územní vývoj této oblasti, HG 11, 1973, s. 101–116 – 1983: K vývoji české historické geografie po druhé světové válce, HG 22, 1983, s. 53–60.

TUREK, Rudolf
1973: Zaniklé osady u Dubí a u Babic, HG 10, 1973, s. 97–104 – 1978: Canburg r. 805 – Kanina či Kanín?, HG 17, 1978, s. 434–449 – 1983: Brůdek a Zdemily, HG 21, 1983, s. 297–314.

UNGER, Josef
1983: Vesnice tvrale zaniklé ve 13. až 15. stol. na okrese Břeclav lokalizované archeologickými nálezy (stav k roku 1982), HG 21, 1983, s. 205–216.

URBAN, Jan
1979: Lichtenburská država na Českomoravské vrchovině ve 13. a 14. století, HG 18, 1979, s. 31–68.

VACULÍK, Jaroslav
1997: Demografický vývoj české minority na Volyni v letech 1868–1914, HG 29, 1997, s. 323–338.

VANIŠ, Jaroslav
1968: Vývoj pozemkového vlastnictví v době feudální v kartografickém zpracování Altasu československých dějin (koreferát), HG 1, 1968, s. 23–27 – 1968a: Komise pro historickou geografii, demografii, kartografii a statistiku při Historickém ústavu SAV v Bratislavě, HG 1, 1968, s. 130–134 – 1969: Historická geografie jako vědní obor, HG 2, 1969, s. 3–21 – 1969a: Universitní profesor dr. Ladislav Hosák sedmdesátníkem, HG 2, 1969, s. 113–114 – 1969b: Za PhDr. Františkem Bokesem, HG 2, 1969, s. 115–118 – 1970: Historická geografie v Polsku a její současný stav, HG 5, 1970, s. 3–49 – 1970a: 4. zasedání Komise pro historickou gegorafii, konané dne 10. prosince 1969, HG 5, 1970, s. 203–204 – 1971: Nedožité životní jubileum PhDr. Františka Bokese, HG 6, 1971, s. 266 – 1972: Zemřel prof. dr. Bołeslav Olszewicz, HG 8, 1972, s. 235–237 – 1972a: Seminář o dějinách českých měst [Hrubá Skála, 15. – 16. duben 1971], HG 8, 1972, s. 239–244 – 1972b: Colloque international de Cartographie et histoire socioreligieuse, HG 8, 1972, s. 251–252 – 1972c: Historická geografie v Polsku a její současný stav II., HG 9, 1972, s. 69–154 – 1973: Za PhDr. Josefem Nožičkou (1906–1972), HG 11, 1973, s. 311–312 – 1973a: Zemřel univ. prof. dr. Stanisław Herbst, HG 11, 1973, s. 313 – 1974: Příspěvek kulturní historické geografie k Roku české hudby, HG 12, 1974, s. 153–184 – 1974a: Zemřel univ. prof. dr. Stefan Golachowski, HG 12, 1974, s. 363–364 – 1976: Kulturní zařízení Národního výboru hlavního města Prahy, HG 14–15, 1976, s. 123–148 – 1977: Atlas měst – hrdinů Velké vlastenecké války, HG 16, 1977, s. 67–108 – 1980: Historical Geography of the Town Louny and its Environs in the Second Half of the 15th Century, HG 19, 1980, s. 377–406 – 1982: Historická geografie Lounska v druhé polovině 15. století (Pokus o mikrohistorickogeografickou studii), HG 20, 1982, s. 127–186 – 1983: Historické prameny účetní povahy a jejich využití pro historickou geografii, HG 22, 1983, s. 113–122.

VÁVRA, Ivan
1968: Uherská cesta, HG 1, 1968, s. 43–61 – 1969: Haberská cesta, HG 3, 1969, s. 8–32 – 1971: Trstenická stezka, HG 6, 1971, s. 77–132 – 1972: Polská cesta, HG 8, 1972, s. 3–30 – 1973: Formanská místní jména, HG 10, 1973, s. 171–176 – 1973a: Řezenská a Norimberská cesta, HG 11, 1973, s. 31–100 – 1974: Žitavská cesta, HG 12, 1974, s. 27–91 – 1978: Srbská cesta, HG 17, 1978, s. 369–432 – 1979: Mostecká cesta, HG 18, 1979, s. 351–382 – 1982: Osecká cesta – hrobská cesta, HG 20, 1982, s. 187–201.

VĚTROVEC, Ferdinand
1975: Geografická charakteristika okresu Klatovy a jeho rozvoj v letech 1945–1975, HG 13, 1975, s. 203–234 .

VOTRUBEC, Ctibor
1976: Praha současnosti, HG 14–15, 1976, s. 55–72.

ZÁLOHA, Jiří
1985: Pozoruhodný soubor plánů řeky Otavy z roku 1797, HG 24, 1985, s. 117–131.

ZENGER, Zdeněk M.
1976: Památková péče v hlavním městě Praze, HG 14–15, 1976, s. 149–161.

ŽEKULIN, Vladimir S.
1984: Methods of Studying Historical Changes in Rural Landscape, HG 23, 1984, s. 53–65.

ŽEMLIČKA, Josef
1970: K lokalizaci zaniklých osad a pomístních názvů mezi Zbraslaví a Jílovým, HG 5, 1970, s. 85–97 – 1978: Osídlení Litoměřicka do začátku 13. století, HG 17, 1978, s. 65–98 – 1983: Královský číšník Zbraslav a jeho dědictví (Vznik a rozklad jednoho feudálního dominia z první poloviny 13stol.), HG 21, 1983, s. 117–132 – 1995: K dotváření hradské sítě za Břetislava I. ("Přemyslovská jména v názvech českých a moravských hradišť"), HG 28, 1995, s. 27–47 – 1995a: 60 let PhDr. Zdeňka Boháče, CSc., HG 28, 1995, s. 258–260, personální bibliografie s. 260–264 – 1997: Vznik města Slaného: Příčiny a okolnosti pozdního konstituování jednoho královského města, HG 1997, s. 339–357.