Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Dějiny a současnost

Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., je součástí Knihovny Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Byla založena při bývalém Státním historickém ústavu v Praze nedlouho po jeho vzniku a její první přírůstky pocházejí z roku 1931. Mapy, plány a atlasy byly získávány dary, nákupem, výměnou s různými institucemi a z pozůstalostí. Dary pocházely většinou z Archivu Pražského hradu, z Historického klubu, Národní kulturní komise, Zeměměřického úřadu, Vojenského zeměpisného ústavu, mezi dárci se vyskytla jména Bedřich Mendl, Ivan Honl, Zdeněk Wirth aj. Řada map byla převzata z pozůstalosti Augusta Sedláčka a Josefa Vítězslava Šimáka. Od roku 1939 vedl bývalý Státní historický ústav evidenci kartografických pramenů, týkajících se Českých zemí a uložených ve významných českých, moravských, slezských a rakouských (vídeňských) sbírkách - z těchto podkladů připravil František Roubík dvousvazkovou publikaci "Soupis map českých zemí" 1 a 2 (Praha 1951/52, 1955). Po druhé světové válce sbírku rozšířily konfiskáty. Od poloviny 50. let 20. století se Mapová sbírka výrazně zvětšila doplňováním hodnotnými přírůstky. V letech 1985-1990 byly ve sbírce provedeny základní třídící, pořádací a zpřístupňovací práce, v nichž se pokračovalo a pokračuje po trojím stěhování sbírky do nynějšího sídla Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

V současné době sbírka obsahuje cca 6 250 inventárních jednotek mapplánů včetně reprodukcí a cca 1 200 inventárních jednotek atlasů. Tyto údaje se mohou v odborné literatuře k dějinám sbírky z důvodu nedokončené inventarizace měnit, průběžně budou zpřesňovány. Po dílčí revizi roku 1991 je v přípravě počítačová inventarizace a katalogizace sbírkových materiálů.
Zpracování sbírky zčásti umožnil grant Grantové agentury Akademie věd České republiky č. A 9015909 Fontes Cartographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae. V současné době je sbírka katalogizována a digitalizována. Katalog mapové sbírky je součástí katalogu knihovny Historického ústavu a je přístupný na http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=HIUP, doporučujeme zapsat do pole formát MAPY.

Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. je doplňována jen výjimečně - k nejnovějším přírůstkům patří Janssoniova mapa Čech podle Pavla Aretina ze 17. století a dva plány Hradce Králové, Carla Cappiho z Merianovy Topografie k roku 1640 a Bodenehrův z 1. čtvrti 18. století. Sbírkové materiály jsou využívány pracovníky Historického ústavu Akademie věd České republiky i externími zájemci k vědecké a popularizační práci a v pedagogické činnosti. K materiálům, studovaným v roce 2000, patřily mimo jiné např. plány Prahy, zejména Židovského Města v 19. století, mapy územního vývoje Českých zemí v 17. a 18. století, geologické a půdní mapy Čech z konce 19. století, správní mapy Československa po roce 1918 a 1949, mapy Protektorátu Čech a Moravy nebo speciální mapy rakousko-uherské monarchie ze třetí čtvrti 19. století.

Kurátor Mapové sbírky Historického ústavu AV ČR, v. v. i.: Bc. Petra Jílková
Sbírka je z důvodu rekonstrukce uzavřená do 30. 11. 2016.


Nahlížení do map, plánů a atlasů - pravidla a ceník

.