Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SZAJKÓ, Vojtěch, Mgr., Ph.D.E-mail: szajko@hiu.cas.cz
Telefon: +420 602 685 403, +420 225 443 234


Vědecký pracovník oddělení biografických studií


Odborné zaměření

české a obecné dějiny novodobé (1789–1939), dějiny vojenství, dějiny vědy a techniky, dějiny habsburské monarchie, česká a obecná historiografie


Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací

2006–2009: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Historie (Bc. studium), téma
    bakalářské práce: Opavsko a prusko-rakouská válka 1866

2009–2011: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Historie (navazující Mgr.
    studium), téma diplomové práce: Prusko-rakouská válka 1866 a rakouské Slezsko

2011–2015: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Historie se zaměřením na
    české a československé dějiny (Ph.D. studium), téma disertační práce: Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou
    armádou v letech 1848–1914


Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.

2012: Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Österreichisches Staatsarchiv), Kunsthistorisches Museum Wien (14denní studijní
    pobyt , OP VK 2.3 Historizace střední Evropy)

2013: Technische Universität Dresden (20denní studijní pobyt, OP VK 2.3 Historizace střední Evropy)

2014: Österreichisches Staatsarchiv (20denní odborná stáž – OP VK 2.3 Historizace střední Evropy; 5denní studijní
    pobyt – SGS/7/2014 Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914)


Granty, projekty

2014: řešitel projektu SGS/7/2014 Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě


 Bibliografie

Články

- SZAJKÓ, Vojtěch: Nenaplněné ambice rakouských železnic: italské tažení c. k. armády roku 1859 , Historický obzor
   25, č. 5–6, 2014, s. 117–130.

- SZAJK Ó, Vojtěch – JIRÁSEK, Zdeněk: Rakouská armáda a elektrická telegrafie v letech 1848–1914 , Historický
   obzor 26, č. 5–6, 2015, s. 110–126.

- SZAJK Ó, Vojtěch – JIRÁSEK, Zdeněk: Plukovník   Karl von Tegetthoff a telegrafie ve službách c. k. Severní armády
   roku 1866 , in: Historica Olomucensia – Sborník prací historických XL, č. 50, 2016, s. 105–127.

Recenze

- SZAJKÓ, Vojtěch (rec.): Válka 1866. Běda poraženým, in: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 6/2013,
   Opava 2013, s. 208.

- SZAJKÓ, Vojtěch (rec.): Slovenské vize. Velká válka, krajané a představy o budoucím uspořádání státu 1914–1918,
   in: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014, Opava 2014, s. 308–309.
- SZAJKÓ, Vojtěch (rec.): Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka, in: Acta
   Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014, Opava 2014, s. 312–313.