Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VELKOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D.Vědecká pracovnice oddělení dějin 19. století

E-mail: velkova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 289


Odborné zaměření
sociální a hospodářské dějiny 18. a 19. století se zaměřením na dějiny venkova, dějiny
rodiny a problematiku dědického práva, historická demografie, trestní právo v 19. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2012-2013 habilitační řízení při Ústavu českých dějin FFUK, habilitační práce: Schuld und Strafe. Von Frauen
   begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
1996–2004 postgraduální doktorské studium na Ústavu českých dějin FFUK, disertační práce: Vývoj sociálních
  a demografických struktur české vesnice v 18. a první polovině 19. století
1990–96 Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie – archivnictví a pomocné vědy historické, 1991–1992 rozšířeno
   o obor politologie, diplomová práce: Obyvatelé vesnice Lhůty v 18. a první polovině 19. století.

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
červenec 2007 studijní pobyt při Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Německo
září – říjen 2006 stipendijní pobyt v Göttingen (Německo) na pozvání Max-Planck-Institut für Geschichte
říjen – prosinec 1999 pobyt ve Vídni v rámci grantu Family Structures and Social Migration in Western Bohemia
červenec 1998 pobyt v Cambridge Group for the History of Population and Social Structure v rámci projektu „Soziale Strukturen in Böhmen“
únor 1997 pobyt ve Vídni – Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien v rámci projektu Soziale Strukturen in Böhmen
zimní semestr 1994/95 studijní pobyt na univerzitě v Lipsku

Granty, projekty
2015-2017 členka řešitelského týmu GA15-02196S Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích
  (řešitelkou PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.).
2007-2009 postdoktorský grant GAČR 404/07/P256 Zločin v sukních. Trestná činnost žen v období od tereziánských
   reforem do konce 19. století
2006-2008 členka řešitelského týmu GAČR 409/06/1063 Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století
   (řešitelé: Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., PhDr. Božena Kopičková, doc. PhDr. Jana Burešová, CSc.)
2005-2011 účast na výzkumném záměru MŠMT č. MSM0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
2002–2004 členka Česko-německého doktorandského kolegia Praha-Saarbrücken, (zaštiťujícími organizacemi FHS UK
   a Univerzita Saarbrücken), téma: Komunikace uvnitř vesnické rodiny koncem 18. a v první polovině 19. století
1999 – 2002 grant Family Structures and Social Migration in Western Bohemia č. 280/1999 udělený Research Support
   Scheme of the Open Society Support Foundation
1996 – 1999 účast v mezinárodním projektu Soziale Strukturen in Böhmen financovaném Volkswagen-Stiftung
  (Hannover), č. projektu II/69679 a koordinace českých účastníků (na projektu se podílely instituce: Ústav českých dějin
   FFUK, Státní ústřední archiv v Praze, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, Institut für
   Geschichte in Salzburg, Collegium Carolinum in München, Faculty of Economics in Cambridge)

Výuka
Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Redakční činnost
členka redakční rady časopisu Historická demografie
členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
členka oborové rady doktorského studia hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Ostravské univerzity
členka International Commission for Historical Demography

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost

Historie Plus (ČRo Plus)
Studiu 6 víkend ČT1
Akademie (ČRo3 – Vltava)

Významná ocenění
2005 – spolunositelkou Mitteleuropapreis (Anton-Gindely-Preis) 2004/2005 z prostředků rakouského
   Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur – cena byla udělena projektu Soziale Strukturen in Böhmen
2000 – nositelkou ceny prof. Leopolda Šauera za rok 1999 udělené Českou demografickou společností