Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VLČEK Radomír, doc. PhDr., CSc.Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století (pobočka Brno)

E-mail: vlcek@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 502

Odborné zaměření
dějiny střední a východní Evropy v 18. – 20. století, zejména dějiny ruského impéria, jeho nacionalismu a panslavismu; dějiny slavistiky a dějiny mezislovanských vztahů

Vystudované školy
1977-1981: Univerzita J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), diplomová práce: Historik Franz Mehring
1983-1986: Československo-sovětský institut ČSAV: interní vědecká aspirantura, disertační práce: Zájem ruské
   pozitivistické historiografie o sociálně ekonomické problémy ve srovnání s českou a polskou historiografií

Granty Grantové agentury Akademie věd ČR
1991-1993: Krize a pád ruského impéria
1996-1998 : Ruský panslavismus – realita a fikce
2001-2004: Slovanství v procesu formování novodobého českého národa (České politické myšlení a praxe)

Výuka
Filozofická a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Redakční činnost
vedoucí redaktor časopisu Slovanský přehled (spolu s L. Hladkým)
redakce: Časopis Matice moravské (Brno), Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality (Brno),
Slovanské štúdie (Bratislava), Kulturné dějiny (Ružomberok)

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s. (viz http://slavistika.slu.cas.cz/cs/node/5#uvod)
místopředseda Sdružení moravských pracovišť AV ČR (viz http://www.avcrbrno.cz/)
vedoucí Výzkumného centra dějin východní Evropy HÚ AV ČR, v. v. i. (viz http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dejin-vychodni-evropy.ep/)
místopředseda Národního komitétu slavistů
člen oborové rady historie na FF MU v Brně
člen oborové komise historie-české dějiny na FF MU v Brně
člen oborové komise historie-obecné dějiny na FF MU v Brně
člen česko-ruské komise historiků a archivářů
člen Sdružení historiků – Historický klub
člen Matice moravské
člen slavistické společnosti Franka Wollmana

Výběrová bibliografie