Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ZELENKA Jan, PhDr., Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin středověku; vědecký tajemník
Vedoucí nakladatelství Historický ústav 

E-mail: zelenka@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 246


Odborné zaměření
dějiny staršího středověku se zaměřením na středoevropský prostor, lenní vztahy, problematiku
personálních vazeb a dvorskou kulturu

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2000–2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
                 obor: Historické vědy; 
                 specializace: Starší české dějiny
                 diplomová práce: „Český kníže a saský vévoda ve 12. století. Srovnání knížectví „Čechů“
                 se saským vévodstvím Jindřicha Lva.“ Diplomová práce byla přijata rovněž jako práce rigorózní.
2006–2013 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
                 doktorské studium 
                 specializace: Starší české dějiny
                 disertační práce: „České země v politické skladbě střední Evropy 10.–13. století: Podoba a význam
                 lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech.“

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2004–2005 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. semestrální studium historie
2006  Otto-Friedrich-Universität Bamberg, stipendijní pobyt

Granty, projekty
„Recepce dvorské kultury v českých zemích raného a vrcholného středověku“ (Grantová agentura AV ČR,
   doba řešení 2008–2010, KJB800150802, Nositel Historický ústav AV CR v. v .i., řešitel Dana Dvořáčková).
„Havelské město ve středověku“ (GAUK, projekt číslo 296411, trvání 2011-2012; řešitel Martin Musílek).

Výuka
Pedagogická fakulta UK
Filozofická fakulta UK

Členství v redakčních radách a komisích atd.
vedoucí redaktor periodika Mediaevalia Historica Bohemica
člen ediční rady Historického ústavu AV ČR
člen „Junior chamber“ Britsko-česko-slovenského fóra historiků
tajemník Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
2010 – rozhlasový cyklus Dvory a rezidence ve středověku (51 dílů), vysílaný týdně na rádiu Leonardo
           (http://www.rozhlas.cz/leonardo/dvory)
2009–2010 – popularizační přednáškový cyklus pro Pražskou informační službu