Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŽEMLIČKA Josef, prof. PhDr., DrSc.Vědecký pracovník oddělení dějin středověku

E-mail: zemlicka@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 246


Odborné zaměření
výzkum středověku s důrazem na počátky státního života, dějiny středověkých měst a proměny společnosti v období středověké transformace

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1965-1970: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví, téma: Osídlení Zbraslavska
   od 10. do počátku 15. století
1977 CSc.: Dějiny osídlení Litoměřicka do počátku 15. století
1997 DrSc. Přemysl Otakar I.
1998 habilitace: Čechy v době knížecí
2002 prof. Karlovy univerzity

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
1992 Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Berlin.2 měsíce
1993 GWZO, Berlin, 1 měsíc
2007 GWZO, Leipzig, 1 měsíc

Granty, projekty 
2009-2012: Historický atlas měst ČR – GA ČR 404/09/0897, (vícekrát)
2012-2018: Výzkumné centrum historické geografie, projekt excelence GAČR č. P410/12/G113
2018-2022 Věnná města českých královen, projekt NAKI II/2 DG18P02OVVO15

Výuka
Struktura výuky na Ústavu českých dějin FF UK v posledním období:
− kurzovní přednáška z dějin středověku pro I. cyklus Český stát v přemyslovském období, vždy zimní semestr,
   2 hod. týdně
– výběrový seminář Dějiny středověkého osídlení, zimní/letní semestr (společně s J. Klápště),  2 hod. týdně
– výběrový seminář Přemyslovská doba, zimní/letní semestr, 2 hod. týdně
Kromě toho výběrové přednášky k tématu staršího středověku, přednášky pro Univerzitu třetího věku, výuka i pro potřeby Katolické teologické fakulty UK, aj.

Výběrová bibliografie

Členství v redakčních radách a odborových komisích
člen redakční rady Českého časopisu historického, od 1994
člen redakční rady Mediaevalia Historica Bohemica, od 1990
člen redakční rady Historické geografie, od 1990
člen redakční rady Studia mediaevalia Bohemica, od 2010
člen redakční rady HOP (Historie, otázky, problémy), od 2010
člen redakční rady nakladatelství  Filosofia, od 2011
člen redakční rady Časopisu Společnosti přátel starožitností, od 1990
předseda ediční řady České dějiny, od 2010

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích:
člen Commission internationale pour l'histoire des villes
člen Komise pro historickou geografii při HÚ AV ČR, v. v. i.
člen Vědecké rady Centra medievistických studií
člen Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru obecné a české dějiny při AV ČR (DSc.)
fellow Centra medievistických studií

Popularizační činnost
průběžná účast v TV (několikrát v pořadu Historie.cs), v rozhlasových pořadech, přednáško pro odbornou
i laickou veřejnost

Významná ocenění
2016 - čestné oborové medaile Františka Palackého za zvláště záslužnou činnost a vynikající výsledky vědecké práce
2016 - Cena Vlastimila Kybala